...

Les emissions monetàries de la Marca Superior d'al-Andalus

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Les emissions monetàries de la Marca Superior d'al-Andalus
Les emissions monetàries
de la Marca Superior d'al-Andalus
APÈNDIX DEL CATÀLEG:
MONEDES AMB DADES INCOMPLETES
VIL Monedes amb dades incompletes
al-Muzaffar Yahyâ b. Mundir, 414-420 / 1023-1029
Dinar de tipus no documentat en el catàleg (núm. 1 del corpus numismàtic):
s/n 1. Vives, núm. 1133; Prieto, núm. 221, làm. 9; Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibrahim
(1985), làm. XI, núm. 13. Madïnat Saraqusta, 415.
|
ls^^i
*
(o) ¿jM>LJI (n) ^LJI // (a)
ïj
i
Segons Vives hi havia un exemplar en la seva col·lecció. Aquest exemplar -a l'igual que altres
monedes islàmiques de la seva propietat- va anar a formar part del fons del MAN fins a la
Guerra d'Espanya en què va desaparèixer juntament amb altres monedes d'or del monetari.
Dinar de tipus semblant al núm. 1 del catàleg:
Ib.
Prieto, núm. 222a, làm. 9. Madïnat Saraqusta, 416.
j
4j LA f i \\
< ò * ¡it. f*, í t "f
À i AH
$ A l'x ni Q 3 "*
A-A-Í . i A j
vj_iJLjl
AA i
Dinar de tipus semblant al núm. 1 del catàleg:
le.
Vives, núm. 1134; Prieto, núm. 222b. Madïnat Saraqusta, 417.
A *LQ
f
* \I
a fy i-fjíf'r
ft^jLjLAi
¿ i ut
À t-i .'t O j '"
A_f_$ ,\ ft if
vjLJiJjl
!
Segons Vives, hi havia un exemplar en la col·lecció de la RAH. Rodríguez Lorente-Tavvfíq
Ibrahim (1985, lain. XI, núm. 14), fan servir la mateixa font.
Fracció de dinar de tipus semblant al núm 2 del catàleg:
2b.
Prieto, núm. 223. El nom de la seca i la data són il·legibles.
I
Monedes amb dades incompletes dels Banü Tuglb de Saragossa
485
MuMzz al-Dawla al-Man§ür Mundir II b. Yahyä, 420-430 / 1029-39
Dinar de tipus semblant al num. 3 del catàleg:
3b.
Vives, núm. 1 135; Prieto, núm. 224a, làm. 9; Rodríguez Lorente-Tawfíq Ibràhïm
(1985), làm. XI, núm. 15. Madïnat Saraqusta. 420.
)1
4
f *t-l 1 tuf1
A i .a
À lf\ .it Q t f jj
^jLJfcJL·íl·-l
\_JL_lhXjl
Segons Vives, hi havia dos exemplars en la col·lecció de la RAH. Rodríguez Lorente-Tawfíq
Ibrahim donen la mateixa font.
Dinar variant de tipus no documentat en el catàleg (núm.4b del corpus
numismàtic):
s/n 2. Vives, núm. 1 136; Prieto, núm. 224b. Madinat Saraqusta. 423.
UjjLlI >_. (q) c-x^UJI /JJL^O //(a)
I
Les llegendes d'anvers i de revers són les mateixes que les del núm. 7 del catàleg.
Segons Vives, hi havia un exemplar en la col·lecció de la RAH.
Dinar de tipus no documentat en el catàleg (núm. 5 del corpus numismàtic):
s/n 3. Vives, núm. 1137; Prieto, núm. 225. Madïnat Saraqusta. 423.
i
üjjJI >_ (t) jJLLo v^LJI // (a)
!
i .1 *
A M ,ii
<1 U\ .ü Q j,-***
A * tijLrHj*
* i i^i.ji
Ij
íJi
!
Segons Vives, hi havia un exemplar en la col·lecció de la RAH.
Dinar de tipus no documentat en el catàleg (núm. 6 del corpus numismàtic):
s/n 4. Vives, núm. 1138. Saraqusta. 423.
¡
jJLi^ (s) ^LJI // (a)
-Jjl
486
J
(jj^jjïtC.
j
tiJi
iljj,
ÀJo-ulJij-ul
4'._!,< n t >ljjJI
Ij
H j
Dinar de tipus semblant al num. 5 del catàleg:
5b.
Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibrâhïm (1985), làm. XI, num. 16. Nom de la seca i la
data il·legibles.
Fracció de dinar de tipus semblant al num. 5 del catàleg.
5c
Prieto, num. 226b. Nom de la seca i la data il·legibles.
Fracció de dinar de tipus no documentat en el catàleg (num. 8 del corpus
numismàtic):
s/n 5. Prieto, num. 227. Madïnat Saraqusta. Data il·legible.
UlIIIIIIIIIIIIIIIIII^
!
t l l
AE.lt
A
l"> . j| 0
JJJJ
¿ f _ > t_\_r* í
VJL-lkXjl
AA
|
Fracció de dinar de tipus no documentat en el catàleg
s/n 6. Prieto, num. 228. El nom de la seca i la data són il·legibles.
.........ï
H]
Monedes amb dades incompletes dels Banü Tuglb de Saragossa
487
Al-Musta'ïn Abü-Ayyüb Sulaymän b. Hüd, 431-38 / 1039-47
Fracció de dinar de tipus semblant al num. 20 del catàleg:
20b.
Prieto, núm. 234b. Nom de la seca i la data borrosos.
Fracció de dinar de tipus semblant al num. 2 1 del catàleg:
21 b. Prieto, núm. 235. Saraqusta, [4]31.
(j •* ' *
4 g_fil¿^.l
Á
* •"
Á
1~ •" Q ^
La moneda reproduïda en la làmina de Prieto no és la mateixa que l'exemplar del MAN corresponent a
Navascués, núm. 727 i Soler, núm. 1. Correspon a una emissió en què l'expressió de l'any és més
completa: ¿¡¿* i*
Dirham de tipus semblant al num. 24 del catàleg:
24b
Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibràhïm (1985), làm. XII, núm. 1. Saraqusta, [43]2.
(sic) lii j òj''"'1 *^ui ¿í····~tj···: f-&j¿l\
í
II i
Fracció de dinar de tipus no documentat en el catàleg (núm. 21 del corpus numismàtic)
s/n 7 Prieto, núm. 237. Saraqusía, [43]2.
(z) ò j «T .n.« II / aJUL // Lflc (a)
I j
.................................................................................................j
/ *| J * * * I
¿ j ta»
A t s ^ . i t O > . ji *
Fracció de dinar de tipus semblant al núm. 25 del catàleg:
25b.
Prieto, núm. 238. Saraqusta, [4]32.
(j-tJLJLJt
488
4_juoi
¿ U .^ 0
i_/._i tJLJ I
A JL |
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (núm.23a del corpus numismàtic):
s/n 8a Codera (1881a), num. 3, pàg. 303. Saraqusta, ...]2.
j
(z) &JUL o^'' -""I* // •'"->! (a)
j .11 ^
j*--.^ iüLJl
I i
AJL ;
Troballa, Saragossa (Tresor del carrer de la Paja). Segons Codera, aquest exemplar pertanyia a
Mariano Lahoz. Se'n desconeix la localització actual.
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (núm.23b del corpus numismàtic):
s/n 8b Prieto, núm. 239. Saraqusta, [4]36.
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (num. 23c del catàleg):
s/n8c Vives, núm. 1147. Saraqusta, 436?.
i•
...
O A- .i .¡i
^ ' "f í
- i
A l?\ .i. O . m i
ii
i^ ¿^ . . t 1 1
TT !i
íl
Dirham variant de tipus no documentat en el catàleg (num. 25c del corpus numismàtic)
s/n 9 Prieto, núm. 241 c. Saraqusta, [4]37.
Dirham de tipus semblant al núm. 50 del catàleg:
50b.
Prieto, núm. 242a. Saraqusta, [4]37.
J
.*» i j I \
^^—
a
^
• i .n
V. *
4 * * 'f
«i L·i .11 Q \ *" *
"
j%. ,A v JLJ I
\ "'
Dirham de tipus semblant al núm. 50 del catàleg:
50c.
Prieto, núm. 242c. Saraqusta, data il·legible.
I
...
1 U ...'Oj ... . a ^ A j J I
11 i
Dirham de tipus semblant al núm. 50 del catàleg:
50d.
Prieto, núm. 242b. Omissió de la seca, [4]37.
j « i ui
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Saragossa
_ôjjl
il
489
Fracció de dinar de tipus semblant al num. 50 del catàleg:
50e.
Vives, núm. 1153; Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibrahïm (1985), làm. XII, núm. 2. Sense
nom de seca i sense data.
Aquest exemplar és un nominal no documentat en el catàleg.
Fracció de dinar de tipus no documentat en el catàleg (núm. 30 del corpus numismàtic)
s/n 10 Prieto, núm. 245. Sense nom de seca ni data.
i
(v) ¿-..o..n n II II ,\..r
(d)
Ii
Tag al-DawIa Sulayman b. Yüsuf, 438-41 / 1046-50
Dirham de tipus semblant al núm. 66 del catàleg.
66b. Prieto, núm. 246. Saraqusta, [4]40.
j
(jjJLJjl
A 'i ni
4_k_tu_9j_iii_j
À '. ...
À U .,.'0
j»_A_>jJI
Dirham de tipus semblant al núm. 68 del catàleg.
68b. Prieto, núm. 247. Saraqusta, [4]40.
j
•. , « t
I
..._,
Dirham de tipus semblant al núm. 69 del catàleg.
69b. Prieto, núm. 248. Saraqusta, [4]40.
i
Ú.! *•:'-?'
490
A 'i HI «i U ... s j ...t
A
t_|l
II
í
Dirham de tipus semblant al num. 91 del catàleg:
91b. Prieto, núm. 252, làm. 10. Saraqusta, [4]40.
I
j*j . * * j|
i
^ i "f
À k. * qi Q ] *" *
* A vjjl
-âA j
.....r.....°
.*....A
í
La moneda que publica Prieto té un ornament semblant a la núm. 93 d'aquest catàleg, però com es pot
veure a la làmina, .té un estat de conservació molt més bo.
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (núm. 43 del corpus numismàtic):
s/n 11. Prieto, núm. 254. Nom de la seca i la data il·legibles.
j
gMji\.a (V) iJjjJI
pLi
// j.^'l Lf.il
¿jl (a)
I
Dinar de tipus semblant al núm. 100 del catàleg.
lOOb. Vives, núm. 1167; Prieto, núm. 255, làm. 10. Saraqusta, [4]41.
Fracció de dinar de tipus semblant al núm. 124 del catàleg.
124b. Prieto, núm. 256b, làm. 10. Sense llegendes marginals.
'Imäd al-Dawla al-Muqtadir Ahmad b. Sulaymän, 441-75 /1049-83
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (núm. 47 del corpus numismàtic).
s/n 12. Vives, núm. 1168; Prieto, núm. 260; Rodríguez Lorente- Tawfïq Ibrâhïm (1985), làm.
XII, núm. 5. Saraqusía, [43]9.
í
*
*
*
À L-. uf c \»A¿U
-v ^ vJLjl
;
AA ï
Fracció de dinar de tipus semblant al núm. 160 del catàleg.
160b. Prieto, núm. 263b. Sense llegendes marginals.
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Saragossa
491
Dirham de tipus semblant al num. 160 del catàleg:
160c. Prieto, num. 263a. Saraqusta, [4]41.
•
->^ J IS '~ ^ AJ-UI A in ni ÍJ-^LÍ-*
i-Ä^JÜI
11 i
Aquest exemplar és un nominal no documentat en el catàleg.
Dirham de tipus semblant al num. 175 del catàleg:
175c. Prieto, num. 265c. Saraqusta, [4]43.
* i \\
!
•
-
Dirham de tipus semblant al num. 190 del catàleg.
190b. Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibrâhïm (1985), làm. XII, num. 6. Saraqusta, [4]45
:
^j - * *^)1
*
Dirham de tipus semblant al núm. 190 del catàleg.
190c. Làmina Vives, núm. 1178 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]45
;
. * t j|
4
/ i-".-**-^.
<Í i . » <
A I*. . 1 1 Q \ *'• *
A......A viJLlI
-*A •
Dirham de tipus semblant al núm. 202 del catàleg.
202b. Làmina Vives, núm. 1179 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]46
Í
j j « • « *|
a
t i .t«
A i .11
<i L^ nt Q ] "' *
^ .=A >iJLjl
AJL ;
Dirham variant de tipus semblant al núm. 23 1 del catàleg.
23 Ib. Vives, núm. 1 184. Saraqusta, 448.
El fet que en la relació de preus de l'obra de Vives, l'autor no indiqui la procedència d'aquesta moneda
i que en el catàleg tampoc documenti la llegenda marginal de l'anvers fa pensar que la conegué per
referència i que, per tant, la lectura i la datació sigui equivocada.
Dirham de tipus semblant al núm. 273 del catàleg
273b. Prieto, núm. 267i. Saraqusía, [4]58.
.............................
Oi'" "^ J
492
ij^-^
"^'
.............................................................
4"< .11 ¿U ...» j vl_| «Jb^jJI
TJ
I
II j
Dirham de tipus semblant al num. 275 del catàleg
275b. Prieto, num. 267j, làm. 10. Saraqusta, [4]59.
j............................................*.....................................*....................................."^"""""'^.................."".....'......*
ï
i*i » j... j * X.
* » *"_F 4_jL¿xi A vvjjt Q \_itu fkmA VfcJ
Dirham de tipus semblant al num. 283 del catàleg
283b. Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibrahim (1985), làm. XII, núm. 7. Saraqusta. [4]60
Dirham de tipus semblant al num. 3 16 del catàleg
316b. Prieto, núm. 268a. Saraqusta, 460.
¿ r« •" *
Dirham de tipus semblant al núm. 326 del catàleg
326b. Prieto, núm. 268c. Saraqusta, [4]62.
ui-j A - A J Ü l
11 :
Dirham de tipus semblant al núm. 355 del catàleg
355b. Vives, núm. 1203. Saraqusta, 466.
•
A_t_pl
*
¿J-A~í~Lti
& i^_t.f_if
¿LjLJ-U
d_%>-jji Q^j_i/| \
A_A >iXÍ1
Dirham de tipus semblant al núm. 355 del catàleg
355c. Codera (1879), làm. XVII, núm. 6; Prieto, núm. 268g, làm. 10. Saraqusta, 466.
:
.j_)l
4
(j '"• •"
à
'*. -.'
¿ ' "'
À l^ .j. Q
-
Segons F. Codera aquesta moneda pertanyia al Sr. Pascual de Gayangos
Dirham de tipus semblant al núm. 368 del catàleg.
368b. Làmina Vives, núm. 1203 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, 466
:
/^—O*
^
Ò '"' '" N.9
'»r* t n
40-uj
4 ir» á<i 9_).AjtAJ
'h.A^tlJl
-U- i
Aquesta moneda té un punt sota de la segona línia del revers, tal com la moneda núm. 368.
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Saragossa
493
Dirham de tipus semblant al num. 390 del catàleg
390b. Vives, num. 1206-1. Saraqusta, 469.
!
j1 j u. * -;-*"* .5 f "'"
Dirham de tipus semblant al num. 390 del catàleg
390c. Vives, num. 1206-2. Saraqusta, 469.
i
:
™.™..íí.7...i.™..;:
Dirham de tipus semblant al num. 394 del catàleg.
394b. Làmina Vives, num. 1207 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]70
:
!
"T'T"'
J*-r-A ) •
ï
f "tjLJLAjUI
¿ j "*
À VN jit 0 )_*" _*[
*• A > JLJÏ
11
ï
Dirham de tipus semblant al num. 408 del catàleg
408b. Vives, num. 1209. Saraqusta, ...]72.
............................................•.......(......t..................................*....................................
•
j\ J A t |l
<i i .n
...........t...........................................^
A_^-/.<*--9 j -*" *
*• ^t
ViJLlI
11
*
11
ï
Dirham de tipus semblant al num. 409 del catàleg.
409b. Làmina Vives, num. 1210 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]73
;
.*. t * t |||
A
i,_ji_J[ 4
A i .11
ta i-\ ui O jjiLJ
^-^\
\iAj T
Dirham de tipus semblant al num. 409 del catàleg.
409c. Prieto, num. 268n. Saraqusta, [4]73
Dirham de tipus semblant al núm. 41 1 del catàleg
41 Ib. Rodríguez Lorente-Tawfïq Ibrahim (1985), làm. XII, núm. 8. Saraqusta, [4]73.
i
(-} jl J ¿) j «.i »i J i N I*
494
A 'i ni 4 In ui tjujij
<k_A_^JLll
U j
Dirham de tipus semblant al num. 41 1 del catàleg.
41 le. Làmina Vives, num. 1211 (col·lecció Morgenstern). Saraqusla, [4]73
r...............................................................................................................................................................................................i
Dirham variant de tipus del num. 427 del catàleg
427b. Prieto, num. 268o. Saraqusta, 474.
_ i )l
4
r *| ' * * " *
4
• t «J
¿ j ui
À l"> .11 fl j_ul_|
A A ViAJl
AA !
Dirham de tipus semblant al núm. 427 del catàleg
427c. Sáenz-Díez (1990a, pàg. 248), s/n. Saraqusta, 474.
r
!
:
........................
"
.....................................................................................................................................................................
l_iA_*--> li
.J
4
>j
i \ -*_*_.*. Jj* J
4
* * 11
L-Í- . " sj ÇT
¿LjLJjJ
¿ L*, jti Q t .11 i
•;
n. ,A « . \ J 1
* CIT
AA ¡
i
Dirham de tipus semblant al núm. 427 del catàleg.
427d. Làmina Vives, núm. 1212 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]74
m-*
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Saragossa
II
A_A.JLJ|
TT
A
A ('•
495
Sayf al-Dawla al-Musta'ïn Ahmad b. Yüsuf, 476-503 / 1083-1110
Dirham de tipus semblant al núm. 525 del catàleg.
525b. Prieto, núm. 270c. Saraqusta, [47]8.
j
j
¿I,,«*
¿Lj-ui
4 In in 9
Dirham de tipus semblant al núm. 533 del catàleg
533b. Prieto, núm. 270e. Saraqusta, 480.
«
Dirham de tipus semblant al núm. 537 del catàleg
537b. Prieto, núm. 270f. Saraqusta, [4]81.
j
o .p-* ^ '
A-JL·IIJ
4_Ia_ui_S_)_»jj_i
A_A_^JLll
Dirham de tipus semblant al núm. 542 del catàleg
542b. Làmina Vives, núm. 1223 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]81.
Á
^ •** *t_f¿4-A
¡i-A^JÜI
A-hni"v$ ir'·'i-.fl
jLJb vJÜi
11 ;
^i..VvâAii-H )^uU_t
AM.^ ><JLJl
H!
Dirham de tipus semblant al núm. 548 del catàleg
548b. Prieto, núm. 27 Ib. Saraqusta, 482.
•
5 1 J Ò"*"*
- * .5
f*i ^ j« ^j '
4_jLxu
Dirham de tipus semblant al num. 555 del catàleg
555b. Prieto, núm. 271d. Saraqusta, [48]4.
;
A_l jl
496
Ai . if
Dirham de tipus semblant al num. 556 del catàleg
556b. Làmina Vives, num. 1226 (col·lecció Morgenstern). Saraqusta, [4]85.
j
f\ i * * A \
a
(LitAJk.
^ ' "*
^ *> ¡"* Q JLrt" *
Ak_A >«J-ll
AA
i.....................................................................................r...................................................................."....A...............................
Dirham de tipus semblant al num. 559 del catàleg
559b. Tawfïq Ibrahim (1991), num. 10 (empremta, IVDJ). Saraqusta, [48]6.
i
I
**** ..i
, ,t
À L-* .it o * .n t
A^^ t tJLil
AA
i
Dirham de tipus semblant al núm. 573 del catàleg
573b. Prieto, núm. 271h, làm. 11. Saraqusta, [4]89.
:
(j-jLjLaj ^ *_i¿ij 4_jL_i^j
4_ki-i¿j_a J.LU-Í akJb^JÜI
11 j
Dirham de tipus semblant al núm. 61 1 del catàleg
61 Ib. Prieto, núm. 272b. Saraqusta, 498.
•
A
f I
A •
1 j)
A
.*. J « .tl f
A
.*. 1 J\
|
¿ J il^
À íf\
.li O
. ^JA 1
.%.
¿)
\vl-ll
AA
!
Dirham de tipus semblant al núm. 61 1 del catàleg
61 1 c. Vives, núm. 1231. Saraqusta, 498.
í
.*.
4
,*j i * j/'i,l
ft
i*j ^jyj
¿LJLJJJ
4_*3i_*.J4 ^ _)' JJA -^
A™A >*i-ll
AJL
;
Dirham de tipus semblant al núm. 612 del catàleg
612b. Lasa (1990), núm. 31. Nom de la seca il·legible, [4]99.
Els núm. 613b, 613c i 613d, publicats per C. Lasa (1990), segons explica l'autor, formaven part d'una
troballa a Alcanyís
Dirham de tipus semblant al núm. 612 del catàleg
612c. Lasa (1990), núm. 32. Nom de la seca i la data il·legibles.
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Saragossa
497
Dirham de tipus semblant al num. 612 del catàleg
612d. Lasa (1990), num. 33. Nom de la seca i la data retallats.
Dirham variant de tipus no documentât en el catàleg (num. 60d del corpus numismàtic)
s/n 13. Prieto, num. 272d, làm. 11. Saraqusta, 500.
!
A > * _rfr
/ i" -o -*^-
A . j, it»
A ]f\ jjt o \jui-i
p*-& \JLJ I
AJ> *
'Abd al-Malik 'L·iiad al-Dawla, 503 / 1109-10
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (num. 61 del corpus numismàtic)
s/n H.Prieto, num. 273, làm. 11. Saraqusta, 503.
í
)_•
™
'"
'"""¡
Dirham de tipus no documentat en el catàleg (num. 61 del corpus numismàtic)
s/n 15. Vives, num. 1233; Nom de la seca i la data borrosos
498
Al-Muzaffar Sayf al-Dawla Abu 'Umar Yüsuf b. al-Musta'ïn Sulayman,
ca. 438-59 / 1046-67
Dirham de tipus semblant al núm. 624 del catàleg
624b. Prieto, núm. 274, làm. 11. Läridä, [4]39.
j
(j ** Vi
j
A™JJJ_Í
4_Juuj
òJ_ij3^»
AJb_¿JUl
Al Í
Dirham amb llegendes concèntriques, variant de tipus no documentat en el catàleg
(núm.68 del corpus numismàtic).
s/n 16. Prieto, núm. 280. Läridä, [4]41.
I
ç) J « .'jl
J ^y.VrvI
4J-UJ
Dirham amb llegendes concèntriques, de tipus semblant al núm. 635 del catàleg
635b. Prieto, núm. 281b. Läridä, [4]51.
j*""*"*......•••""•••...................................................i....................................................................................................................j
""• * ^
Dirham amb llegendes concèntriques, variant de tipus no documentat en el catàleg
(núm. 74 del corpus numismàtic):
s/n 17. Prieto, núm. 281 c, làm. 11. Läridä, [4]59.
j f, ni
i..
j
A_4JÜ!
U
Dirham amb llegendes concèntriques, de tipus semblant al núm. 645 del catàleg
645b. Rivero (1948), làm. III, núm. 13. La llegenda exterior amb el nom de la seca i la data és
retallada.
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Lleida
499
'Adud al-Dawla Muhammad b. Sulaymän, ca. 439-440 / 1047-1049
Dirham de tipus semblant al num. 647 del catàleg
647b. Vives, núm. 1253, Madïnat Qalâ'at Ayyüb, [43]8.
La moneda que publica Vives no és la mateixa que la núm. 647 d'aquest catàleg. Es un exemplar amb
un estat de conservació més dolent, cosa que es pot apreciar en la descripció de la llegenda del marge.
Pel que fa a la seva procedència, Vives indica que pertanyia a Mariano Lahoz de Lleida.
Dirham de tipus semblant al núm. 647 del catàleg
647c. Prieto, núm. 285a, Madïnat Qalâ'at Ayyüb, [43]8.
Ljfc ,jjl
II
j
La moneda que publica Prieto té les mateixes característiques que l'exemplar 647 d'aquest catàleg.
Com que Prieto no inclou la imatge d'aquesta moneda a les seves làmines i tampoc no dóna a conèixer
les seves fonts, no podem precisar si reprodueix la documentació publicada per Nützel (núm. 553) o bé
documenta un altre exemplar avui de localització desconeguda.
Dirham de tipus semblant al núm. 649 del catàleg
649b. Prieto, núm. 285b, Madïnat Qalâ'at Ayyûb, [4]39.
j
(j.xjuLt
j
« "' *
4.JUUJ
<—> O-Jl
^jCjM-S
AJLJ JLo-i
A-A j jJl
11 •
Fracció de dinar de tipus no documentat en el catàleg
s/n 18. Vives, núm. 1250; Prieto, núm. 287. Sense nom de seca i sense data.
ò n J.,. ¿J (r) .in-»» // (a)
Dirham de tipus semblant al núm. 654 del catàleg.
s/n 19. Prieto, núm. 290b. Madïnat Qala'at Ayyüb, [4]40.
Errada per omissió de la paraula MJ>J en el marge de l'anvers.
500
Üj
Dirham de tipus semblant al num. 661 del catàleg
661 b. Prieto, num. 290c, Madïnat Qalä'at Ayyüb, sense data.
i
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Calatayud
A-AjO-ll
II i
501
Al-£äfir Mundir b. Sulaymän, ca. 439-42 / 1047-1051
Dirham de tipus semblant al num. 667 del catàleg
667b. Prieto, num. 294, Al- Andalús, [4]39.
i
¿j **JQ
4 *_tuj
4_ji_b
Dirham de tipus semblant al num. 669 del catàleg
669b. Prieto, num. 295a. Al-Andalus, [4]39.
j
^j ** I*
a
F •""*
4_juuJ
(_^ijJ JLJ 2 LJ
A_4j^tA-I»
-I*
4-*-"1
(JjJjÙïlJ
A_A_>jJI
11
Dirham de tipus semblant al num. 669 del catàleg
669c. Prieto, num. 295b. Al-Andalus, [4]40.
(J - V J ^
Dirham de tipus semblant al num. 669 del catàleg
669d. Vives, num. 1260. Al-Andalus, [4]40?.
................................................................................................................................................................................................i
uVLj
jkJb_>JLll
II j
1 (j Loi A'I ni LjjJoJ ¿Li A_A_^JJ|
11 i
Dirham de tipus semblant al num. 669 del catàleg
669e. Vives, num. 1261. Al-Andalus, [4x]8.
;
Dirham de tipus no documentât en el catàleg (num. 86 del corpus numismàtic):
s/n 20. Vives, num. 1262; Prieto, num. 296a. Nom de la seca i la data borrosos.
Í
jJLi.0 (v)
j
!
- . - i l - *Jl
I
// ^^ (a)
^1
II
Dirham de tipus semblant al s/n 19 i no documentât en el catàleg :
s/n 21. Vives, num. 1263; Prieto, num. 296b. Sense llegenda marginal a l'anvers.
502
Dirham de tipus semblant al num. 672 del catàleg
672b. Prieto, num. 297. Tutila, [44]2.
.*. . i i t l
A i .ü
¿....i i L·s t
.v J^ « 1 \ I*
AX |
Dirham de tipus semblant al num. 674 del catàleg
674b. Prieto, num. 298, làm. 11; Rodriguez Lorente-Tawfïq Ibrahim (1985), lam. XII, num.
14. Tutila, [44]2.
i
~
~
ATr.7.
Tal com observen Rodriguez Lorente-Tawflq Ibrahim (1985) hi ha una gran semblança entre la
reproducció de Prieto i el dibuix de la lamina de A. Delgado. Tanmateix, pot ser que no siguin la
mateixa moneda: Codera (1884b) diu que aquesta moneda era de la col·lecció de Francisco Caballero
Infante i que estava gravada a la làm. XII de l'obra que va deixar inèdita A. Delgado.
Monedes amb dades incompletes dels Banü Hüd de Tudela
503
CORPUS NUMISMATIC
Corpus numismàtic
Al-Muzaflar Yahyä b. Mundir
1.
Madïnat Saraqusta, 415, dinar.
trHH}
»I
2.
a
a
u y/" ^V
(o) OJM>L=JI (n) ^UJI // (a)
^ *" " *"v
¿ '
jl
f
¿ L'y "* 9 )r*M
4_jL_1 JL>O
ï
>m*__* ï-V-l T
AA
Madïnat Saraqusta, 416, dinar.
^^^j (q) ^^UJI // (a)
À í Lo f-¡--^ 3 T
b
¿ lf^ ni Q i-t-'i A. j*_i ' ^ A *
*_«...* JLJl
AA
¿, W_jji_.fl )JJLI ¿ « * J j*-1
i-j-jjül
AA
(p) v^UJI // (a)
ï
Madïnat Saraqusta, 417, dinar.
4_i l_«o
3.
< ò j ' * ' C « » .i» 4j_uj , ^^
ï
AJ jl
o u \ "« ¿*
p ' -T
4_i_uj
(Madinat) Saraqusta, 418, fracció de dinar.
/*)L&_i
A * ''»
<i !/•> .ü C \^n
...
AA
Mu'izz al-Dawla al-Mansür Mundir n b. Yahyä
4.
a
Í
Madïnat Saraqusta, 420, dinar.
iJjjJI >.» (q) t_^UJI / jjúuo //
!
\
j\
« ^j t j .\ r
;
^
4_^jj
<i U .^ a^j .n
j
Les emissions monetàries dels Banü Tugib de Saragossa
^
™
(a)
I
v
À ' t. i « » ^jLjJul •
'""
11
j.
507
b
Madïnat Saraqusta, 423, dinar.
¿ t-» jtt o \..jt
5.
4_j_» Juo-t
>j_t JL·ll
Madïnat Saraqusta, 423, dinar
4_ljjJI ^>j«-o (t) j-V- * t . •%. i ^ li //
*
i* .i l*t * *¿LJLJJJ
6.
"
A li**t .n"Q j »i«
*AiA
* • *i^ A *
(a)
•
u
i-*—*'^J*
1
TT
Madïnat Saraqusta, 423, dinar.
j
JJLL* (s) ^UJI //
>*
7.
a
^9
^j *_j •*< ^
^
'*• ' *
4^uj
(a)
¿ U .n o^j .1
Madïnat Saraqusta, 423, dinar.
I
jai- (t) 4^UJI // (a)
L·L. ^l j ¿^ j ¿J5 ^ ik^^ i^ j^^JI II
b
^
8.
Madïnat Saraqusta, 424, diñar.
¿^ j ^i ii^ ik-a^ ii.^ j^oJI
II
?
? fracció de diñar.
Llegendes marginals il·legibles
II
Saraqusta, ?, fracció de dinar.
'
(t) li
. ..
9.
?
j
508
?
fracció
4_I_U1
A lr* .11 O JJJ1!
(a)
>J_1
fcXjl
ï'
A-l
de dinar.
^ (t) SJjaJI // (a)
ï|
10.
Madïnat Saraqusta, 426, fracció de dinar.
(t) J^ // jJLi^ (a) c-^
À '.... 2 U
11.
Saraqusta, 428, dinar.
j.j-0 (p) // jlLo (a) u^UJI
4_iLo_«_i 1
"
"• r-
' 1 »*.
À*. ...
¿ U ...'Ó
....
* .< II
?
?
fracció de dinar.
Llegendes marginals il·legibles
12.
4
f*!""* ) .*." _^_
4
/*) I -** *
À i ut
À L*v .ü O j_iii_ï
\_l_liJLj I
I
JL J.
Saraqusta, 428, dinar.
ii- (t) ^^UJl // ¿ ^^ (a)
-1
?
?
4-^-u«
¿ U ..i O
Ii
11
j
fracció de dinar.
(t) ... // ^ (a)
Sense llegendes marginals
15.
II
Saraqusta, 428, fracció de dinar.
...
14.
I
II
(P) // (a)
13.
II
Ii
lli
Saraqusta, 430, dirham.
jj) ./>'i n II
*J'
^ tjjj ' I »
Les emissions monetàries dels Banü Tugib de Saragossa
Aj
509
'Abd Allah b. al-Hakam
16.
Saraqusta, 430, dirham.
dJI JL^L
*|
510
a
y'tAjLJLJ
(x) ,_^UJI // (a)
¿, j- fíf
À l~, ni O j ni *
A. ^y \kJLJl
ï
A J.
AI-Musta'ïn Abu Ayyüb Sulaymän b. Hüd
17.
Saraqusta, 431, dirham.
(z) ^UJl //
ili
18.
^1 ü-
J
J>A
c*l (a)
A l^ ..i 0 * .1jj
j»_A_>dJI
üfiJï j
?
?
I - .
—*
tf
// j^Jb ¿»al (a)
3 1 — "ü
*
J
A l l í
«fc-W^fcAJ 1
,
?
I
II
II
, 431, fracció de dinar.
(v) ¿_.."...-II / ailL
(a) oil
//
I
"n"
' J 6A^» J
Saraqusta, 432, dirham.
Jl // ^JL, (a)
(zJ
/*i-i_<—1—1
21.
:
i
fracció de dinar.
Llegendes marginals il·legibles
20.
II
Saraqusta, 431, dirham.
(y) (j.1«' i» iJ I / 6 Ü L
19.
I
4
f*I ' ' * ^
¿ » <if
¿ W-.-JJ1 C \ .»t t
^^ .J
I
II
Saraqusta, 432, fracció de dinar.
\Zij
^j-OLJLj-u-aJI
* * .f ^
Les emissions monetàries del Banü Hüd de Saragossa
/ 6JJLJ
¿ » .»f
//
(ÇJ-C
^_" * J * ^ i- "* ^
(a)
II
511
22.
Saraqusía, 432, fracció de dinar.
(z) ¿¿«-...«H /6Í1L, // j-ojJ (a)
?
?
fracció de dinar.
.....•.*..»...
Llegendes marginals retallades
23.
a
I
II
Saraqusta, 432, dirham.
(z) &JLILi ¿ _..-... .u // .vn->l (a)
.*j i A i \\
24.
b
Saraqusta, 436, dirham.
a
Laridâ, 436, dirham.
A^f^ij
À L-> »n O j .11 t
A,^^ \fcijl
(u) ¿:.~...-i| / ilJL // '-.-^i (a)
M_j^|
?
?
fracció
a
I
de dinar.
II
Al-Andalus, 436, dirham.
(v) 6ÍIL ¿,;.-.-.-H // .i-~.t (a)
^
b
*A
^ ^j^ f I t
Llegendes marginals retallades
25.
I
^j-JJ-Ll
J
cZl-UJ
4-JUUU
d l^ ^.a q^j . J f ^
A_A^JUI
j>j i l >
a
t,,^^^!
A^LJUJ
A t** ut C J.JULU
i\^^ \iXJI
I
11
Saraqusta, 436, dirham.
_A JI
A
r \
J J
' t
O
'
J "'
4^l_íXJ
^i_"u".4 ^ j^j^a |
* ^ \fcJLjl
11
..:
512
c
Saraqusta, 437, dirham.
d
Omissió del nom de la seca, 437, dirham.
J_>I
26.
a
j ÛJ'
j p.t-in
"Sji-uj
4 In ni <j-mj
;i_AjjJI
li
Saraqusta, 437, dirham.
(v) ¿¿.~..iJI / oilLi // j-o^xl (a)
"
* 1*
3"
À LN
I
II
7t
Saraqusta, ?, fracció de dinar.
II
b
Omissió del nom de la seca, 437, dirham.
II
27.
Saraqusta, ?, fracció de dinar.
(v)
¿J..7....AJI
/
aUL
//
JLo^l
(b)
Sense llegendes marginals
28.
I Í
Hi
Saraqusta, ?, dirham.
j
i
!
29.
?
(v) òj'^ ""-H // · l "^· l (d)
I
^ " "* ^ ] "' *
I
fracció de dinar.
Í
j
II
•• >
?
*
(v) ¿¿''-""N // .\~-*\ (a)
-i -
Sense llegendes marginals
Les emissions monetàries del Banü Hüd de Saragossa
II
513
30.
?
?
fracció de dinar.
j
j
31.
(V)
/
¿j.«". - -J'
II
';;-
(d)
Sense llegendes marginals
?
?
I
j
II j
fracció de dirham.
j
¿¿jCL^JI
// allí
^Jj ^lc
(f)
I j
:
j
j
Sense llegendes marginals
II j
•f
32.
j
?
?
fracció de dirham.
j
j
Ú.!'" .n ft II
//
, ) « - > ! / ulli
LfJj
Lflc.
(f)
Sense llegendes marginals
I j
II i
Tag al-Dawla Sulayman b. Yusüf
33.
Saraqusta, 439, dirham.
(v) v^UJI // (a)
•_4jj_j
34.
A t ,if
A l>. .1« d j .a t
I
A_A >JLJ|
AJL
¿njI,,, (z) ^UJI // (a)
ï
Saraqusta, 440, dirham.
...
«1 U ... a
,...
A_AJ_||
11
:
35.
Saraqusta, 440, fracció de dinar.
j
(v) ^LJI // ^u^ ^ (b)
¡...............................,
j
514
...................................................................................................
Sense llegendes margináis.
ïj
j
II j
36.
Saraqusta, 440, dirham.
j
(j n j i m
\Z, )
i ^ A LaJ 1
//
j nVi
(_p J i
j .-^''
(^jl
¿jl
(Ó)
^j v* *_)!
A *i ni
A t^ .*• Q j ..< *
¿J \
Saraqusta, 440, dirham.
37.
¿ -_; I .'•
(Z)
> _ . • % LJI
//
A U i.it.ui-1
38.
?
?
fracció de dinar.
//
(v) t-x^
(e) ò «
Sense llegendes marginals
39.
?
?
fracció de dinar.
(v) ^UJI / f j.~-. tfj ¿J (b)
i
i
40.
II
II
Sense llegendes marginals
?
?
fracció de dinar.
(v) v-^UJI // _>.^. ^.il (b) ^
j
L
41.
II
Sense llegendes marginals
Saraqusta, 440, dirham,
í
(z) LljjJI ^li // j.r.'i ^jl ¿jl (b)
¿I j «.'_>!
A.'» in
<Uo_ui-Sj-iii_t
» J(j.< II
11
-1 M
^1
Les emissions monetàries del Banü Hüd de Saragossa
Ajuul
¿ l^ '•• *j ..• *
515
42.
Saraqusta, 440, dirham.
¿ n. I... (v) SJjjJI cu // _>-u^ ifJ ¿¿I (b)
*
43.
?
?
j
^j • • *_jl
dirham.
¿«j I... (v) ï-ljjül cu // _^ L«! o^l (a)
i
44.
I
:
Saraqusta, 441, dinar.
¿ njliii
(Z)
SJjjJI
-JJLJJ|
J
^)l
«
^lj
(_£jLCh.l
//
J "->'»
Lfji
c>íl
4 *i ni
:
45.
Saraqusta, 441, dinar.
¿.J...
(V)
ÏJjJLlI
p-l^
//
_>-^>
Lf^1
Ch"1
(b)
I
»
?
?
fracció de dinar.
Sense llegendes marginals
46.
?
?
fracció de dinar.
¿«j L» (v) UjjJI ç-Li // ^-uaj tfjl (b) ¿J
Sense liegendes marginals
516
II
I
II
'Iniäd al-DawIa al-Muqtadir Ahmad b. Sulaymän
47.
Saraqusta, 439, dirham.
(f) ^LJI // ¿- : i... (a)
48.
I
Saraqusta, 441, dirham.
(V)
49.
i
e-x
(a)
Saraqusta, 441, dirham.
'i
(z) . > ) ?
, f.\ ~*. l
50.
a
<LJLJJ
(a)
4-1** "* ^ 3 "* *
A_A >J
Saraqusta, 441, dirham.
ÀJjjüi j Lo*, (z) .-x^UJI // J^A ¿J (a)
j1
b
« (çJux.1 4-jL·iAj
4_Li_*ju_a^_ta_i
A-A^Jül
?
?
fracció de dinar.
Sense llegendes marginals
I
II
II
i
51.
?
?
fracció de dinar.
=J (v) ^^ -aJI
;
i
Sense llegendes marginals
//
JjJh
oi» (b)
I
II
!
Les emissions monetàries del Banü Hüd de Saragossa
517
52.
53.
Saraqusta, 441, dirham.
a
Saraqusta, 442, dirham.
c
Saraqusta, 443, dirham.
e
Ij
(v) UjAJI jLoi // .¿ujx (a)
ï
Saraqusta, 441, dirham.
b
d
(z) Ujj-ll jLo_c // ^.à. (a)
^pJLa». I
4_j_uj
4_la_iti_fi
. g - * -^ *
4_j_uj
¿ If-L-" ^
^Jj^.1 4.'i m
A U ... O
JL^.1
4,i <n
¿ U ... a
j^_i j!
o
t i l *
Á i ni
¿ Ls ..1 o . .n t
*y_i^ \iJLll
)l
4
i . I >
¿ i .11
À l^Y .11 Q \jjU_l
**• ^ \iJLjl
A—1 5!1 7A../j-*-f
1 \*Tl "' ^
"
** j
J
». VkiJI
. Il
*v g
?*-?-)
4_j_bU
4_La_iAi_fi JJUULJ
*• A_j-Vjl
^—i jl
¿LJL-OI
¿-k t,i a j^uj-
Saraqusta, 444, dirham.
f1
4
,1
^J
1
«
Omissió del nom de la seca, 444, dirham.
J a¿-*-í_>' J t^
518
JJI
f
Saraqusta, 445, dirham.
.*. j • A j|
g
Saraqusta, 446, dirham,
h
Saraqusta, 447, dirham.
•
. ,it Jt JV,
4
54.
ff_l_jjLl
A
I .It
¿ « -'i
^l·s .1* O
j .It
\
.V
^ . .A J I
XX
¿^^r* .n Q \^ií i
Saraqusta, 447, dirham.
i„^ i ÍY) iJjjull jLo-c. // f- (a)
)l
j
(2>jJLjjl
j
« i ni
J
t^^*1
I
4 'i HI A.In »n <
J t^1
J tí-"1
:.- .^...jCííï!
Les emissions monetàries del Banü Hüd de Saragossa
519
55.
a
Saraqusta, 447, dirham.
(v) UjjJ! jLud // (a)
II
j
(j^JLJ^jl
J
P-Í-***
*-*-"*
4JtXAJjJl^j_uU_»
a_A^}J
j^l »|
•
»j^llfjf
À i .if
A Ut .11 Q * .n t
A. ¿^ jfcJLjl
AA
î
J1 J C^
b
Saraqusta, 448, dirham.
« (j-4-Xj^l j
<LçjLo-»
¿
/*t_i_JL_t ) I
A_ J _1 V-r**.-?
4_J* jjll
4
. * » I j* i
c
' - j * 4v* - j * °
^jLjUJ
¿ l·s .«t O « j j i t
¿ vv j.^i.-Q * _ . « « _ t¡
d
Saraqusta, 450, dirham.
e
Saraqusta, 453, dirham.
4
fL-LU-1
& * "'
¿ Ir. .11 O j .n t
4
f
Saraqusta, 455, dirham.
g
Saraqusta, 456, dirham.
h
Saraqusta, 457, dirham.
i
Saraqusta, 458, dirham.
4 U ni 9
520
jy ^ « JLjl
A ^ VfcXjl
Saraqusta, 449, dirham.
j!
J^jh vJLll
!
11
j
k
56.
a
Saraqusta, 459, dirham.
jjjii_4
*i Jfr » JLJl
AJL
\ .¿i >
-*[. ^ iJ
AA
Saraqusta, 460, dirham.
Saraqusta, 460, dirham.
;
i
n
ii
^1 (V) U^l ,U* 11 (a) 2
-*v™· J
^ CJ -•*•*** •l·J-uJ
**L¥ ^}·jlí ^
i
ii
^A^fci.
SI
b
Saraqusta, 461, dirham.
11
II
II
II
¿^ ; ^i ^ *k^ ^
II
c
Saraqusta, 462, dirham.
«i^T/rïTà^! au..i^U ^II
d
Saraqusta, 463, dirham.
/ J. ' * J ' f
e
f
4
1 * 1 *
¿
i ,t^
¿ L-> »if <^
> «i> ^
A,_^
t J^_
4
f <JLt
A i .11
A vvjji Q \ .11 t
JfriA >iA.
i i 1i
A j .j»
A L*\ j'^0 jjdti_i
A_Jh >kL.
1
II
1
1
Saraqusta, 464, dirham.
ù^ j t*J ^ U-Jj-i e^ 1
II
1
II
Saraqusta, 465, dirham.
* ^ jl
4
,*> » / g*
ft
4
Les emissions monetàries del Banü Hüd de Saragossa
, .il » •%,
( j-1*!-^. 7K
A j .11
A > m
A^% -*j_'_9 j *" *
A_lr>._i.jt _^ J^UJJ
ji^-'-A \tJLi
j*-_A >i-V-
1
1
1
1
521
Ig
Saraqusta, 466, dirham,
h
Saraqusta, 467, dirham.
J
i
4
^
• i ¡a
A i m
A l"> .¡t 0 > .i» t
C. •
"^
•
.%. A \ . \ _ l l
1
Saraqusta, 468, dirham.
•^ )1
j
.*i i i .¡t
<—'-
4
.*. j « .jj
«
("iLo—l
Autjlljlt«
A Uv .11 0 * .11 i
iv &i \jLll
jt_j.j|
4
/'iL-A—I
A j ¿ji
A vv jji^Q * * " ^
A-.-.^ \fci-ll
A-JL.tu
A L·, .11 0 1 "* >
iv^Jy \fcl_J I
11
Saraqusta, 469, dirham.
¿/.«i j (sic)
k
Saraqusta, 470, dirham.
LJ
Saraqusta, 471, dirham,
m
522
Saraqusta, 472, dirham.
I »|
4
. *| i 9 t lit
11
AI-Muzaffar Sayf al-Dawla Abu 'limar Yüsuf b. al-Musta'ïn Sulaymän
62.
Omissió del nom de la seca, 438, dirham.
jJ
¿Lai
63.
. ,.
// ¿ AJ|,.I
A_LU_1
4uJuUJ
*.
kj.\
t—l^jbô
Ajb^J
(a)
\ A > J-ll
I
*••!•
(»J^JLÔ
A_A_^J
'
*^ .-X
^Jfe^J
(_J^jLÛ
(b)
r^J
I
* ^
Läridä, 439, dirham.
ÂjjjJI
< ^n^iii
(v)
j-S^LjJI
¿j '* '*
66.
II
Omissió del nom de la seca, sense data, dirham.
jj_* / t>pal J.M1 11 / j J jj ^ /. Il / ¿>jl // ÎJj jJI
65.
j^jjJI
Omissió del nom de la seca, 439, dirham.
/ - A j _ l l IÍA / vj.A. i ^1 / ^i^JI
64.
4_l*u
t
//
f •"*
Jj^b
¿>jl
** ' •"
(a)
àhXj^jLj
iJ
* A
Läridä, 440, dirham.
jj-ft ^1 (v) jj h « II // íf¿a~i (a) .-a
7
jl j ¿)¿ i ijl À'I ni
67.
Läridä, 440, dirham.
.................•.*..............
SJjjJI . ~ÜÍM
(v) .¿AlLJI
// ^¿,~*¿
(b) . p
l
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Lleida
II
523
68.
Läridä, 44 1 , dirham.
J û_A
. *. f jLfO ^ * il
(^>-Ji ' *fl-'"J) * 4_1 * JL!|
j i f\ i A i ) t
. y i t**
* l . f i j^
J
j 0 *~ ^ l'
ùill
-ÜJI "tfl <ül "Í
j ofJ-a.
69.
?
II
4'. ni
443, dirham.
iJäuJI //
.;» .ijl J
70.
?
(C)
1*1 l*i A 'i ni [...J a_A_^J
I
II
445, dirham.
amjj (v)
// (a)
I
II
71.
?
?, dirham.
(v) >iJi_JI // (a)
II
I>legendes marginals il·legibles
72.
?
?, fracció de dinar.
.aj...
Sense llegendes marginals
524
(v)
_>jJi-JI //
Jj_A
(b)
(jjl
II
73.
?
?, fracció de dinar.
j^ ¿J (v) >^JI // (b)
Sense llegendes marginals
74.
a
ï
II
Läridä, 449, dirham.
i
m 4 lf>
r V..-*
j A
ft A H
. . A!
A, l l i
VJLA£
AÜLJ LJ
- V j û™ûJl
A ^..jjt ^
T1 Í
J^ILMO jf ï
•%, ^ » Jl
iVjJL.1 ) l
75.
b
Läridä, 451, dirham,
c
Läridä, 459, dirham.
?
4
J* '"t
A=4 r*JI
òJL-1 l3^-l
A ^ VÜLÏT
AA
?, dirham.
2a i 3 a llegendes marginals retallades
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Lleida
II
525
76.
Madïnat Saraqusta, ?, dirham.
jj ¡ñ nil J^J-4
(j-il
«UjjJI
,;-. -j- II _^j_i>l *JUI JJLC 4J-1L» o-jj-oJI iLïi-A ;». Lo V I
t
i_iifl_-4irtil ^ T ^LJ •JLjl
*-.... fl..j t'f
\ ^_"*f_.A.J '
»üt J>^j -t»-^ ^ dJI VI *JI V
-i
526
-
-.
li
Tf
AI-Muzaffar Sayf al-Dawla Abu 'Uinar Yûsuf b. al-Miista'ïn Sulnyinün
62.
Omissió del nom de la seca, 438, dirham.
... u //
=.
63.
Ll
Omissió del nom de la seca, 439, dirham.
/ fliuiA ihLjI
64.
1 kl—A
VMÛÏ
/
i fl " A ' *
//
.*. -* * i j.«
ta)
*•
Omissió del nom de la seca, sense data, dirham.
/ f\ J.J..11 * •'• 11
65.
/ * * «.j~^ j
/
Éj
. '•. ...
(v)
y,j IX A. Il
/ (Vjl
//
<O itAJi
\D/
r* «
-^ í
Lâridâ, 439, dirham.
ÏJ «jJI
SX
-
\
, iU „ II
-^^
/
//
J «_é
v/
,'val
UT^
fa)
\
/
' '•»••• »J
I I
\^—
j
I
|
....,
i\ tt \ *
66.
* "'J
A ' ..i
ûiJLJ î_>Lj
jy^i^ VkXjl
AA ;
Lâridâ, 440, dirham.
J^A
(jal
(V) _>jJi-JI
i
j)l
67.
*
•
//
^^.i
(a)
i °:•' "' "-z i-j-^-í
* JM
J^_l
t I / * rj
*V
j \L·I-:
1
cj
» tii
^ A >kjjl
j""j
II·
JLJ
Lâridâ, 440, dirham.
(v) >s.kxJI // ^,-^t (b) uiui^
"L
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Lleida
a_AjjJI
Ij
H
j
527
68.
Lâridâ, 441, dirham.
ô-il
i 'a HI^J
"UjjJI
¿^-. -j -II _>-;-ol 4JLJI .'-«• jtl.»
> a "i^-l
(_f-' j I L>
OjjJI
4_Lujjl
i .'flj «i
_^j Ir» o II
»JLII
II
69.
?
443, dirham.
t-l^-A
tjjl
' ^-JJi^-a II //
^Cy
¿^1 J ¿Ji li- [...] ^1
70.
?
445, dirham.
^xu^ (v) iJjjJI » QJ .n //
jl J ...J>-î
71.
?
(a)
- ~*~ - <^'
I!
?, fracció de dinar.
(v) ^jJiuJI // j^ (b) ^1
Sense llegendes marginals
528
II
II!
Llegendes marginals il·legibles
?
I
?, dirham.
(v) ^J^Jl // (a)
72.
I
II
I Í
II!
73.
?
?, fracció de dinar.
¿J (v) jj^Jl // (b)
II!
Sense llegendes marginals
74.
a
Ij
Läridä, 449, dirham.
,JI
J^JI
^^1
4JUI
Jl ; <•
<UJL
t-'û "i^J
4JjAjl
ULL
I Li «dL·i >l allí
_cxj jl
b
i
wj )
f- jj\J
II
Läridä, 451, dirham.
II
c
Läridä, 459, dirham.
-Jj
75.
?
H
/L-Jil-J
J
?, dirham.
« a . .^ A j
A 1 * fc
C*1»
«_ fl ja « j
2a i 3a llegendes marginals retallades
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Lleida
Í^J «fc
II
529
76.
Madínat Saraqusta, ?, dirham.
^k nil Jj-Ä
^ .'. -j . |l j . A 4_JJ| .\ , f
(jjl
4_LILi .» -j - II ^ I . " »i
L *a . n «j 4j a
v,i j I
..
530
UjjJ
A 1-* .»i <t % ij*f
».Lo "¿ I
L.
4j_» JLaj
A_A vJül
'Adud al Dawla Muhammad b. Sulaymän
77.
a
Madïnat Qalà'at Ayyüb, 438, dirham.
J
I
^
C** /
iJjJLJI
J^-ui
rjLoJ
b
A ' i--
^L^Ux.
<_l $_il
4_C^Ljí
1 // ^ (a)
d J I .\ A t
1^
¿)
ijLll
* 1*
,1 j
?
?
fracció
™
A
• LJ"J
"À *
ôJLJjjLj
A_A^jLïl
?
?
fracció
de dinar.
.<«->« //
(a)
de dinar.
Sense llegendes marginals
?
(y)
• • -^ 1 -v
Jl // jj^ c^l (b)
Sense llegendes marginals
a
li
i
II j
Madïnat Qalà'at Ayyüb, 440, dirham.
1 --^ ,
(v)
¿H** J
b
I
II
fracció de dinar.
.!«->»
81.
I
II
UJI // j^H» (e) ¿*l
- (r) ^
?
II
4_J_4jLI
Sense llegendes marginals
80.
II
:r!...£Z^
>jl (r)
79.
I
Madïnat Qalà'at Ayyüb, 439, dirham.
•
78.
(V)
UJI // LljjJI (a) ju¿xc
I
^1 icMi <±^ ^\
II
l_u=k.
i^
Madïnat Qalà'at Ayyüb, 440, dirham.
Errada per omissió de la paraula v^l en el marge de l'anvers.
II
i
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Calatayud.
531
c
Madïnat Qalä'at Ayyüb, Omissió de la data, dirham.
I
82.
Madïnat Qalä'at Ayyüb, omissió de la data, dirham.
(v)
532
<_x^.LJI
//
ÀJjjJI
(g)
,i.A
II
Al-Zäfir Mundir b. Sulaymän
83.
Al-Andalús, 439, dirham.
(z) c^UJI // f^-h-l (a)
+_fti\
84.
Al-Andalus, 439, dirham.
'. (v) .-x^lrJI // JJ-A ¿_>l (a) _>ju
.J-Ll
85.
a
J
E •" *
4ju*U
(_^XUjLt Jlljb
Al-Andalus, 439, dirham.
jJLi^ (v) c-^LJI // (a)
I
II
b
Al-Andalus, 440, dirham.
II
86.
a
?
?
dirham.
jii-
b
I
87.
(V) v^L·JI
// tflc (a)
I
... j^AjjJI
II
Sense seca, sense data, dirham.
Sense llegenda marginal d'anvers
.
II
Tutïla, 442, dirham.
jux, (u) ,-^UJI // £^j (a)
4
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Tudela.
t*i * * * ^\
¿ i » it
À | j vv_f__t
iv ¿y vjLJl
I
AA
533
88.
534
Tutïla, 442, dirham.
JL^o (u) >iLtJI // £_>j (a)
ï
. -vjh vjJI
11
Lubb ibn Hüd b. Sulaymän
89.
Wasqa, 439, dirham.
J^Jb
ò-jl
L-J
(v) ^UJl //
-li j i*
Les emissions monetàries dels Banü Hüd d'Osca.
^-**
i 4_À_tïij
\
/
I
...
535
TAULA DE CORRESPONDENCIES
Taula de correspondències
Sigles de les troballes:
tZ-1 i tZ-2 = tresor del carrer de la Paja de Saragossa (1881 i 1884); tC = troballa de Còrdova (1914);
tCC = tresor del carrer Cruz Conde de Còrdova; NH = tresor de procedència desconeguda, col·lecció
E.T. Newell; B-PA95 = Balaguer (Noguera), Pla d'Almatà, campanya arqueològica 1995, casa 2; Magdalena = escavació arqueològica al Portal de Magdalena (Lleida); Castelldans = recuperació de superfície (Garrigues); Esplús = recuperació de superfície (Osca).
Autors:
1, A, Codera (1879)
4, Nützel (1892)
9, Navascués (1956)
1, B, Codera (1881)
5, Catàleg MAN (1892)
10, Soler (1989)
1, C, Codera (1884)
6, Vives (1893)
11, Altres autors
2, Lane Poole ( 1875-90)
7, Prieto (1926)
12, Peces inèdites
3, Lavoix (1891)
8, Miles (1954)
Sigles d'altres autors:
Riv = Rivero (1948); Morg = Morgenstern, làmines edició facsímil de Vives (1978); T-R = Rodríguez Lorente, Tawíïq Ibrahïm (1985); R = Rodrigues Marinho (1990); L = Lasa (1990); SD = SáenzDíez (1990); T = Tawfíq Ibrahïm (1991); Ret - Retamero (1995)
al-Muzaffar Yahyà b. Mundir
Catàleg
Corpus
s/nl
1
1
Troballes 1
2
3
4
5
1133
-
1
-
-
2a
.
Ib
2a
.
222a
le
2b
1134
2
2c
.
2b
3
.
Les emissions monetàries dels Banü Tugíb de Saragossa
9
11
7
221
.
8
10
6
222b
T-RXI.14
333 -
223
12
T-R XI, 13
-
.
539
Mu'izz al-Dawla al-Mansür Mundir II b. Yahya
jCnlàicg
Corpus
3
4a
Troballes 1
.
2
3
.
4
5
6
7
8
9
10
11
7
12
,
3b
4a
.
1135
224a
s/n 2
4b
.
1136
224b
.
.
s/n 3
5
.
1137
225
.
s/n 4
6
.
1138
-
.
.
.
4
7a
226a
334 -
5
7b
.
.
5b
7a/b
.
.
5c
.
226b
.
.
s/n 5
7a/b
8
.
227
.
s/nä
9
228
.
6
7
10
11
.
.
8
11
9
12
10
13
11
13
A— XII. 1 -
-
337 -
-
336 -
-
.
10
338 -
-
.
340 -
-
NH
tz
tz
tz
15
335 -
.
tZ
16
229
1141
B— 1
1142
230
-
.
540
16
tZ
11
726
341 -
231, lain. 9 339 -
'Abd Allah b. al-Ifakam
17
.
-
14
15
1140
.
tec
tec
15
15
T—9
.
-
12
14
T-RXI.16
A—XVH.2 -
T— 8
NH
.
13
15
T-RXI.15
C—1
1143
232
342 -
.
Al-Musta'ïn Abu Ayyûb Sulaymân b. Hüd
ICatàleg
Corpus Troballes 1
18
19
17
18
20
18
20b
18
21
19
2
3
4
5
6
7
8
U44
233
352 -
1145
234a
353 -
.
NH
9
10
234b
.
235
.
727
21b
19
22
19
NH
.
344 -
23
19
NH
.
345 -
24
20
24b
20
s/n 7
21
25
22
25b
22
s/n Sa
23a
s/n8b
23b
s/a Se
23a/b
tZ
1146
728
236
B—3
-
1
-
2
.
T-RXII.l
1154
12
-
343 -
-
tZ
11
-
237
.
-
-
346 -
-
238
.
-
.
.
239
.
-
-
.
-
1151
240b
357 -
1152
240c
1147
26
24
27
24
28
25a
505
-
.
-
29
25a
506
-
.
-
-
-
-
349 -
-
B—4
729
-
10
30
25a
31
25a
32
25a
-
351 -
-
33
25a
.
350 -
-
34
25a
35
25a
36
25a
37
25b
507
241b
1150
509
508
-
732
-
-
-
.
1148
241a
-
8
730
-
5
-
-
38
25b
158i
39
25b
.
354 -
-
40
25b
.
355 -
.
41
25b
.
356 -
-
42
25b
.
43
25b
-
44
25b
.
45
25b
.
s/n 9
25c
46
25d
47
25d
.
.
.
.
.
6
733
7
42
.
73 9
44
-
.
241c
-523
-
241d
.
-
.
.
358 -
-
359 -
-
.
-
48
25d
.
49
25d
158J
50
26a/b
50b
26a
242a
.
-
50c
-
-
.
734
11
-
26a
242c
.
-
50d
26b
242b
.
50e
26a/b
.
-
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
1153
-
T-RXII.2
541
Catàleg
Corpus Troballes 1
51
27
tZ
B—5
52
27
27
-
-
53
54
55
28
3
.
.
4
29
5
.
-
6
.
.
tZ
57
58
2 9
-
s/n 10
59
30
31
.
60
31
-
SI
32
-
52
32
53
32
54
32
8 9
243
347 -
.
.
1155
.
.
.
.
.
.
.
.
1 0
1 1
12
13
-
.
.
.
735
.
B—6
-
12
53
-
244
-
736
14
.
.
348 .
.
.
.
57
.
.
.
.
.
58
-
-
.
245
.
.
-
524
-
-
.
-
525
.
.
.
-
.
.
.
.
-
-
526
.
.
.
.
-
-
527
.
.
.
.
-
.
.
.
.
-
.
.
.
.
-
-
7
522
-
29
29
56
2
528
-
-
-
529
.
-
-
Tag al-Davvla Sulaymän b. Yusüf
55
33
>6
34
6b
34
7
35
8
36
8b
36
37
9
9b
B— 10
.
.
-
.
.
tZ
.
5 1 0
1156
-
259
-
365 -
-
-
-
-
-
.
.
.
.
tZ
B— 13
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
512
.
247
.
-
.
.
.
.
513
.
248
.
-
-
0
37
37
-
-
1
38
-
-
2
-
.
1158
246
-
258
364 -
1159
38
-
39
tZ
4
39
5
39
-
6
40
tZ
B— 11
-
7
40
-
-
-
8
40
-
-
249
B—8
.
-
.
.
.
-
.
.
.
-
.
-
.
.
-
.
.
72
.
.
.
74
737
15
.
250 lam. 10 361 -
.
.
.
-
.
.
-
360 -
-
-
-
.
511
3
-
.
-
1160
250
.
-
-
-
362-
.
1161
-
251
-
.
.
738
16
77
.
-
?
41
-
A—XVII.4 -
3
41
-
-
158n
1
41
-
-
.
.
5 1 6
2
41
-
.
.
5 1 5
. . .
.
.
.
.
-
i
41
-
.
.
5 1 8
. . .
.
.
.
.
-
$
Iref
41
41
-
)
41
-
-
.
.
41
-
!58m.l.6-
41
-
.
i
)
41
-
-
.
.
41
-
-
.
>
41
-
542
-
.
.
.
4 4 5
.
.
.
.
.
.
5 1 7
. . .
.
.
.
.
.
.
436 ..
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
.
.
1163 252
.
.
514
?
41
.
.
-
-
.
-
-
740
.
18
.
.
-
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
-
-
-
.
91
.
.
.
-
.
739 17
.
.
.
.
.
.
Catàleg
Corpus Troballes I
91b
41
92
41
93
42
94
42
95
42
96
42
42
97
98
99
42
42
s/n 11
43
100
44
lOOb
44
101
44
102
44
103
45
104
45
105
45
106
45
107
45
2
3
4
5
6
7
8 9
1 0 1 1
252, làm. 10-
92
.
519
-
-
.
.
.
1162
253
-
742
21
-
-
20
-
520
741
521
254
99
-
-
.
1167
255
-
B—7
743
22
.
B—9
1164
265a
1165
256b
158d
tZ
B— 8
-
98
.
tZ
.
-
-
.
tZ
12
102
.
-
-
100
.
744
23
-
.
-
.
107
108
45
43
108
109
45
-
-
42
109
110
45
-
111
45
745
44
24
110
-
112
45
-
746
25
-
113
45
-
52
158h
.
.
.
.
.
.
-
-
114
45
115
45
158e
-
116
45
158f
-
117
45
118
45
119
45
120
45
-
-
30
120
121
45
-
-
51
121
-
114
.
747
26
.
750
61
-
.
119
122
45
29
122
123
45
50
123
124
45
124b
45
749
256b
.
-
45
125
-
49
126
-
-
46
127
45
-
-
47
128
45
-
-
48
129
130
45
-
-
53
131
45
-
-
125
45
126
45
-
127
45
128
129
132
45
133
45
158g
130
-
56
132
36
133
134
45
-
-
41
134
135
45
-
-
34
135
136
45
-
-
40
136
I P « piniccinnc tnnnptàrifi«: Hipi« Ranñ Hiid He Saraeossa
543
Catàleg
Corpus Troballes 1
2
3
4
5
6
7
89
137
45
.
.
.
.
-
-
-
3 6 3 -
10
138
4 5 .
.
.
.
.
-
-
-
-
n
11
-
-
3
8
-
138
139
45
-
-
-
37
-
139
140
45
-
-
-
32
-
140
141
45
-
-
-
39
-
141
33
142
45
-
-
-
-
142
143
.
-
28
748
27
143
144
45
45
145
45
-
146
147
45
4 5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
.
.
147
148
45
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
148
149
4 5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
149
150
45
-
-
150
-
152
151
45
152
45
-
.
.
.
.
.
.
-
31
-
-
55
-
54
-
-
-
-
145
146
151
57
153
45
-
-
-
58
-
153
154
45
-
-
-
-
59
-
154
155
46
-
-
156
4 6
-
157
46
-
1166
.
.
.
.
.
257
.
751
62
.
.
.
•
.
156
157
63
'Imàd al-Dawla al-Muqtadir Ahmad b. Sulayman
s/n 12
47
-
-
158
48
-
-
B— 14
159
49
tZ
160
50b
-
160b
50b
-
160c
.
.
.
.
1168
438
1169
1170
260
261
-
752
-
T-RXII, 5
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
262,làmlO 368 367 -
-
-
.
.
.
.
.
263b
-
-
-
50a
-
.
.
.
.
.
263a
-
-
-
161
51
-
.
.
.
.
.
.
366 -
-
162
52
-
1172
264
753
164
163
53a
-
164
5 3 a
-
.
.
.
.
.
.
.
165
53a
-
-
.
.
.
.
.
.
369 -
-
166
53a
tZ
B— 16
.
.
.
.
.
.
370-
-
-
.
.
.
.
.
.
-
-
.
.
.
.
.
.
1173
265a
755
.
.
.
167
53a
168
53a
169
53a
-
-
158kk .
.
.
.
.
.
.
-
170
53a
-
-
15811
.
.
.
.
.
.
-
.
754
.
.
.
.
168
171
53a
-
-
158mm .
.
.
.
.
.
.
-
172
53a
-
-
158o .
.
.
.
.
.
.
-
173
53a
-
-
.
.
.
.
.
.
174
53b
-
-
175
53c
-
-
175b
53c
-
176
53d
-
-
177
53d
-
-
178
53d
544
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
173
1174
265b
756
ins
.
757
-
.
265c
.
.
-
.
-
758
•
371 -
.
.
-
ine
.
.
439 .
265d
759
-
•
-
2
3
4
5
6
Corpus Troballes I
179
53d
-
-
180
53d
-
-
158r
.
181
182
53d
-
-
158s
.
53d
-
-
183
53d
184
185
53d
-
53d
186
158t
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
-
-
.
.
.
53d
-
-
187
53d
-
-
188
53e
-
-
.
.
.
.
189
53e
-
.
.
.
.
190
53f
-
.
.
.
440 .
-
-
-
190b
53f
-
-
53f
-
-
191
53f
-
-
192
53f
-
-
9
.
.
.
.
.
.
.
.
760
186
187
.
-
.
.
1177
1178
188
265e
761
265f
762
Morg(=V1178)
191
-
158x
-
-
-
265f
763
-
-
265f
764
-
197
53f
-
-
198
53f
-
-
158u
158v
53f
-
-
53f
-
-
-
374 -
-
199
" -
T-RXII.6
-
200
-
-
53f
53f
-
184
53f
53f
-
12
373 -
193
196
11
.
194
195
10
372 -
.
190c
7
8
Catàleg
.
.535
.
-
.
.
.
-
-
.
.
391 .
«
.
.
.
375 -
201
53g
-
A—XVII-5 -
-
-
441
202
53g
-
-
-
-
-
202b
53g
-
-
203
53g
-
-
204
53g
-
-
205
53g
-
-
206
53g
-
-
207
53g
-
-
208
-
1179
265g
766
-
765
-
-
Morg(=V1179)
-
376 -
204
767
-
-
206
.
.
J36
...
-
53g
-
-
-
209
53g
-
-
382 -
210
53g
-
-
211
53g
-
-
212
53g
-
-
213
53g
-
-
158z
.
214
53g
-
-
158aa
-
215
53g
-
-
769
211
212
215
216
53g
-
-
217
53h
-
-
218
53h
-
-
158dd
.
219
53h
-
-
158CC
-
220
53h
-
-
221
53h
-
-
222
53h
-
-
223
53h
-
-
-
-
224
54
-
-
.
.
768
265h
.
.
.
1180
3
265h
7
-
7 -
770
-
-
-
-
221
-
530
.
531
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
.
.
...
223
545
Catàleg
Corpus Troballes 1
2
225
54
.
226
54
54
227
54
229
54
.
230
54
231b
54
5
6
7
1187
228
231
4
8 9
266
158dd
54
3
-
1 0 1 1
12
378 -
225
-
-
778
-
-
-
-
229
230
1184
267a
383 -
-
-
-
-
232
55a
773 -
-
233
380 -
-
234
55a
55a
235
55a
379 -
236
55a
237
55a
772
.
238
55a
239
55a
.
443
240
55a
241
55a
.
.
242
55a
55b
244
55b
245
55b
55b
55b
.
248
55b
249
55b
160
.
250
55b
.
251
55c
252
55c
253
55c
254
55c
255
55d
256
55d
257
55d
55d
55d
260
55e
261
262
-
-
-
771
238
239
241
-
1185
247
258
-
444
246
259
236
381 -
.
243
-
775
-
774
-
-
-
267b
384 -
-
385 -
247
-
-
-
249
250
777
1186
267c
445
1188
267d
446
-
-
-
386 -
-
387 -
-
776
-
779
-
394 -
447
-
267e
55e
1189
-
55f
1190
267f
780
-
-
-
389 -
-
390 -
-
781
-
782
-
784
-
263
55f
264
55g
-
265
55g
-
266
55g
-
267
55g
-
268
55g
-
392 -
-
269
55g
-
-
787
270
55g
-
270
271
55h
-
788
546
-
783
-
-
785
-
786
-
266
-
267
448
1191
267g
1192
267h
-
-
Catàleg
Corpus Troballes 1
2
272
55h
55i
-
273
3
4
5
6
7
8 9
- - -
-
273b
55i
267i
-
274
55i
1193
-
-
1194
-
275
55j
55j
276
55j
277
55j
.
278
55j
.
279
55k
280
55k
12
272
4 4 6 -
275b
1 0 1 1
267J, 1. 10
789
-
-
790
-
-
791
277
278
1195
267k
-
792
-
-
796
.
281
55k
282
55k
283
55k
283b
55k
284
55k
.
284
285
55k
.
285
286
55k
.
286
287
55a/k
-
.
287
288
281
795
794
T-RXI1.7
-
288
55a/k
-
.
289
55a/k
-
.
289
290
290
55a/k
-
.
291
55a/k
-
.
291
292
292
55a/k
-
.
293
55a/k
-
.
293
294
294
55a/k
-
.
295
55a/k
-
.
295
797
296
55a/k
-
297
55a/k
-
.
297
298
298
55a/k
-
.
299
55a/k
-
.
299
300
300
55a/k
-
.
301
55a/k
-
.
301
302
55a/k
-
.
302
303
55a*
-
-
793
-
304
55a/k
-
-
798
-
305
55a/k
-
-
803
-
306
55a/k
-
-
799
307
55a/k
-
»
-
308
55a/k
-
309
55a/k
-
310
55a/k
-
311
55a/k
-
312
55a/k
-
313
55a/k
-
314
55a/k
-
315
56a
316
56a
316b
56a
.
.
.
.
.
.
.
"ï*
.
,
308
-
801
309
.
802
-
800
312
.
.
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
307
1197
-
-
Ret 19
-
-
-
-
805
-
804
-
268a
547
Catàleg
Corpus Troballes 1
2
3
317
318
56a
56b
319
-
-
.
447
.
.
.
56b
-
-
.
.
.
.
320
56b
-
-
321
56b
56b
-
-
.
.
.
.
56b
-
-
.
.
.
56b
-
-
.
.
-
.
.
322
323
324
325
56b
326
56c
326b
56c
-
4
5
6
7
8 9
.
.
.
1198
.
.
.
.
.
.
.
.
.
321
.
.
.
.
.
.
.
.
450
-
268b
-
807
-
.
.
.
.
-
806
-
323
-
.
.
.
.
268c
-
326
-
268d
-
809
-
.
.
.
328
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
329
56d
330
56d
331
56e
-
-
332
56e
-
-
333
5 6 e
334
56e
1200
-
-
451
.
-
.
-
.
.
-
318
808
320
.
-
.
.
.
-
.
.
.
56d
.
.
.
56d
12
-
.
-
327
1 1
-
-
328
1 0
.
.
1201
322
-
.
-
810
-
-
-
268e
811
-
-
.
.
.
.
332
.
.
333
-
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
-
812
-
-
335
56e
-
-
.
.
.
.
.
.
393
-
-
336
56e
-
-
.
.
.
.
.
.
425 -
-
-
.
159a
.
.
.
.
.
-
-
-
817
-
-
337
56e
-
-
338
56f
-
-
1 5 9
-
-
.
.
.
451-2
-
339
5 6 f
340
56f
-
-
-
-
341
56f
-
-
.
.
.
451-3
-
342
56f
-
-
.
.
.
451-1
1202
343
56f
-
-
.
.
.
451-4
.
344
56f
-
-
.
337
.
.
-
.
.
.
.
-
-
818
-
-
-
-
813
-
-
-
816
-
-
-
-
-
344
345
56f
-
-
.
.
.
451-5
.
268f
-
815
-
-
346
56f
-
-
.
.
.
451-6
-
-
-
819
-
347
56f
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
348
56f
-
-
-
.
.
.
.
348
349
56f
-
-
-
.
.
.
.
349
350
56f
-
-
.
.
.
.
350
351
56f
-
-
352
56f
-
-
-
-
353
56f
354
56f
355b
56g
448
.
.
.
451-7
.
-
-
.
355
56g
-
-
355c
56g
-
A— XVII, 6 -
.
.
.
-
-
-
1203
-
-
-
814
-
.
.
.
.
353
-
.
.
.
.
354
-
.
.
.
.
-
.
.
.
.
268g. làm. 10 -
356
56g
-
-
395 -
357
56g
-
-
.
358
56g
-
-
359
56g
-
-
360
56g
-
-
361
56g
56g
-
-
362
548
.
.
.
.
.
.
-
355
-
-
.
.
.
-
820
.
.
396 .
.
.
.
357
.
.
358
.
360
.
362
-
.
.
jCatâleg
Corpus Troballes 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
363
56g
.
363
364
56g
-
56g
-
.
364
365
366
367
56g
-
56g
-
368
56g
.
368b
56g
-
.
369
56h
370
371
56h
372
56h
373
56h
374
56h
.
374
375
56h
.
375
376
56h
.
377
56h
378
56h
.
379
56i
.
380
56i
401 -
381
56i
400 -
382
56i
383
56i
384
56i
11
365
854
367
368
Morg(=V1203)
399 -
-
823 -
821 -
-
822 -
-
.
1204
-
376
268h
56i
56i
.
387
56i
-
388
56i
389
56i
390
56j
-
-
398 -
378
379
-
826
-
-
825
-
449
-
-
-
450
-
-
-
1205
385
268Í
386
387
402 -
-
403 -
-
824
390b
56j
-
1206-1 -
.
.
.
-
390c
56j
-
1206-2 -
.
.
.
-
391
56j
-
827
-
392
56j
-
828
-
393
56j
-
268J
404 -
-
-
-
394
56k
394b
56k
395
56k
405 -
396
56k
-
1207
268k
830
.
Morg(=V1207)
397
56k
-
832
-
56k
-
834
-
399
56k
-
833
-
400
56k
-
835
-
401
56L
-
836
-
402
56L
56L
404
56L
405
56L
406
56L
407
56L
2681
532
-
407 -
-
-
-
-
-
-
-
1208
-
-
-
837
.
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
-
.
831
398
403
-
370
56h
386
12
-
-
406 -
-
408 -
407
549
Catàleg
Corpus Troballes 1
408
56m
408b
56m
409
56n
409b
56n
409c
56n
56n
410
2
3
4
5
-
6
7
8
9
10
11
268ni
409 -
1209
-
.
.
.
.
1210
-
.
.
.
.
Morg(=V1210)
268n
534
1211
-
.
.
.
.
.
.
.
.
411
4Mb
56n
-
841
-
-
56n
-
-
-
T-R,XII,8
411c
56n
-
-
-
Morg(=V1211)
412
56n
i2
409
-
-
413
56n
412
413
414
56n
414
415
56n
416
56n
417
56n
418
56n
419
56n
420
56n
842
-
-
-
-
416
417
843
5 3 3 .
.
.
.
.
.
.
420
844
421
56n
422
56n
411 -
423
56n
410 -
424
5&!
412 -
425
56n
425
426
56n
426
427
56o
427b
56o
427c
56o
427d
56o
1212
-
268o
-
-
845
.
.
.
.
SD,pàg.248
428
56o
-
429
56o
-
430
56o
431
56o
Morg(=V1212)
-
-
-
-
428
-
-
-
429
430
452
847
432
56o
-
-
-
-
432
433
56o
-
-
-
-
433
434
56o
-
846
435
56o
-
-
-
-
435
436
56o
-
-
-
-
436
437
56o
-
-
-
-
437
438
56o
-
-
-
-
438
439
56o
-
-
-
-
439
440
56o
440
441
56o
441
442
56p
443
56p
444
56p
444
445
56p
445
446
56p
414 -
447
56p
413 -
448
56p
-
550
1214
268p
849
-
850
848
-
-
-
-
-
-
Catàleg
Corpus Troballes 1
2
3
4
5
6
7
449
56p
-
-
.
.
.
.
.
.
8
9
10
11
12
449
450
56p
-
-
.
.
.
.
.
.
450
451
56p
-
-
.
.
.
.
.
.
451
452
56p
-
.
.
.
.
.
.
453
56n/p
-
-
-
.
.
-
.
.
454
56n/p
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
455
56n/p
-
-
456
5611/p
-
-
457
56k/n
-
-
.
.
.
.
.
.
458
56a/j
-
-
.
.
.
.
.
.
459
56 a/j -
-
.
.
.
.
.
.
460
5 6 a/j
-
-
.
.
.
.
.
.
461
56 a/j
-
-
462
5 6 a/j
-
-
.
.
.
.
.
.
463
5 6 a/j
-
-
.
.
.
.
.
.
851
-
-
453
.
455
456
415 -
458
459
397 -
-
-
-
-
460
461
829
463
464
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
464
465
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
465
466
467
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
468
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
468
469
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
469
470
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
470
471
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
471
472
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
473
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
473
474
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
474
475
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
475
476
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
476
477
56a/p
-
-
478
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
479
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
478
479
480
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
480
481
56a/p
-
-
482
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
483
56a/p
-
-
423 -
467
840
477
481
482
-
452
484
56a/p
-
-
161 .
.
.
.
.
-
485
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
418 -
486
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
419 -
487
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
488
56a/p
•
-
.
.
.
.
.
.
489
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
490
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
491
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
492
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
487
488
424 -
490
426 -
492
493
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
416 -
494
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
422 -
495
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
427 -
496
56a/p
-
-
.
.
.
.
.
.
420 -
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
-
-
."'•'- -
....
.551
Catàleg
Corpus Troballes 1
497
56a/p
-
498
56a/p
-
2
3
4
5
6
7
8 9
1 0 1 1
853
12
-
-
498
417 -
-
388 -
-
499
56a/p
-
500
56a/p
-
501
56a/p
502
56a/p
-
838
-
503
56a/p
-
839
-
504
56a/p
-
505
56a/p
506
507
56a/p
-
56a/p
-
508
56a/p
-
509
56a/p
-
-
500
421 -
-
-
-
852
506
-
507
1196
268g (criada) -
855
Ret 20
-
-
al-Mu'tamin Yüsufb. Aljmad
510
511
512
513
514
57
57
57
5 7 .
57
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1216 269,1.10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
428 856
.
.
.
.
429 -
.
.
T-R, XII, 9
.
.
Sayf al-Davvla al-Musta'ïn Aljmad b. Yüsuf
515
516
517
517r
518
519
58a
58a
58a
58a
58a
58a
520
58b
521
522
-
-
.
.
.
.
-
-
.
.
.
.
.
-
-
.
.
.
1217 270a, 1.10
858
454
857
.
.
.
430
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
431
-
-
.
.
.
.
58b
58b
-
.
.
.
.
.
.
455
.
.
.
860
432 -
523
524
525
525b
526
58b
58b
58c
58c
58d
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
270c
.
433 .
.
.
.
.
.
434
.
.
.
.
.
.
...
524
525
527
528
58d
58d
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
527
528
529
530
58d
58d
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
1220 270d
.
.
861
435
.
.
.
1221 .
270e
.
.
436 .
862
.
.
.
.
-
1218 270b
58d
532
533
533b
534
58a/d
58e
58e
58e
-
-
535
536
58e
58e
-
-
.
.
.
.
.
.
455
.
.
...
.
T-R, XII, 1 0
.
.
518
...
859
.
531
552
.
.
.
.
.
.
.
.
.
437
.
.
...
.
.
.
531
.
.
.
.
.
.
.
...
534
535
Catàleg
Corpus
537
58f
537b
58f
538
58a/f
539
58a/f
540
58a/f
541
58a/f
542
59a
542b
59a
543
59a
544
59a
545
59a
546
59a
547
59a
548
59b
548b
59b
549
59b
550
59b
551
59b
2
Troballes 1
3
4
5
6
1222
7
271a
. . . .
-
458
-
-
-
-
1224
59e
556b
59e
557
59e
558
59e
59f
.
559
559b
59f
.
560
59g
-
-
1225
459
-
-
.
-
869
-
-
537
-
-
440 -
-
271c
-
871
-
-
-
-
-
.
555
-
271d
1226
A-XVIII, 2-
271e
556
-
Morg(=V1226)
441 -
-
442 -
-
-
558
T— 10
1227
271f
563
59g
564
59h
460-1
-
-
565
59h
460-2
-
-
59i
868
-
59g
59i
-
-
550
59g
573
-
-
561
572
-
439 -
562
59h
-
.
556
59h
867
870
59d
571
T-R,X1I,11-
271b
555b
570
865
866
438 -
59d
59h
-
Morg(=V1223)
1 6 2 -
59d
59h
864
.
12
540
454
555
569
-
.
554
568
11
538
1223
59cc
59h
0
.
59c
59h
1
863
.
552
567
9
270f
553
566
8
-
-
872
-
-
873
-
.
562
-
443 -
460-3
-
-
-
-
-
-
877
.
878
-
.
874
.
567
460-4
-
-
-
875
-
.
876
:
1228
271g
- 879
1229
-
-
-
453
881
-
444 -
-
.
573b
59i
574
59i
.
574
575
59i
.
575
-
271h, 1.11 -
576
59i
882
-
577
59i
880
-
578
59i
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
446
.
553
Catàleg
Corpus
Troballes 1
2
3
4
5
6
7
8 9
1 0
579
59i
580
59!
-
.
.
.
481-1
-
-
-
445
884
-
581
39i
.
.
.
.
481-2
-
-
-
887
-
582
59¡
.
.
.
.
481-3
-
-
883
-
583
59i
-
.
.
.
481-4
-
-
-
885
-
584
59i
.
.
.
.
.
.
.
.
886
585
59a/i
-
-
.
.
.
.
.
.
447 -
-
586
59a/i
-
-
-
-
59a/i
-
-
.
.
.
.
.
.
451
588
59a/¡
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
589
59a/i
-
-
.
.
.
590
59a/i
-
-
.
.
.
591
59a/i
-
-
592
59a/i
-
593
59a/i
D-PA95 -
.
.
.
.
.
.
.
594
59a/i
-
-
.
.
.
.
.
.
.
595
59a/i
-
-
.
.
.
.
.
.
449 -
-
-
596
59a/i
-
-
.
.
.
.
.
.
450 -
-
-
597
59a/i
B-PA95
•
.
.
.
.
.
.
.
597
598
59a/i
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
598
S99
59a/i
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
>00
59a/i
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
599
600
»01
59a/i
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
02
59a/i
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
448 455
-
n
587
538
888
-
n
-
-
590
-
-
-
-
03
59a/i
B-PA9Î
-
.
.
.
.
.
.
.
04
59a/¡
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
05
59a/i
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
06
59a/¡
B-PA95
-
.
.
.
.
.
.
.
07
60a
-
-
.
.
.
.
1230
272a, làm. 11
07r
60a
-
-
.
.
.
.
.
.
08
60a
-
-
.
.
.
.
.
.
09
60a
-
A—XVII, 3 .
.
.
.
.
.
-
593
.
.
.
594
.
601
602
603
.
.
.
.
604
.
605
890
.
606
-
.
.
T-R, XII, 1 1
889
-
-
452-
10
60a
11
60b
lib
60b
Ile
60b
12
60c
-
12b
60c
-
12c
60c
-
12d
60c
13
60a/c
-
-
.
.
.
.
.
.
n 13
60d
-
-
.
.
.
.
.
272d,làm.ll -
14
60a/d
-
-
.
.
.
.
.
.
-
892
-
15
60a/d
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
60a/d
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
60a/d
-
-
.
.
.
.
.
.
8
60a/d
-
-
.
.
.
.
.
.
554
588
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
610
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
611
-
-
.
.
.
.
.
-
-
.
.
.
.
-
.
.
.
-
.
.
.
.
1232
272c
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L31,pàg.256
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L32,pàg.256
.
.
.
L33,pàg.256
1231
-
272b
-
.
891
453
. .
.
g94
-
.
893
-
.
615
616
.
'Abd al-Malik 'Imäd al-Dawla
jCalàlcg
Corpus
s/n 1 4
61
-
Troballes 1
-
.
2
.
3
.
4
.
5
.
s/n 1 5
61
-
-
.
.
.
.
1233
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Saragossa
6
7
8
273. làm. I I .
9
10
.
.
11
12
.
555
Al-Mu?aQar Sayf al-Dawla Abu 'Umar Yüsuf b. al-Musta'ïn Sulaymân
¡Catàleg
Corpus Troballes 1
2
3
619
62
620
63
Magdalena -
-
-
-
-
4
5
6
63
-
-
-
D— s/n
A— pll3il88 .
1241
623
-
624
65
-
-
-
624b
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
627
67
-
-
s/n 16
68
-
-
628
69
-
-
629
70
Castelldans •
.
630
70
-
-
-
-
1234
-
1235
-
459 -
-
.
460 -
-
.
-
275
276
1238
282
895
896
66
-
-
-
67
1243
277
897
68
903
69
-
.
C—s/n
1237
C—5
1240
.
633
73
tZ
634
74a
-
.
458 -
-
-
455 -
-
.
457 -
279
-
70
tZ
-
-
280
1Z
1239
278
454 -
.
.
-
1244
281a
456 -
-
-
-
-
1246
-
-
-
-
.
.
B—26
-
-
636
74b
-
A—XIX,! -
74c
-
-
-
-
637
74a/c
-
-
-
-
638
74a/c
Balaguer -
-
639
74a/c
-
-
-
640
68/74
-
-
-
641
68/74
Castelldans -
-
465
.
-
-
.
75
-
-
-
-
644
76
-
-
-
73
-
-
-
900
74
-
-
.
76
Esplús
-
1248
72
-
.
75
76
899
-
76
76
-
281c,làm. 11
-
642
645
-
-
71
.
643
645b
898
281b
s/n 17
556
283
1236
71
74b
-
-
72
74b
-
557
631
635
284
274, làm. 11-
632
635b
461 -
81
64
64
66
10
65
621
66
12
9
-
622
626
11
8
-
1242
625
7
-
.
.
.
.
R,pàg. 120
-
466
„
1249
_
78
-
902
'9
-
901
80
.
Riv TTT 11
'Atfud al-Dawla Muljammad b. Sulaymàn
6
7
8
9
1 0
Catàleg
Corpus Troballes 1
2
3
4
646
77a
-
-
-
-
553
647
77a
-
-
-
647b
77a
-
-
647c
77b
-
-
648
77b
649
77b
-
-
-
649b
77b
-
-
-
650
77b
-
-
s/n 18
78
-
-
-
651
79
tZ
C—3
652
80
-
-
-
-
-
1252
-
653
81a
-
-
-
550
.
-
-
1255
-
-
-
551
-
81a
tZ
C—4
654b
81b
-
-
-
655
81c
-
-
-
656
81c
-
-
-
-
-
-
81c
658
81c
659
82
660
82
661
82
661b
82
662
82
554
.
-
-
1253
-
-
11
12
-
.
.
.
-
285a
Saenz-Diez(1982a)
654
657
5
-
-
.
555
-
-
-
285b
556
.
-
1250
287
-
-
-
1251
288,làmll 462 -
-
-
290a
-
463 -
.
464 -
467
904
-
.
-
-
-
552
-
-
-
-
-
.
-
-
-
1254
291, lain. 11-
-
-
-
_
290c
.
-
-
-
.
Les emissions monetàries dels Banü Hüd de Calatayud.
-
.
-
-
290b
660
.
905
„
557
Al-£äfir Mundir b. Sulaymän
jCa\'àÍèE'córp^"TÍ:oÍiiiÍÍes"ï
ï
3
4
5
663
83
664
83
6 6 5 8 3
-
.
.
'-'
.
.
.
.
6 6 6 8 3
-
.
.
.
667
-
.
.
8 4 -
667b
84
668
84
-
6
7
8
.
.
H57
.
293
.
4 6 5 " " 906
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 5 8
-
.
.
.
.
-
.
.
.
.
1258
.
294
-
-
.
.
-
ÏÏ
ïf
-
'-'
.
.
-
-
907
669
85b
-
.
.
-
.
.
.
.
466 -
8 5 a
.
.
-
669b
.
295a
.
.
.
.
669c
8 5 b
-
.
.
.
.
.
295b
.
.
.
.
-
1259
ÏO
.
. . .
.
9
669d
-
-
.
.
.
.
1260
-
.
.
.
.
669e
-
-
.
.
.
.
1261
-
.
.
.
.
670
85a/b
-
-
.
.
.
.
.
.
671
85a/b
-
-
.
.
.
.
.
.
s/nl9
86a -
-
.
.
.
.
1262
296a
.
.
.
.
s/n20
86b
-
-
-
-
-
1263
296b
.
.
.
.
1264
-
672
87
-
.
.
.
.
672b
87
-
.
.
.
.
.
673
87
-
.
.
.
.
.
674
88
-
.
.
.
.
674b
88
-
.
.
.
.
558
-
1265
.
297
457 -
-
908
-
-
-
909
.
-
-
668
670
298, lain. 11 -
-
Lubb ibn Hüd b. Sulayman
¡Cníàleg Corpus Troballes 1
2
3
4
5
6
7
675
-
"
-
-
-
ÍSóeJàïaï'i
89
-
"
Les emissions monetàries dels Banü Hüd d'Osca
89
10
11
T-£ïàmïXÏÍiÏ4
12
'-"""
559
TAULA D'ORNAMENTS
Ornaments
Núm. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
A
O
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
563
Num. d'ordre
Ornament
8
Num. de catàleg
8
9 rev.
10
10
12
.U
13
..
14
-«*
15
564
H
12, 39, 60, 131 rev., 166 rev., 167
13, 14, 17,41r
15,16
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
16
«y»
19
17
O
21 rev., 24, 25, 27, 33 rev., 46
rev., 47, 48, 67, 115-123, 161,
228
18
•
24 rev., 130-131
19
85-86,98
20
25
21
f-
22
^
23
#
26,54,65
28-32
28 rev., 34-35, 37 rev., 40 rev.,
54 rev.
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
565
Num. d'ordre
Ornament
24
Num. de catàleg
92
*
-,
26
M
31 rev., 37,39-40
27
5^
32 rev., 41
28
•
33 rev., 35 rev., 44 rev., 51-53,
55-58, 59 rev., 60 rev., 124-129
29
566
31 rev. ,39 rev.
25
33
30
L¿K
42 rev., 43 rev.
31
if,
39 rev., 61-64
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
32
0
42-45
33
>K
46
34
**>
47 rev.
35
. . .
61 rev
36
...
62 rev
37
64
38
68
39
è
68, 146-147, ,177 rev., 234,
283,284,285,286,287,288,289
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
567
Num. d'ordre
Ornament
40
71
41
_
73
42
^/O-"
82
43
87
44
88-89,91
45
Ä
46
47
568
Num. de catàleg
90
100
ô
100 rev., 133-145, 178,
A sota orn. amv: 235-237
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
48
^
101-104, 174
49
T
105-110
50
rf,
111-114,168,173,
51
,4t
167
52
•!
132
53
55
162
,*•
164
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
569
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
56
™
165
57
™
166
J
V
59
^
177
•9
60
178
61
*•
62
183
¿a,
570
Num. d'ordre
Ornament
64
65
Num. de catàleg
185
*¿u
186
Y
66
.i
187
a o
Q
67
188
68
189
69
190
V
70
71
^X.
191
192
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
571
Num. d'ordre
Ornament
72
73
Num. de catàleg
273
.r
194
195
74
75
-JT
76
<
77
1% 251
.
197
201-203
*
572
78
„t.
204-210
79
J»
211
> 257
Num. d'ordre
Ornament
80
Num. de catàleg
212
oo
7
81
~*G>
82
83
215
216
<t
217
84
220
85
221
V
86
r ív í
222
87
^JL
223
o'»
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
573
Num. d'ordre
574
Ornament
Num. de catàleg
88
il .
224
89
M^»
225
90
QV
226
91
224, 231
92
225-230
93
227
94
.'.
227 rev.
95
.1
229
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
96
00
o
97
98
231
.,L,
232
99
232-233
100
233
101
.,1 .
234
102
.1 *
235
103
236
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
575
Num. d'ordre
Ornament
104
105
Num. de catàleg
237
^X,
238
V
106
107
576
u L,
xfc-
JT„
239
243
108
.. t
244
109
j
245
110
246
111
248-250 rev. 256 rev.
Num. d'ordre
Ornament
112
Num. de catàleg
251
113
-uï*
252
114
j*t
253,269
115
116
254
Js
255
O O
V
117
118
119
»X
V
256
257
.
258
Taula d'ornainents de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
577
Num. d'ordre
120
578
Ornament
«,û
Num. de catàleg
259
121
260
122
261
123
.ft,
262
124
é
263
125
V**
126
'*
127
on| .
264
1
265 rev
265
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
128
129
_| v
130
w
131
^i
267
268
269
132
270
133
270 rev
134
271
135
/
272
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
579
Num. d'ordre
Ornament
273 rev.
136
137
138
Num. de catàleg
.t.
^/AJ
274
275
•v
0
139
i
140
276 rev., 278 rev.
141
277
143
279
v
580
276
Num. d'ordre
144
Ornament
V,
"»J
Num. de catàleg
280
145
282-285 rev,
146
315,316,319-353,355-383,387409,458-509
147
316 rev,
148
. f^,*
149
. r..
150
. r^.
385,386
151
•<r
410-412-443
. r..
317,385,384,385,386,4113
387
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
581
Num. d'ordre
Ornament
152
'«£'
. r^.
444-447, 454-456
154
G&&-
510 rev.
154
^ .
510r
155
J+
511
156
x«
511 rev., 512 rev.,
157
582
Num. de catàleg
512
158
^Wo-v,
159
J-».
513
513 rev
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
160
...
515
161
JM*.
516
162
517
163
j ^
164
,O
520 rev.
165
,./u
521
166
«o
167
r,^
520
521 rev.
522
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
583
Num. d'ordre
168
Ornament
ÍO<P
v
Num. de catàleg
522 rev.
. e
.Y
169
523
*•
170
JftJ
171
523 rev
524
172
x;6 _
-o
524 rev.
173
. ft.
525
V
174
175
584
>•_
525 rev
526
Num. d'ordre
Ornament
176
Num. de catàleg
526 rcv
-
~
177
*,
178
efö**"
0 ""
3
527
527rev.
»
—H
179
/V-,
528
180
/a_^
'^
528 rev.
181
¿«a-o-
529 rev.
182
^*U-
183
530
530 rev.
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
585
Num. d'ordre
Ornament
184
- \
531
185
*^>
*o
532
186
~V<-
532 rev.
187
,AK
534
188
„JL&-
534 rev.
189
,*
535 rev.
190
íjL.
537
191
.
00
O
586
Num. de catàleg
542
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
542 rev.
192
193
s*!^
194
—î«/^>
195
JL
196
,
197
ÍXA,
198
„
547 rev
199
--
548
543
543 rev
545
545 rev
547
"o"
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
587
Num. d'ordre
200
Ornament
/,
Num. de catàleg
548 rev
201
549
202
549 rev.
203
Jj*
550
Y
550 rev.
204
205
JLnt*.
552
206
. ¿T,
552 rev,
207
588
553
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
208
*
209
-„
210
. X>,
554 rev.
555
r
211
555 rev
u¡H
a
212
o
556
213
.o, .
5
5
6 rev.
214
./í...
557 rev
215
x^
558
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
589
Num. d'ordre
Ornament
558 rev.
216
217
^
218
u-
219
590
559
559 rev.
56
°
220
/
221
,
222
..
223
Num. de catàleg
. s-.
560 rev
561
561 rev
564
Num. d'ordre
Ornament
Num. de catàleg
224
564 rev.
225
565 rev
226
/• _
227
.A
228
^*~
229
230
x.
. >\_^
566
566 rev.
567
567 rev.
568
9 •
D
231
j
568 rev.
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
591
Num. d'ordre
Num. de catàleg
233
.y ¿t«.
569 rev.
234
oßh
570 rev.
235
^0
236
^*¿n-
237
X«
238
239
592
Ornament
...
^-<&-V
571
571 rev
573
573 rev.
574
Num. d'ordre
Ornament
574 rev.
240
241
. /Z^
242
«-^A
243
244
245
Num. de cntàlcg
575
575 rev.
576
0fS.
>0A
246
*^;
247
-^/-T1
576 rev.
577
577 rev.
578
V
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
593
Num. d'ordre
Ornament
248
rf&
578 rev.
249
^>x: ,_
580 rev.
250
V
581
251
.SUá/^
252
f^
253
254
581 rev.
582
^
A«/;
v
255
582 rev
-
583
583r
*
594
Num. de catàleg
Num. d'ordre
Ornament
256
584
257
,JL/^
258
. y_
259
. Sf
260
261
Num. de catàleg
584 rev.r
585
585 rev.
586
„/&j
586 rev.
262
587
263
587 rev
-
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
595
Num. d'ordre
264
Ornament
yçA
-
Num. de catàleg
588
265
266
„XpÄ
589
i
589 rev
-
267
268
,SN^
590
269
^L
590 rev.
270
-
591
271
596
,
591r
Num. d'ordre
Ornament
272
_n.
Num. de catàleg
607
273
607rev.
274
608
275
608 rev.
o *
276
609
277
609 rev.
278
610
O
O
610 rev.
279
o
o
O—o
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
597
Num. d'ordre
280
598
Ornament
~
Num. de catàleg
611
281
611 rev
282
612
283
612 rev
284
613
285
613 rev
286
614
287
614 rev
Num. d'ordre
Ornament
288
289
Num. de catàleg
621,675
AI.
290
628
629
291
fit,
630
292
jfe
646
293
¿S
647-648
294
295
649
*ta
650
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
599
Num. d'ordre
Ornament
296
651
297
652
298
cf,
663
299
*£»
664
300
655-658 rev.
301
cf>
663
302
<¿»
664
*
665
303
V
600
Num. de catàleg
Num. d'ordre
Ornament
304
305
Num. de catàleg
659
vO
666
Taula d'ornaments de les monedes de la Marca Superior d'al-Andalus
601
índex de seques
Noms de seca
Números de catàleg
28-36, 663-668
26
A V-> .j« O
1-6
7, 9-11, 13-19, 24, 37-43, 54, 65-66, 68-70, 79-91, 93-97, 99-103,
158-159, 162-187, 190-210, 212-230, 232-241, 243-248, 251-271,
273-287, 315-353, 355-452, 457-537, 542-599, 644
672, 674
646, 653-662
26, 625-627, 634-635
675
Sense seca
46-49, 59-64, 67, 71-78, 98, 104-157, 160-161, 188-189, 619-623,
632-633,651-652
Seca esborrada
8, 20-23, 44, 54, 92, 99, 231, 242, 249-250, 272, 288-314, 453456, 538-541, 624, 629-631, 636-641, 647-650, 669-671, 673
Seca retallada
25, 27, 45, 50-53, 55-58, 211, 354, 600-618, 628, 642-643, 645
603
Index de noms, títols i lletres
Noms i títols
Números de catàleg
<_J
jjl-» ni II
675
622-623
J
663-666
68-157
18-23, 69-70, 79-100, 160-161, 619, 628, 632, 646-652
159
j **^^j " " C!M^ •* * ^ i
542-606
25-58,61-64, 161-509,515-541
1-8, 10-11, 17-18,65-78, 158-161,510-541,646-671,
672-673, 675
674
13-16
54-64
19-53, 542-606
607-618
620-621, 628
624,627,631-632
i n tit n ^
A I «tVj I
' p * tit
Jj-A
(jj|
j ^ "^ A II
jj-lkjjl
¿ji^^jJI
j_^oLj
^^-¡i
iJjjJI
£ti
642
625-626, 633
510-514
67
79-157, 622-623
162-223
224-231
646-650
605
66, 68-157
E o"
607-618
515-541, 629-630
<ÜJI
JLutl
17
s/n 14-15
158-160, 162-509
4-ljjJI
653-662
.t.-
24, 59-64, 646-650
s/n 10
315-509
672-674
13-16,651-662,675
3-8, 10-16, 669-674
667-668
3
Jj_A
¿al
4-ljjJI
>»-o
643-645
H
4-ljjJI
>
634-638, s/n 16
6-8
667-668
158,631
158
1-2, 10-11,625-627
625-627, 629-630
624
606
La moneda de la Marca Superior d'Al-Aiidalus
Taula de contingut
Notes i abreviatures al catàleg i al corpus numismàmic
i
Catàleg :
I. Banü Tugib de Saragosa
1
Al-Muzaffar Yahyâ de Saragossa
l
Mu'izz al-Dawla al-Mansür Mundir II de Saragossa
3
'Abd Allah de Saragossa
II. Banü Hüd de Saragosa
17
18
Al-Musta'ïn Abu Ayyüb Sulaymän
18
Tag al-Dawla Sulaymän
62
' Imäd al-Dawla al-Muqtadir Ahmad
112
Al-Mu'tamin Yüsuf
334
Sayf al-Dawla al-Musta'in Ahmad
339
HI. Banü Hüd de Lleida
Al-Muzaffar Sayf al-Dawla Abü-'Umar Yüsuf
IV. Banü Hüd de Calatayud
' Adud al-Dawla Muhammad
428
428
455
455
V. Banü Hüd de Tudela
469
Al-Zäfir Mundir
469
VI. Banü Hüd d'Osca
481
LubbibnHüd
481
Apèndix al catàleg, monedes amb dades incompletes
485
Corpus numismàtic
507
Taula de correspondències
539
Taula d'ornaments
563
607
Index de seques
603
Index de noms i títols
605
Taula de contingut
607
608
Fly UP