...

La Normal i el magisteri primari a Girona, 1914- comarques gironines

by user

on
Category: Documents
49

views

Report

Comments

Transcript

La Normal i el magisteri primari a Girona, 1914- comarques gironines
La Normal i el magisteri primari a Girona, 19141936: ensenyament públic i ideologies a les
comarques gironines
Joan Puigbert i Busquets
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
APE:NDIX
ESTADíSTICA
NOTA:
DELS
ALUMNES
I I
LLISTA DE
TITULATS
d'assenyalar que la informació d'aquest apèndix no és exhaustiva,
perquè al' Annex de l'Escola Universitària del Magisteri hi manca,
Hem
precisament
el
volum
Normal de Mestres.
4t.
de
les
Actes
de
Notes
dels alumnes
de
la
1.
CURS
1913/14
(Pla 1903)
Normal de Mestres
Normàl de Mestresses
lliures
1
Ofic.
Lliures
er.
curs
40
curs
29
19
19
3er.
curs
9
12
12
4rt.
curs
9
9
Pere Rosselló Blanch.
33
28
Calonge
Lluís Daví Tusell.
Ferran Ribas Brunet.
Jaume
Roses
Roca.
Villaronga
August Viladesau Gispert. Calonge
Federic Niubó Coma.
Joan Gelabert Crosa. Palamós
Miquel Prió Prió.
Lluís Custals Ros.
Miquel Castany
Joan
Peradalta.
Puigdevall
Simon
J.M� Baró Ribot.
Ramon Calm Clota. Sant Privat de Bas
Angel Frigola Marató. Borrassà
Joan Bellapart Valls. Bellcaire
Francesc Casademont Arimany.
GRAU SUPERIOR
Josep Junquera Muné.
Josep Misser Banchs.
Emili Batlle
Aupí.
Girona
(Esc.Superior. Inspector)
Canet de Mar
Girona
(procedent N.Tarragona)
(idem.)
Llursa Valls Mercader. Crurlles
(idem.)
Montserrat Monjonell Farrerós. Terrades
(idem.)
Conxita Mercader Fortiana. Monells
Pilar Condom
Segarra. Rupià
Encarnació Bosch Feliu. Girona
(proceoent N.Barcelona)
Margarida Rubiés Monjonell. Caldes de
Malavella
(idem.)
(ídem.)
Argelaguer (ídem.)
Juliana Corral Devesa. Benídorm.
/
/
Total
2on.
GRAU ELEMENTAL
/
/
(Pla 1903)
Teresa
Casaponsa
Dalmau.
(setembre): Carme Isern Galceran. Armentera ·(proc. Inst.Figueres)
(sembla que només aconseguiren el títol les assenyalades amb /)
61
2.
CURS
1914/15
Normal de Mestres
Normal de Mestresses
ofic.
1
lliuro
total
ofic.
lliuro
total
curs
18
22
40
32
22
48
2n.
curs
17
13
30
20
8
28
3r.
curs
16
17
33
9
3
12
4t.
curs
4
9
2
11
55
70
35
99
r
,
TOTAL
T!TOLS
Josep
Mallart i Cutó.
Josep Gispert-Saüch
7
8
(Barna.) (Professor Normal)
Espolla (Escol.Super.Magist.)
Pascual. Torroella de Montgri
Jesús Sanz i Poch.Terra�a
Marcel.li Audivert i
6
2
4
de
Penedès
i Burch.
(setembre: lliure): Josep Lloberas Gironella. Girona
Florenci Comas Ferrusola. Pont de Molins
(Hem de tenir
anterior).
Pilar Condom i
present
que
s'enllestiren,
encara,
alumnes
del
Pla
Segarra. Rupià
Juliana Corral i Devesa. Benidorm
Dolors Vila i Vidal. Borrassà
Maria
Mitjà
i Canadell.
Maria Climent i Roses.
Girona
Camallera
Conxi ta Mercader i Fortiana.
Monells.(Patronat Ajuntament Barcelona)
Llulsa Valls i Mercader. Crullles
(gener: lliure): Margarida Rubiés
i
Monjonell.(Caldes
de
Malavella)
d'estudis
3.
CURS 1915/16
Normal de Mestres
Ofic.
1
r
,
2n.
Lliur.
Normal de Mestresses
Total
Ofic.
Lliur.
Total
35(?)
curs
25
16
41
24(?)
curs
21
11
32
34
6
40
18
11
29
17
8
25
6
5
11
30
111
3r.
curs
4t.
curs
TOTAL
81
11
(?)
T!TOLS
Pere Rosselló Blanch.
Calonge. Excel.lent (Inst.
Angel Frigola Morató. Borrassà. (Esc.Sup.
Joan Puigdevall Simone Fornells
Ramon Calm Clota.
Valeri Ventura i
Josep' M1nguez
Agustí
del
Rosseau
Ginebra)
Magisteri)
Sant Privat de Bas
Segura. Girona
Figueres
i Defís.
Prat Casademont. Besalú
Lluís G. Bover Oliveras. Mieres
Gispert-Saüch Burch. Vilablareix. (Patronat Ajuntameht
Sixte Vilà i Solà. Girona. (Annexa Girona)
(setembre):
Eusebi
Josep
1931)
Plana Pou
Pere Pla
Jeroni
Barcelona.
Reig
Planas
Frigola
(Rrtronat Ajuntament Barcelona. 1933)
Toribi Serrano Pablo
Hinojosa (Ciudad Real)
CIarà
Viladevall
(Patronat Ajuntament Barcelona, 1933)
Joaquim
Mateu Coll Juncà
-
M� Dolors
Pérez Batlle. Girona
Josepa Codina Vila. Girona
Angela Altobién Segarra. Lleida
Grau
Superior:
Grau Elemental:
Clara Cusí Costa.
Felicitat Llauró
Vilabertran.
4.
CURS
1916/17
Normal de Mestres
Ofic.
1
Normal de Mestresses
Lliur.
Total
Ofic.
Lliur.
Total
12
31
31
6
37
31
6
37
15
4
19
TOTAL
96
2B
124
T!TDLS
12
curs
20
20
40
19
2n.
curs
25
16
41
3r.
curs
17
10
27
4t.
curs
r
,
Ramon
Fagella
Olot.(Es. Superior del M.)
(Escola superior M.)
Esteba. Cabanes.(Patronato Ajuntament
i Rotllan.
Tortellà.
Joan Roura i Parella.
Fàbrega i
Salamó Pijoan i Sala" Crespià.
Salvador Burgués Abella. Isona (Lleida)
Abelard
Joan
Bigas
i Serra. Tordera.
Baldomer Bech i Carreras.
Juan Gil
Teià
(Barcelona)
López. Agreda (Sòria)
Ròmul Riera i Rich. Cassà de la Selva.
Salvador
Meya
i Riulas. Breda.
Emili Or fila i Gomila. Sant Lluís
(Balears)
Francesc Bach Roca. Sant Feliu de Guíxols.
M� Dolors Pons Esteve.
Lluisa
M�
Bargés
Barba.
Girona.
GLrona.
del Carme Mercader Mas. La Bisbal.
Montserrat Sors Llach.
Joana Colom Llach.
Assumpció Bruguera
Catalina Blanch
Sabat.
Roig.
La Pera.
Carme CIa Vilar.
M� Neus Fraser
M� Pilar
Gratacós.
Ibarz Grao.
Pilar Cabellol Creus.
Teresa Vi�olas Mateu.
Setembre:
Florenci Ferrusola Estertús.
Enric Ibarz Grao.
Pere Pont Sansballó.
Jaume Vila Ferra.
Antoni
Puyol
Sierra.
de
Barcelona)
5.
CURS
1917/18
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
24
26
50
35
20
55
2n.
curs
26
13
39
26
3
29
3r.
curs
25
7
32
23
4t.
curs
18
24
5
29
93
108
28
136
TOTAL
T!TOLS
23
22
Montgrí.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
Pere Climent i Ferran. Torroella de
Enric Custal i Negre. Garrigoles.
Josep Quer i Malí. Riumors� Patronat Ajuntament Barcelona.
Jaume Bosch i
Joan Forment i
)
Noguer. Galliners.
Maymí.
Sant Pere
Pescador.�Patronat Ajuntament Barcelona.)
Lluís Daví i Tusell. Sant Pere de Vilamajor.
Francesc Moré Bardera. Girona.
Josep
Joan
Boira i
E�trada.
L Estartit.
Josep Maria Genís.
Pere Clavé
Pujades.
Mercè Soler i Garcia. Banyoles. Matrícula d'Honor.
Francesca Xirgu Solé. Girona.
[email protected] Dolors Mas de la Fuente. Barcelona.
[email protected]
Assumpció Guinjaüme Vilà.
Olot.
Isabel Cros Guarnés. St. Llorenç de la
Anna
Muga.
Plaja Trull. Corçà.
Assumpció
Donada Gibert. Sant Feliu de Buixalleu.
Lucrècia Buxada Batlle. Llers.
Narci.sa Masó AImar.
[email protected]
Llagostera.
Mercè Rich Cristià. Cassà de la
Selva.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
Josefa Lassaleta Canovas. Alacant.
[email protected]
Gràcia Pont Carreras. Agullana.
Narcisa Coll
Vilageliu. Girona.
Júlia Fiol Marqués. Begur.
Elvira Figuerola Fontquerna. Sarrià.
Francesca Llorens Puigsech. Orfans.
M�
Carme Noguera Turon. Santa Coloma de Farners.
Mercè Colomer Ferrer. Girona.
Llúcia Ribes Descals. Mieres.
M�
Mercè Plandiura Codina. Argelaguer.
Elisa Bosch Clos.
Sant Feliu de
[email protected] Dolors Torrella Codina.
Pallerols.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
(Arg.)
Buenos Aires
6.
1918/19
CURS
Normal de Mestres
Ofic.
1
Normal de Mestresses
Lliur.
Total
Ofic.
Lliur.
Total
curs
22
18
40
37
7
42
2n.
curs
32
19
51
37
3
40
3r.
curs
19
13
32
22
22
4t.
curs
13
12
r
,
TOTAL
109
T!TOLS
18
Pagès
129
12
Emili Soler Ortensi.
Jaume
10
12
Pau.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
Besach. Gualta.
Florenci Pujol Pujol. Tarrades.
Narcís s�é Sabater. Tortellà.
L'Escala�
Ramon
Balaguer
Josep
Bardem Solà. Torroella de Fluvià.
Segismon
Cros.
Tibau Gusó.
Fortià�
Manuel Bofill Solana.
Patronat
Ajuntament Barcelona.)
Annexa Girona.
)
Palafrugell.
Francesc Gifre Vila. Sant Joan de les Abadesses.
Carmel Pou Puig. Vilademuls.
Josep Salip Sardà.
Joan Batlle Roca.
Escaules.(Mestre
Maçanet de
Rossend Sans V Iñas
Rafael Dolclós
Les
de La Bisal.
Cabrenys.
,
de
Saguer. Maçanet
Domeny.
Cabrenys.
(7
de novembre 1897.
Francesc Bonet Teixidor. Santa Coloma de Farners.
Esteve Sadurní Pi. CruIlles.
Mg
Callol Isern. L'Escala.
Esperança Figueres.
Girona.
Maria Duran Arpa. Cassà de la Selva.
Justa
Mg
Turió
Angels
Cros.
Girona.
Costa Cases. Girona.
Teresa Cadanet Bas.
Corçà.
Assumpció Rodríguez
Paí'lellas.
Maria 8arrachina Almeda.
M§ Dolors
Pericay
Secuita
(Tarragona).
Girona.
Tauler. Pals.
Teresa Serra Batlle.
Enriqueta Sèculi
Mg Pilar
Bastida.
Torroella de
Montgrí.
Tolosà Ballena. Cassà de la Selva.
Victorina Batlle
Periodista:col.labora
revista "El
Jaume Dalmau Ensesa.
Josep
ERC.)
Frigola. Ullà.
Norte").
7.
CURS 1919/20
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total
Ofic.
Lliur.
Total
curs
19
17
36
24
12
36
2n.
curs
23
19
42
35
5
40
3r.
curs
27
9
36
28
5
33
4t.
curs
19
4
23
106
26
132
1
r
,
TOTAL
T!TOLS
12
Miquel Su�er i Garrote.
Joaquim Roure i Llorens.
Antoni
Bargés
Josep Boada
i Barba
i Gasull.
Enric Pumarola i Garriga.
Josep
Josep
Eugeni
Bertran i Carceller.
M§ Peix
(Patronat Barcelona)
i Parera
Iba�ez Jimenez.
Raimundo Sanz i Dalmau.
Salvador Vicens i Feliu.
Joan Plana s i Gelabert.
Pau Galí i Portella.
Josep SJt i Delclós.
Ferran Ribas Brunet.
Albert Pastells Auber.
Josep
Dolors
Girona.
fY1ascort Ribot. Palol
Maymí
M§ Teresa
d'Onyar.
Nualart. Girona. Matrícula d'Honor.
Forns Navarro. Girona. Matrícula d'Honor.
Teresa Bruguera Sàbat. Torrent.
Beneta Ribas Cantó.
Calonge.
Maria Rich Cristià. Cassà de la
M!
Assumpció
Colls Prunell.
Selva.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
Gir�na.
Clara Montsalvatge Iglesies. Girona.
Teresa Miramont Carbonell. Figueres.
Carme
Despuig Ripoll.
Girona.
Catalina fY1alet Tullà. Avinyonet.
Montserrat Cos Dillet. Girona.
8.
CURS
1920/21
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
21
17
38
26
5
31
2n.
curs
19
16
35
27
3
30
3r.
curs
19
16
35
25
2
27
4t.
curs
TOTAL
102
T1TOLS
11
19
Josep Callol
Isern. L'Escala.
Vicens Torras Fullà.
Jo�n
25
24
Avinyonet
Costal Gispert.
de
Puigventós.
Crespià.
Salvador Ferrer Culubret. Salt
Francesc Martí Ferrusola. Olot
Joan Tibau Prats. Fortià.
Manuel Tolosà Surroca.
Agustí
Salvi
Sala Sala�
Cassà de la Selva.
Castelió d'Empúries.
Albert.
Figarola
Verges.
Lluís Buch Sabater. Fontanilles
Pere Colomer Gusó.
Viladamat.
Lluís Aymerich Gironès. Salt.
Josep
Josep
Roch Llorens.
Figueres.
Vila Arcelos.
Sant Pol de Mar.
Josep Juanmiquel Ros. Sant Esteve de Guialves.
Gal Mallol Bosch.
Llagostera.
Clara Parera.
Josep
Girona.
Joan Planeras Lladó. Vilavenut.
Martí Pujolar Caragol. Caixàs.
Maria Ros Simó.
Girona.
Dolors
Bassols.
Figueres
Teresa Vi�als
Aragay.
Assumpció Mazó Nadí.
Maria Pardàs Nadal.
MI
Girona.
Sils.
Vidreres.
Santa
Eugènia.
Angels Solés Sarret. L'Escala.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
Maria
Lapedra Ferrés.
Girona.
Catalina Bordas Vilanova. Sant Daniel.
TriDitat Blanch Roig. La Pera.
MI Assumpció Fàbregas Vidal. Cassà de la Selva.
M! Dolors Roure Pla.
Josepa
Gual Darroe.
Girona
Palamós.
Conxita Serra Cos. Girona.
Josepa Mató Puigmitjà. Olot.(Patronat Ajuntament Barcelona.)
Assumpció Vilagran Roqué. Avinyonet.
M! Carmen Gudín Fernandez. Argo�os (Santander)
Paulina Pujadas Pujol. Olot.
Maria S�er Gispert. Casavells.
.,...;¡�.l.·luny):
,_------.....
Mt
Desemperats Ameller
Albert.
Banyoles.
113
9.
CURS
1921/22
Normal de Mestresses
Normal de Mestres
Ofic.
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
curs
21
14
35
22
5
27
2n.
curs
14
17
31
26
7
33
3r.
curs
14
16
30
20
5
25
4t.
curs
14
5
19
TOTAL
82
23
105
T!TOLS
19
1
r
,
Joan Adroher Serra.
Conrad Batlle Comas.
Fermí Calsina Sais.
Narcís Coma Freixas.
Miquel Esteba Barber.
Josep Guibas Costa.
Pere Llauró Llistosella.
Lluís M� Mestras Martí.
(Escola Supero Inspector)
Salvador Nadal Viader.
Joan Ramió Buscató.
Santiago Ribas Descals.
Joan Vilagran Anglada.
Ramon Herrero Vila.
Rosaura Terradas
Girona.
Espigalé.
Girona. Matrícula d'Honor.
Antònia Bonay Vidal. Palafrugell.
Jacinta Pi Barceló. Calonge.
Maria Dorca Blanch. Sant Mori.
Pilar
Puig
Teixidor.
Armentera.
Enriqueta Terradas Solés. Girona.
Antònia Peya Cervià. Palafrugell.
Maria Canals Galter. Colomés.
Concepció
Moriscot Geli.
Maria Mabert
Sant Vicens de Camós.
Pujol. Argelaguer.
Maria Tarrés Ribas. Palamós.
Margarida Bonell Gambús. Puigcerdà.
Maria Aragay Rovira. Sils.
Rosa Morote Fernandez.
St.
Cruz de Tenerife.
10.
CURS
1922/23
Normal de Mestres
Ofic.
1
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
ofic.
Lliur.
Total
curs
18
18
36
27
11
38
2n.
curs
22
12
34
21
7
28
3r.
curs
14
17
31
27
10
37
4t.
curs
16
10
26
TOTAL
91
38
129
T!TOLS
16
1
17
r
,
Albert
Colom Llach. Girona.
Narcís Pujol Pujol. Terrades.
Ernest Albert Galter. Banyoles.
Angel Barcons Aliu. Salt. (Patronat Ajuntament
Barcelona)
Sebastià Monjonell Farrerós. Terrades.
Miquel Pascal Pujolràs. Sant Feliu de
Antolí Tarrats Mayola. Palafrugell.
Pallarols.
Ferran Llach Fita. Salt.
Joan
Fagella
Rotllan.
Petra Enciso Prados.
Olot.
Piedrahita
(Avila). Matrícula d'Honor.
Concepció
Benajas. Jérica (Castelló). Matrícula d'Honor.
Antònia Gomis Llambias. Vilanova i la Geltrú.
LluIssa Pi ferrer Marqués. Palafrugell.
M§
Cortina
Rodríguez Seijas.
Roser
Raimunda Escatllar
Hugas. Besalú.
M§ Roser Sureda Costas.
Rosa
Bellver.
Girona.
Gispert Farran. Calonge.
Rosa Prats Canet. Girona.
M�
Neus Santa Ió Sors.
Enriqueta
M§
Rovira
Angels Manté
Camallera.
Franquesa. Figueres.
Rovira. Girona.
Maria Trill Riera. La Bisbal.
Enriqueta Bofill
Rita Llavanera
Carme
Lliure
Prats. Pals.
Busquet. Crespià.
Pagés Gou. Perelada.
(juny): M§ Assumpció Massanés
Tarinas. Sant Feliu de Guíxols.
11.
CURS 1923/24
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
19
17
36
29
8
37
2n.
curs
14
19
33
28
7
35
3r.
curs
13
18
31
24
6
30
4t.
curs
18
6
24
TOTAL
99
27
126
T!TOLS
15
2
17
Heribert Rutllant Claret.
Agullana.
•
Lluís Bastons Plana. Sant Feliu de Palletols.
Narcís Carrera s i Guiteras. La Bisbal.
Joan Planella Pons. Camprodon.
Florenci Serrat Sabaté. Tortellà.
Josep Ruhí Surós. Maçanet
Emili S�é Pujolar. Palau
J.M� Pla Dalmau.
Joaquima
M�
Pi
de
Cabrenys.
Montagut.
de
Girona.
Figueras. Pals. Matrícula d'Honor.
Armengol. Barcelona. Matrícula d'Honor.
Dolors Torrent
M� del Pilar Cos Dillet. Girona. Matrícula d'Honor.
Josefina
Canós Fenollosa. Castelló-
de
la Plana
(Patronat Ajuntament Barcelona)
Alberta Pardàs Nadal. Foixà.
Carme Escatllar Bonet. Girona.
M� del Pilar Molins Mallol.
Eduvigis
Martinell Blanc.
Agustina
Vilarrubla Torà.
Xàtiva
(València)
Llagostera.
Elvira Camps Feliu. Barcelona.
Maria Solé Bofill.
Girona.
M! Dolors Vi�as Bona.
Càndida Barnada Valls
Girona.
•.
Palamós
(Patronat Ajuntament Barcelona)
Teresa Bertran Dachs.
Lliures
(juny):
M�
Concepció
Anna Cusí
de Porcioles Colomer.
Rieradevall. Terrades.
Sta.
Coloma Queralt.
12.
CURS
1924/25
Normal de Mesters
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
29
24
53
35
19
54
2n.
curs
15
21
36
28
10
38
33
3
36
17
5
22
113
37
150
15
1
16
3r.
curs
4t.
curs
13
20
33
TOTAL
T!TOLS
19
Darwin
Ballester
Suñer.
L'Escala. (Patronat
Ajuntament Barcelona)
LLuís Moreno Pallí. Calonge.
Joaquim Callís
Batlle. Castelló
Antoni Vila �imbernat.
Felip Busquets
d'Empúries.
Figueres.
Crespià.
Calonge.
Porcioles.
Amador Recorta Dalmau.
Ricard Duran Paster. Viladrau.
Manuel
Frigola
Bofill. Lloret de Mar.
Puigcerdà.
Francesc Font Palau.
Martí Marro Teixidor.
Lluís Esteva Cruañas. Sant Feliu de Guíxols.
M§ Dolors
Joaquima
Malé Pastells. Figueres. Matrícula d'Honor.
Comas Ros.
Teresa Bartina Marull.
Girona.
Assumpció Pallí Canera Begur.
Anna S�er Bassols. Santa Cristina de
Maria Vila Xifra.
Baget.
Girona.
Francesca Pi Figueres. Pals.
M§ dels
Elvira
Angels Viarnés
Compañó
Mirach. Sant Feliu de Guíxols.
Martinell.
Francesca Bronsoms Comas.
Girona.
Concepció Tarrés Pujol.
Anna Port Adroher.
Pont
Major.
Antònia Frigola Torrent. Girona.
Teresa Mit ja vila Llorens. Vullveralla.
MI dels
Lliure
Angels
(juny):
Ester
Rita
Compans. Girona.
Saguer Reig. Girona.
13.
CURS
1925/26
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
15
25
40
29
19
48
2n.
curs
26
17
43
32
21
53
3r.
curs
13
13
26
4t.
curs
TOTALS
T!TOLS
16
35
13
48
27
8
35
123
61
184
22
3
25
J�se� Ba�g�s B�rba. Girona.
Joan Rigau �ala. Sant= Coloma de Farners.
Perfecte Gimpera Vidal. Tordera.
Emili Cantal Obiols. Sant Pere d'Osor.
Miquel Noguera
Aulet. Santa Cristina d'Aro.
Francesc Camps Feliu. Barcelona.
Francesc
Vigué Puig.
Guillem Díaz
Plaja.
Girona.
Manresa.
Joan Galià Lleonart.
Joan Ramió Bosch.
Calonge.
Banyoles.
Ferriol Sabarí Massó. La Pera.
Enric Dols.
Francesc Estartús.
Joan Bta.
Serra.
Alfons M! Bosch.
Ernest Marató.
M!
Desemperats Canós Fenollosa. Tarragona. Matrícula d'Honor. (Patronat
M! del Carme
Bruguera Sàbat.
Girona.
Teresa Jou Bohé. L'Escala.
M! dels
Dolors Sala Giralt. Olot.
Maria Rissech Torrent.
Llagostera.
Francesca Estartús Gascons. Banyoles.
Carme Guitart Gascons. Vidreres.
Maria Bataller
Pagés.
Torroella de
Montgrí.
Dolors Oliveras Dalmau. Batet.
Inés Casademont Carbonell. Barcelona.
Numància Rovira Tubau. Sant M! d'Oló.
Concepció
Pla Camps.
Cassà de la Selva.
M! del Carme Navarro Guallart.
Dolors Bofill
Calaceite.
Frigola.
Florència Cortés Sirvent. València.
Collsuspina (Barna).
Carme Quintana Sabater.
Amor
Lladó Estrams. Palamós.
Consol Costa Vilanova.
Angela
Ferrer Raset.
Dolors Mulà Gou.
Port de
Sant
la Selva.
Gregori.
Girona.
Teresa Climent Rosés. Camallera.
MI del Pilar Llavanera
(gener):
�.�---------oL
'uny) :
Lliures
Busquet. Crespià.
Ramona Pla Busto. Celrà.
Teresa Suarez Coderch.
Figueres.
Ajunt.)
14.
CURS
1926/27
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliure
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
r.
curs
18
47
65
34
17
51
2n.
curs
19
28
47
29
14
43
38
13
51
25
9
34
126
53
179
23
3
26
1
3r.
curs
4t.
curs
25
18
43
TOTAL
T!TOLS
Josep
17
Ribas Fran. Salt.
Joan Vilaura Bosch. Terrades.
Josep
Moreno Pallí.
Francesc Oaunis
Calonge.
Vergés.
Terrades.
Bonaventura Badosa
Rigart. Montagut.
Josep Fernàndez Corominas. Besalú.
Joaquim PaLmada Teixidor. Banyoles.
Pere Armengol Noguer. Galliners.
Maria Planas Carós. Palamós.
Bassieras
Joaquima
Ripoll.
Lídia Suquet Figueras.
M�
Matrícula d'Honor.
St.
Pere
del Carme Llenas Pla. Torroella de
Pescador.
Matrícula d'Honor.
Montgrí.
Maria Guillot Andreu. L'Escala. Matrícula d'Honor.
Teresa Busquets de Traver. Besalú.
Berta Vilardell de Traver. Besalú.
Carme Arnall Teixidor. Castelló
Carme
Pagés
Vilà. Torroella de
d'Empúries.
Montgrí.
Mercè Llorens Capdeferro. Sarrià de Ter.
Mg Assumpció Roca Vallés. Girona.
Dolors Cortada Oedeu.
Dolors
Xargay
Girona
Isabel Burcet Carerach.
Joaquima
Anglès.
Fedevella.
Martinell
Assumpció Massaguer
Sant Feliu de Guíxols.
Rigau.
Girona.
Rosdevall.
Figueres.
Inés Blanch Paró. Barcelona.
Josepa Vilagran Roquí. Avinyonet.
Agustina Riera Auguet. Girona.
M�
Mercè Figueras Bassols. Girona.
Maria Bofill Deulofeu. Pals.
Dolors Barnés Riera. Cassà de la Selva.
Lliure
(juny):
Teresa Albreda Pujol. Perelada.
Rosa Prades
Fargas.
Barcelona.
Narcisa Jesusa Martínez Quintana. La Corufta.
-------,.------------------------------------
15.
CURS
192.7/28
Normal de Mestres
Normal de Mestresses
I
Ofic.
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
44
1r.
curs
30
43
73
20
24
2n.
curs
23
48
71
37
17
54
3r.
curs
19
26
45
30
11
41
4t.
curs
28
10
38
115
62
177
27
2
29
TOTAL
T!TOLS
August Vidal Baget. Llagostera.
Miquel Callol Batalla. L'Escala.
Josep Bonay Vidal. Palafrugell.
Francesc Galí
Mitjà. Medinyà.
Claudi Torrent
Armengol.
Madrid.
Enric Adroher Pascual. Girona.
Josep
(Patro�at
Ajuntament Barcelona.)
Costa Cels. Girona.
Marià Bertranpetit Suri�ach. Camprodon.
Ricard Fernàndez Hortaller. Girona.
Lluís Rutllant Aldrich. Palafrugell.
Ricard Riuró Llapart. Girona.
Josep Torrabell Pibernat. Salt.
Manuel Vi�as Roca. Girona.
Josep Marté Rovira. Girona.
Francesc Murtra
Colobran.Susqueda.
Josep Bosch Ruhí. Maçanet
de la Selva.
Jesús Costa Perals. Caldes de Malavella.
./
..
16.
(continuació
1927/28)
curs
Maria Surroca Vendrell. Girona. Matrícula d'Honor.
Beatriu Cortina
Engràcia Barceló
Benajas. Jérica (Castelló). Matrícula d'Honor.
Florensa.
Girona.
Matrícula d'Honor.
Marina Llinàs Julià. Girona.
Montserrat Riera Roura. Mieres.
Francesca Planas Clara. Girona.
Lliberata Ramis
Espelt. Palau Savardera.
Figueres.
Rosa Ripoll Oliva.
Aniceta
Dolors
Mitjà Sagué.
Vidal.
Celrà
•
Girona.
Auguet
Madrenys. Llagostera.
Maria Pi
Modesta Bonavia Calverol. Celrà.
Maria Arnau Forns.
Cassà de la Selva.
Adela Salabert Feliu. Vilameriscle.
Concepció
Bosch Ayats. Olot.
Isabel Dalmau Sendra. Pals.
Dolors Bataller Llonch. Castelló
M§ del Pilar
d'Empúries.
Rigau Montselvatje. Girona.
Mercè Bosch Coll. Maçanet de la Selva.
Isabel Gustà Prat. Pontós.
Dolors Pla Feliu. Girona.
Victòria Ciurana Alguacil. Madrid.
Montserrat Camó Puigvert. Tortellà.
Francesca d'A. Vidal Comalat.
Figueres.
Maria Buti�à Vila. Banyoles.
Josepa
Sala Giralt.
Maria Dalmau Llauró.
Lliures
(juny):
Olot.
Vilajulga.
Maria Pla Dalmau. Girona.
Teresa Maestro Freixa. Portbou.
17.
CURS
1928/29
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
24
49
73
37
27
64
2n.
curs
32
46
78
24
23
47
3r.
curs
56
35
18
53
4t.
curs
19
10
29
115
78
193
16
3
19
19
37
TOTAL
T!TOlS
Pere
Ferriol. 8egur.
Pericay
Joan Pérez
Fàbregas. Canet d'Adri.
Agulló Vi�as. Girona. (Escola Superior Magisteri.
Lluís
Professorat
Damià Alsina Ferrer. Vilopriu.
Salvador Tasis Ferrer. L'Escala.
Joan
Puig Vidal.
St.Pere Pescador.
Salvador Dabau Caussa.
Francesc de P.
Iu
Blanch.
Bohigas
Josep
Antoni
Ricard
Rupià.
Salt.
Pere Terradas Coll.
Rocas
Vilajulga.
Massanas Arellar.
Banyoles.
Bonay. Jafre.
Frigola Roquet. Les Preses.
Pujol Pujol. Vilanova de la Muga.
Florenci Vilama�a Serrat. Sant Feliu de Pallerols.
Benet Bosch Ribas.
Sant Feliu Pallerols.
Francesc Ribera. Lledó.
Francesc
M� de
Vergés Pujol. Banyoles.
les Neus Font Sureda.
M� Estrella
Assumpció
Caldes de Malavella. Matrícula
Noguer Moré. La Sellera.
Alcaide Rubio. La Coru�a.
Leonor Monells Ayats. Girona.
Josepa Ibarra Echervarría. El Escorial.
Josepa Monràs Grifol. Barcelona.
Concepció
Castellvell Salas. Girona.
Francesca X. Pradel Llop. Girona.
Rosa Macau Roig. Palausavardera.
Concepció Batlle Prats. Girona.
Rita Vallespí Torrent. Torroella de Montgrí.
M§
Montserrat Bosch Bardera.
Galliners.
M!
Angels Negra Serra. Torroella
M!
Concepció
de
Pilar Padrosa Badia.
Tortellà.
Maria
Sarrià de Ter.
Lliure
Garriga
Montgrí.
Bech Cairol.
March.
(gener):
(juny):
Carme Calvet
Llaty.
Per lada.
Dolors Purcallas Sierra.
Concepció
Sala Oliveras.
Figueres.
Figueres.
d'Honor.
Normal)
18.
CURS
1929/30
Normal de Mestres
Of Ic
Lliur.
,
Normal de Mestresses
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
21
59
80
42
22
64
2n.
curs
36
56
92
34
20
54
3r.
curs
24
44
68
24
15
39
4t.
curs
19
32
51
34
12
46
100
191
291
136
69
205
33
2
35
TOTAL
T!TOLS
Santiago Cocuard
Sala.
Girona.
J.M§ Corredor Pomés. Girona.
Lluís Soler Serra. Sta. Eugènia de Ter.
Josep Torrellas Gironella. Girona.
Pere Juncà Solà. Camprodon.
Tomàs Geli bosch. St. Andreu del Terri.
Josep
Oliu Miró. Palamós.
Francesc Sempau Francès.
Isil
(Lleida).
Ramon Cicres Altarriba. Amer.
Caietà
Delhom
Brugué.
Mateu S�er Blasi.
Darnius.
Vilopriu.
Lluís Colom Rotllan. Garriguella.
Josep Cos Ponsatí. Vilopriu.
Josep Simon Compte. Garriguella.
Josep
Vi1'!as Soler. Sant Feliu de Pallerols.
./
..
(continuació
curs
1929/30)
Margarida Surroca Santaló. Castellfullit de la Roca. Matrícula d'Honor.
Josepa Costart Tomas. Palamós. Matrícula d'Honor.
Dolors Lladó Maspera. Palamós. Matrícula
Maria Anticó Mas.
d'Honor.
Garriguella.
Anna Romero Sala. Girona.
Josepa
Gultresa Altarriba. Amer •.
Mercè Vives Romans. Girona.
M§
Assumpció
Font
López. Llagostera.
Maria Dabau Comas. Vilabertran.
Magdalena Puig Giralt. Albons.
Enriqueta Fàbrega Cervera.
Maria Quintana Julià.
Catalina Solés Mascarreras. L'Escala.
Montserrat Martí Tarré.
Llagostera.
Carme Macau Julià. Olot.
Carme Clusells Lladó. Sarrià de Ter.
Rosa Bret Serra.
Garrigàs.
Joana Rigau Ros. Bescanó.
M§
Assumpció
Bonet Teixidor.
Santa Cristina d'Aro.
Francesca Bonet Teixidor. Santa Cristina d'Aro.
Sofia Ibarra Echevarría.
Concepció
Aranjuez (Madrid).
Indurain Ardanaz. Estava
(Navarra).
Pilar Martí Blanch. Bàscara.
M§ Teresa
Segura Comas. Palafrugell.
Magri. Alcampel (Huesca).
Victorina Sarrate
Núria Estrach Frigoler. Girona.
Rosa Vila Riu. Calella de la Costa.
Mercè Pla Font.
Matia Vilaseca Juncà. Sant Feliu de Guíxols.
Catalina Serra Sais. Fanals d'Aro.
Margarida
Adroher Serra.
Girona.
Maria Batllori Cos. Sarrià de Ter.
Isabel Moreno Pallí.
Lliures
(juny):
Calonge.
Mercè Cervera
M§ del Carme
López. Figueres.
Massaguer
Rosdevall. Barcelona.
20.
CURS
1930/31
Normal de Mestres
Ofic.
Normal de Mestresses
Lliur.
Total.
Ofic.
Lliur.
Total
1r.
curs
21
123
1M
25
21
46
2n.
curs
35
87
1ll
41
23
64
3r.
curs
23
60
83
37
18
55
4t.
curs
41
17
13
30
1�
1�
77
197
TOTAL
T!TOLS
14
Miquel Marti Bofill. L'Escala.
Josep Mir Fabrech. Sant Feliu de Guíxols.
Enric Riera Batlle.
Castelló d'Empúries.
Cèsar Ballesta Curcoll.
Cadaqués.
Joan Roquet Vila. Llagostera.
Joan Valls Teixidor. Jafre.
Juià.
Albert Batlle Nicolau.
Jaume Lloveras Albertí. Sant Feliu de Guíxols.
Timoteu Geli
Mitjà. Medinyà.
Lluís Serra Domingo. Aiguaviva.
Josep Xargayó Alay. Aiguaviva.
Lluís Vigué Puig. Girona.
Enric Perich Rocas. Garrigolas.
Ramon Moreno Palli. Calonge.
Ramon Alsina Pons. Colomers.
Joan Clares Carreras
•
Barcelona.
Josep Ponsatí Ponsatí. Fonteta.
Carles Cozcolluela
Segura.
Barcelona
Pilar Cateura Jeremias. Sant Feliu de
G.
Matrícula d'Honor.
Josepa Valls Niells. Calella de Palafrugell. Matrícula d'Honor.
Joaquima Day Coloreu. Arenys de Mar.
Maria Arellana
Capdaygua. Cornellà
de Terri.
Rosa Planas Rexach. Navata.
Montserrat Soldevila Obiols.
Mg
Assumpció
Soler Font.
Terrassa.
Girona.
Victòria Teresa Barón Martínez. Saragossa.
Carme Mallorquí Comes. Celrà.
Joana Zabaleta Iriarte.
Assumpció
Olite
(Navarra).
(Navarra)
Erdorain Ollete. Eslava
•.
Victòria Vi�als Quintana. La Bisbal.
M§ Pilar Canós Cabanes. Castelló d'Empúries.
Concepció Huguet Rigau.
Barcelona.
14
21.
1931/32
CURSOS
1935/36
-
(Pla 1914)
NORMAL DE MESTRESSES:
Oficials
1
curs
r
,
3
1931/32
1932/33
Lliures
2n.
3r.
4t.
Tot.
1
34
42
29
108
10
4
34
36
74
5
30
36
1933/34
r
,
1934/35
1935/36
2n.
3r.
4t.
tot.
TOTAL
22
26
15
73
181
14
24
31
69
14�
5
12
14
31
6í
4
15
13
32
32
1
5
6
12
12
NORMAL DE MESTRES:
Lliures
Oficials
1
curs
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
6
CURSOS 1931/32
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
r
-
-
-
-
1
r
,
2n.
3r.
4t.
-
,
2n.
3r.
4t.
Tot.
35
24
20
85
5
35
18
58
34
34
1r.
2n.
3r.
4t.
Tot.
TOTAL
--138
111
116
?
?
59
105
28
292
350
19
46
62
127
161
10
31
57
98
98
1
12
?
?
1934/5 (PLA CULTURAL PREPARATORI)
preparatori
preparatori
preparatori
preparatori
•
•••••••••••••••
•
••••••••••
·
...............
·
...............
e
••••
9.fici1fs
Tot.
17
31
48
15
31
46
15
28
43
15
21
36
�iurlr
3
Tot.
TOTAL
4
52
1
47
3
3
46
5
6
42
PLA PROFESSIONAL
1931
CURS 1931-1932
1
alumnes Homes
7
Dones
2
TOTAL
9
alLlmnes
r
,
2n.
3r.
4t.
CURS 1932- 1933
alumnes Homes
11
7-
alumnes Dones
8
2
TOTAL
19
9
9
10
7
CURS 1933
-
1934
alumnes Homes
alumnes Dones
6
8
2
TOTAL
15
18
9
alumnes Homes
5
12
10
6
alumnes Dones
17
6
8
2
TOTAL
22
18
18
8
CURS 1934
-
1935
Títols
CURS 1935
-
8
1936
alumnes Homes
13
4
12
10
alumnes Dones
5
17
6
8
TOTAL
18
21
18
18
Títols
18
(pràctiques)
23.
1
CURSET gener
r
,
2n.
3r.
1937
1937/juliol
alumnes Homes
8
2
alumnes Dones
5
15
TOTAL
13
17
Títols
CURSET
juliol-desembrez
1937
alumnes Homes
5
alumnes Dones
7
5
5
TOTAL
12
10
Títols
CURSET
gener-juliolz
1938
alumnes Homes
7
alumnes Dones
9
8
TOTAL
16
9
1
4t.
(pràctigues)
24.
1� PROMOCIO PLA
PROFESSIONAL
Bordas
Josep
(1931-1935)
Pilar Cateura
Dolors Pla
JaLlT1e Ministral
Ramon Moreno
Josep Rigau
Enric Turon
Manuel Xiberta P.
(sus. Lluís Pagés)
2� PROMOCIO
Joan
(1932-1936)
Compai'IÓ
Remei Alsina
Pere Casellas
Concepció
Francesc Oabau
Mercè Cornellà
Antoni
Rosa
Figa
Gispert
Lluís García
Rosa Font
Narcís Heras
Rosa
Josep
Bech
Ripoll
Rosa Vila
Pardo
Joana Zabaleta
Ferran Rahola
Joan Vidal
Ramon Serra
3�
Josep
PROMOCIO
(1933-1937)
María Alonso
Soler
Narcís Lecha
Josefina Llinàs Sala
Antonio de Barrio
Caritat Roselló
Josep
María Colomer
Dalmau Sendra
Joan Bartrina
Anna M� Masià de Ros
Lluís G.Fabrellas
Maria Gispert Vila
Mariano Oliver Albertí
(1 r 'curs:
,
cridats
a
1 5 alumnes
fila:
/
Josep
2n.
curs:
18 alumnes
Navarra Taberner
Francisco Martín Provencio
Angel Rodríguez Manendez
Josep Bofill Tauler
Eugenio
Unamua
Pérez
/
3r.
curs:
18
alumnes)
25.
4§
1r.
curs
(1934/35)
PROMOCIO
2n.
(1934)
�1935/36�
curs
Josep Jambert García
3r.
curso
�gener/julioI11937�
si
si
Francesc Pou Codina
si
Julià Serra Geis
s�
Joan Roura Geli
s�
no
no
no
Esteve
Puig Danés
•
•
s�
s�
•
•
s�
Montserrat Macías Tresserras
s�
s�
•
•
s�
,
•
Lluisa Torno Valls
s�
s�
•
•
Francesca Maset Forcada
s�
s�
•
Pilar Llovera Esteve
s�
Neus Turró Corominas
s�
•
s�
•
•
s�
•
Dalmau
•
s�
s�
•
Ramona Albertí Sorribes
s�
Pilar Marsal Callís
s�
•
s�
•
•
s�
•
Alexandrina Llobet Cardonar
•
s�
s�
•
Dolors Barceló Florensa
Anna Sabrià
•
s�
s�
Rosa Xiberta Peramateu
M.
s�
•
Montserrat Boada Delrin
Fàbrega
,
,
s�
Joana Xiberta Peramateu
Carme
no
•
Pilar Castillo Solanch
M.
si
,
s�
no
•
Roig
s�
Concepció Anglada
no
•
Montserrat Riera Trotcha
s�
no
•
Llovera
s�
no
Gertrudis Ciudad Fontacha
Pilar Velasco
Miguel
5§ PROMOCIO
(1935)
1937
1r.
curs
(1935/36)
Marià Molins Mallol
Joaquim
Sala Vilella
2n
curs
�gener/julioll 1937�
•
s�
•
s�
•
Rafael Pallisera Tristan
s�
Pere Reixach Masó
s�
Ferran Gelats Llinàs
s�
Josep
•
Perals Elías
Andreu Guerra Sabater
Esteve
Asperó
Pere Costa Santaló
Josep
Josep
Badia
Pagés
Culubret
Bellapart
Martí Freixas Pou
Elvira
SObrequés
Vidal
Carolina Rosell Cortada
Dolors
Masgrau
curs
•
S�t
s�,
S�t
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
,
·
s�
,
Caseras
Piedata Colomer Llach
Isable Cortina Díez
s�
,
S�
,
S�
mobilitzat
,
s�, mobilitzat
s�
s�
mobilitzat
•
•
s�
mobilitzat
•
•
s�
� juliol/desembre
sí mobilitzat
,
Puig Danés
Vicent Jaume
•
3r.
,
s�
·
s�
,
S�
,
S�
,
S�
26.
6� PROMOCIO
Admesos
1r.
curs
(juliol/desmbre,1937)
2n.curs
(gener/juli,1938)
I
Josep Albertí Busquests
Josep Pe�uelas Pagés
I
s�
s�
si, mobilitzat
no
I
Martí Raurich Dalmau
mobilitzat
no
s�, mobilitzat
no
·s�,
I
Lluís Piferrer Vi�as
I
Ramon Bisbe Colomer
s�, mobilitzat
no
Esteve Ferrer Roig
no
no
Josep Noguera Pujol
no
no
Francesca Albertí Busquets
s�
Joaquima Maymir
I
I
s�
I
Pi
,
s�
s�
I
I
Maria Colom Gironella
.
(1937)
s�
s�
I
I
Concepèió Pomés Margó
M. Carme Roqué Sànchez
s�
M.
s�
s�
I
I
s�
s�
I
I
Dolors Melafelada Vila
s�
I
I
M. Carme Genover Vilà
s�
s�
Sara Blasi Oliveras
no
no
Roser Díes Fernàndez
7� PROMOCIO
1r.
Admesos
curs
(1938)
(gener/julio, 1938)
I
Benet Morera Mansió
s�
Pere Carreras Cebrian
s�
Josep Bagué
sí
I
Bertran
Albert Rosal Cartada
sí
Joan Oliveras Casas
s�
Santiago Evhevarría
I
•
Vicente
s�
Francesc Serrat Vilà
sí
Enric Ministral Masià
no
Maria
·
Pagès Capalleras
Margarida Díaz
s�
·
Gimbernat
s�
I
Mercè Català Gran
s�
Joana Estruch March
s�
Rosaura Xiberta Peramateu
s�
Maria
s�
•
·
Puig
I
Mas
•
M. Carme Aubert Casadevall
s�
Marina
s�
I
Fugueras
Casau
Sara Blasi Oliveras
Admesos
(ingrés-oposició,
Teresa Martínez
setembre
Gorrochetegui
1938)
Maria Fanal Julià
Encarnació Grabulosa Oliveras
M.
Purificació Mu�oz de Juan
Francesca Colomer Alsina
M.
Mercè Almeda Martínes de Cantulleva
M. Dolors Arellana Brulés
Magdalena
Margarida
Francesca Rigau Coll
Marsal Isern
Ros Gusi�er
APENO I X
BREUS NOTES
BIOGRÀFIQUES D'ALGUNS
L'ESCOLA
NOTA:
Les cites
o
II I
NORMAL
textuals
dels llibres de
DE MESTRES
DE
PROFESSORS
DE
GIRONA.
són extretes dels respectius Expedients Personals
y Ceses"
"Posesiones
28.
JOSEP BARCELO
Professor Auxiliar,
tard de
i CASADEMONT
secció
de
Lletres
inicialment,
més
de
del
Pedagogia.
Josep
Barceló
nasqué
Girona
a
el
25
novembre
1882.
Estudià
Interinament
Escola
Legislació
En
professor
d'abril,
i
magisteri,
a
havia
títol
de
Mestre
Normal.
de
Dret
passa
a
Auxiliar
professor
estat
l'Escola
Normal
secció
numerari,
L'any 1923,
1914).
el
i
l'Institut de Girona.
recobrir-se
Auxiliar
posseia
passà
a
de
Mestres
de
Lletres
la
secció
(nomenamerrt
de
Pedagogia,
ser
,
28
per
permuta.
Josep Barceló
trucció
Pública,
Administrativa
arribant
de Primera
Josep Barceló
En
del
esclatar
la
guerra
30 d'octubre del
a
era,
a
Cap
funcionari del Ministeri d'Ins­
de
Negociat
i
de
Cap
la
Secció
Ensenyança de la Província.
era
conegut per la
civil
1936
més,
fou
("Nit
de
seva
empresonat.
Roses")
postura
A
la
nit
monàrquica.
dissortada
fou afusellat.
29.
CASSIA COSTA i MARINEL.LO
Professor
Numerari
de
Dret
i
Pedagogia,
Legislació
i
Escolar.
Cassià
1876.
del
els
Cassià,
carrera
i
res,
evitar
entrà
dealisme
principi Cassià Costal
de mestre.
Per
això, treballà
allistat
Superior,
en
Tot
secció
de
Costal,
Els
1r.
de
la
per
Giner,
Institución
a
mestre
estius
a
de
Escolars
carrera
Enseñanza.
Des
de
públiques
les
del
1912
Aquest
del
de
Al' Escola
Madrid.
seva
i
del
de Mestre
Magisterio,
l'Escola Normal
a
història.
promoció
beca,
pel
Cassià
(1909-1912).
concedida
corrent
Mentre
de
per
mèrit
núm.
el
reformista
estudiava
Madrid.
professor
Pedagògic
Nacional.
es
nomenat
mateix
any
El
públi
els
banda,
de
Magisterio
influí
Cal
com
Pedagogia
pràcticament,
assumeix,
gironí.
la
les Colónies
a
Professor
setmanari
de
constava
D'altra
fou
1915,
l'esmentat
magisteri
Rousseau,
per
l'any 1912, ocupant
periòdic professional
planes
l'orientació
Museu
del
d'agost
i
per
aquests anys madrilenys fou invluit
general,
1913,
de
carrera
de
1912,
primera
fruí
Libre
Escoles
la
just
la
en
9
a
l'Escuela Superior
i,
les
Figue­
qualificació d'excel.lent.
Cossío
organitzades pel
direcció
la
Durant
l'Institut de Girona.
la
en
la
Finalitzà
1909,
El
a
de
a
Suissa.
s'establí
tot
de
part
secció.
seva
a
Magisteri.
Suissa. Allí
a
títol de Mestre Elemental
iniciava
formà
estudis.
a
Aquesta institució (similar
França)
cursos
dotze anys
amb la
casos
seguit ingressa
doncs,
tres
els
en
ambdós
el
mateix
L'any 1897,
marxà
Cuba,
seu
volgué seguir
pedagògic, s'interessà
Espanya,
a
obtingué
Lletres.
de
Superior
retornar
de
El
imprempta
una
bateig
enciclopedistes francesos, l'i­
dels
el camp
Visqué
en
d'abril
seu
del
no
Barcelona.
a
guerra
l'obra
en
Pestalozzi i Froebe1.
Madrid
la
per
alemany i,
En
traslladà
es
amb
contacte
de
món
al
adscripció
seva
del
padrins
i Maria Carles.
Balmanya
l' II
Perelada,
bon
tot,
posteriorment
en
la
de
foren
mestres,
Antoni
assenyala
Mollet
a
de
ser
Normal
nasqué
pares
d'Espolla
Amb
la
de
Fill
mestres
nom,
Costal
Gerundense.
poderosament
atribuir
a
la
30.
se
la gran
ploma
va
majoria dels editorials publicats durant aquests
anys.
Simultàniament,
En
nines.
fou
març
del
Director.
1924,
l'educació
Normal
de
Mestres,
mantingué
en
el
la
Es
què
en
estimulà
i
organitzà
de
reinstaurar-se
nomenat
la restauració de les
promou
a
de
Perfeccionament
el
fins
al
Participà
etc.
en
de
12
millorament
Barcelona, l'any 1914),
i
nombrosos
en
el
(per exemple,
Mestres
a
per
1914,
conferències d'es­
pedagògiques,
converses
prlmarla:
la Universitat de
càrrec
piló d'activitats dirigides
un
tiu, direcció de les Colònies Escolars,
Cursos
l'any
giro­
Des de la Direcció de la Normal
dimitit.
es
Normes
celebrat
les Escoles d'Estiu
a
(1922,1930, 1934, 1935).
L'any
moni
de
nasqué
en
setembre
1919
casà amb Carme Soler i
es
fill, Josep,
un
1924).
del
La
quatre anys més
morí
que
fill ·únic
d'aquest
mort
Del matri­
Bruguera.
tard
influí
(30
molt
sobre el caràcter de Cassià Costal.
Cassià Costal,
i
1922).
De
fet,
En
gran
la Universitat de
En
aviat,
la
ca
proper
militant
co1.laborant
Barcelona,
amb
i amb
n'és
dispersa
en
sempre
explícitament
obra,
Autonomista,
i
en
de
gran
és
Costal
l és nomenat,
de
la
una
etapa
de
Pedagogia
professor
Generalitat,
i
Director.
a
Ben
del Centre.
s' havia
manifestat
acabà
i
molt
l'època
a
la Unió Socialista de
revistes
Suplemento
de
reformistes
plantejaments
diaris
la Secretaria.
Cassià
Seminari
Normal
nomenat
la Direcció
que
el
(any
la Generalitat.
l'Escola
Costal
Costal,
seva
ocupà
l'Escola Normal de Mestres. Inicia
dimiteix de
als
Girona
de
Diputació gironina.
formació i educació dels obrers,
La
El
de
Cassià
però,
l'Ateneu
de
República,
Segona
de la
constituir-se
Cassià
ment
(interí)
activitat,
Barcelona,
la
proclamar-se
Director
novament,
creació
la
constituir-se, Cassià Costa
en
President
nomenat
de
promogué
Pla,
Joaquim
juntament amb Carles Rahola, Josep Junquera
interès,
(sobretot
Literario
troba
es
El
de
ideològica­
preocupat
de
la
per
Repúbli­
Catalunya.
dissortadament
Magisterio Gerundense,
El
Autonomista,
i
més
310
escadusserament
El
Imparcial,
és
Quelcom
(ed.
Cal
i
post-escolar,
gogo
inèdites
D.
Pablo
encara,
que
En
teix,
però,
del
el
a
el
Escolar,
llenguatge
tenir
•••
PraCticas
de
Costal ·havia deixat
Montesino",
traduí
i
el
el
seu
un
més
del
fulletó
Enseñanza.
La
Sabem
conegut
nen
petit
educación
que
com
a
"Estudio sobre el gran peda­
"L'escola
llibre
l'alemany
de
llibre
intel.ligència
també,
present,
l'obra
El
).
la
i
Normales, La Escuela Moderna,
l'obra
de
rural".
Sabem,
Lundelm,
Gertrud
El
de la Tinta.
Príncipe
membre
Revista de Escuelas
Boletín
sobre
1931).
obres
a
19
esclatar
Consell
de
de
gener
la
guerra
civil,
Cassià
l'Escola Nova Unificada
del
1937,
Sant Feliu de Guíxols.
moria
a
Costal
fou
(C.E.N.U.).
Barcelona.
Fou
nomenat
Tanma­
enterrat,
32.
JOAQUIM FONT
Joaquim Font
el
13
d'agost
exercia
a
Als
a
a
l'Escola
una
Tot
on
11
Acadèmia particular i
cursà
el
aconseguí
Sembla
Círcol
del
el
bilingüe
Tradicionalista
1914
(Imp.
Auxiliar
fou
cessat
30
de
el
16
de
Letres.
del
juny
de
gener
El
i
per
era,
doncs,
plaça
una
el
permuta,
1r.
cola Normal
Norte.
de
Girona,
Barcelona,
fou President
on
Tradición
Leridana.
25
(del
pedagógicas
El
1914).
de
la
a
plaça
de
Normal
Cadis.
numerari
professor
a
El
es
fou
al
1914
Normal
Mestres
de
gratuIt,
a
10
de
secció
professor
Las Palmas,
i final­
juny del
d'Història.
1916
d'agost
setembre,
Auxiliar
vacant
7
Girona
Aleshores
juny del 195-16 féu oposicions per
una
de
Mestres
l'Escola
a
Professor
a
com
de
Josep Gumbau.
per
interí
Notas
Cia., Girona, 26 pàgs.).
(29 d'abril,
de desembre del mateix
a
polí tic
vegades,
El
piano
En
1916
virtut
traslladava
a
de
l'Es­
de Girona.
Com
diverses
nomenat
La.
Normal
Reingressà
d'Escola Normal, primer per
ment
i
elementals
de
Normal
publicà
1911
l'Escola
reemplaçat
1915
18 de
L'any
provisional
1915).
del
de
Dalmau Carles y
Auxiliar
Inspector
nomenat
Joaquim
Girona, del 1903 al 1910 dirigí el setmanari
a
restaurar-se
nomenat
solfeig
Lleida
a
anys
Direc tor
i
El Tradicionalista.
En
primaris
per
estudis
on
l'Alliançe Française.
de
l'Escola
a
poble,
estudis
de
els
Completà
estigué alguns
que
(recull d'articles)
del
magisteri
els
estudis
les Escoles
a
mateix
seu
títol de Mestre Normal.
Instal.lat
fou
Música.
de
Municipal
seguit
Lluçanès (Osona),
Galera", dirigida
també,
començà,
anys
al
Continuà
l'Escola Municipal "La
a
Prats de
a
encetà
els
Marsal.
Josep
mestre
Barcelona,
Montoy.
estudis
primers
de
Fargas nasqué
1879.
del
Els
i
FARGAS
i
Fundà
i
la
fou
sempre
elegit regidor
com
l'Associació
a
de
revista Gerunda.
de
l'Ajuntament gironí
tradicionalista.
Mestres
Catòlics
Fou
de
director
la
de
Província
33.
Durant
Dictadura
de
Primo
de
Rivera
fou
secretari
la Unión Patriótica.
de
A
llistes
les
Patí
amb
nat
el
la
31
1934
figurava
com
a
candidat
un
de
any
retina
terrible
en
un
per
ull,
a
J.
sido asesinado
••.
i
por
les
morí
i
Fargas.
seva
muller,
Font
la
revolució del juliol fou destituit de la Normal,
d'agost,
en
Agrària.
fou
1936
desprendiment
un
del
eleccions
de Dreta Social
L'any
i
la
mort
los
en
circumstàncies
rojos")
el
empreso­
tràgiques ("por
30 d'octubre.
haber
34.
JOAN GOMIS
Professor
i
Gomis
Oromí, nasqué
l'Escola de
de
tal.
na
el
a
per
els
fill
Llambias,
Història Natural,
traslladat
el
títol
el
el
28
el
cursar
estudis
de
seu
de
la
acabar
al
els
de
Escuela
Lleida.
la
a
1r.
n.
de
Lleida
a
pare
com
del
1908
Regent
a
guanyà
i
traslladà, després,
Anteriorment
l'Escola
a
per
Barcelo­
a
havia
cursat
de
Comerç
a
interí
Superior
Magisteri exercí
del
la
Normal
Normal
fou
El
Lleida.
Masculina
secció
de
nomenat
del
març
1910 ingressa
Ciències.
Acabà
27
Auxiliar
Inspector
mateix
any,
passa
d'abril del 1914
L'any següent
Girona.
de
1'11 de
de
(des
secció.
seva
1913
com
A l'octubre del
d'octubre
2
de
Lleida
Magisterio,
del
el
de
1910).
de la
juliol
Tanmateix,
de
professor
llada
16
del
del
Superior
amb el
El
de
22 de juny del 1887.
setembre
Comerç
estudis
d'octubre
30
l'any 1913,
Gomis
allí estudià el Magisteri elemen­
l'Escola Pràctica Annexa de Nens
1909
Joan
mestre
(any 1904).
En
del
el
Magisteri Superior.
Comptador
del
gran
(Mallorca),
Premi Extraordinari. Es
de Barcelona
a
Física, Química,
Pràctiques Annexa,
Aconseguí
oposició
i
Felanitx
a
Havent-se
a
de
Agricultura.
Joan
i
Numerari
l LLAMBIAS
es
es
a
ser
tras­
casava
amb Rosita Gibert.
Políticament,
Joan
En
Girona,
dretana.
aviat
ment
propers
a
cap
bre
arribar
del
1920
Amb
de
1924.
gironí.
la
de
la
però,
Lliga.
Ben
la dreta conservadora
Girona. Cessà
tor
als
a
es
en
aquests
per
mostra
aviat
per
de
13 de
postura
desplaçà ideològica­
Primera
el
22 d'octu­
Ensenyança
de
juliol del 1923.
de Rivera
nomenament
anys,
seva
plantejament més
uns
es
la
monàrquica. Així,
Regi
de Primo
de Mestres,
durant
i
Delegat
aquest càrrec el
la Dictadura
Normal
També,
nomenat
sobresurt
Gomis,
fou
aconsegueix
de
4
regidor
se
Direc­
de
desembre
del
de
l'Ajuntament
35.
En
de
I
proclamar-se
la
Normal.
l'any
1935
es
a
la
a
ocupar
Lògicament,
Primari.
Magisteri
República
però,
Passa,
tornà
la
ocupar
el
juliol
del
del
l'Escola
de
Direcció
la
de
Secretaria
Direcció
la
cessat
centre.
Normal
del
1936 fou destitult.
.
A
les
eleccions
municipals
part de la candidatura Dreta Social
Joan
miada
del
l'any
sabado
Gomis
1911
Joan
del
1936
"a
a
Gomis
de
contes
El Norte i
i
es
formant
presentà
Agrària.
Moderna") (ed. i 915),
publicats
a
Llambias
consecuencia
cución marxista".
1934
publicar Luisillo ("historieta moral"
"La Escuela
per
(recull
Col.laborà sovint
va
del
a
El
Norte)
pre­
Cuentos
i
(ed.
1917).
Gerunda.
morí
a
Girona
el
31
de sufrimientos ocasionados
de
desembre
por la
perse­
360
JOSEP GUMBAU l SERRA
Professor Auxiliar,
Nasqué
el
1883
l'any
aconseguia
Continuà
els
l'any
Empordà),
1879. Tot seguit estudià
títol
el
seus
(Alt
Cantallops
a
batxillerat
secció de Ciències.
estudis,
ara
de
Magisteri,
i
Agrimensura,
d'Agrimensor (Perit
tassador
i
l'any
Acabà
1862.
de
1888
l'any
terres).
es
titu­
lava de Mestre Normal.
Ja
sor
Girona, ingressa
a
interí
El
(1888).
4
de
a
la
gener
Normal de Mestres
del
1893
passa
a
com
ser
a
profes­
Director
interí i ocupa el càrrec fins el 9 d'octubre del 1899.
més
A
una
El
1901,
d'altra
Defensor del
la
seva
banda,
25
de
juny
provisional
de
la
Normal
de febrer del
Gumbau
regia
Companyia d'Assegurances "Hispania".
consta
del
reobertura
Gumbau esdevé
El
professor, Josep
com
Director-propietari
a
de
El
de
1910
és
nomenat
Barcelona.
Cassà
professor
en
el
Auxiliar
càrrec
el
14
1912.
Amb la
(nomenament,
de
Magisterio.
El
Josep
feina
representava la
i
gestoria
de
30 de
2 de
de l'Escola Normal de Mestres
professor
juliol
del
Auxiliar numerari,
a
Girona,
secció de Ciències
1914).
juny del 1921, moria
de
Cantallops.
37.
IGNASI ENRIC JORDA l CABALLE
Professor
Numerari
Professor de
pir)
de
20
Cavaille.
del
21
de
com
a
del
1886.
Va
el
nQ
del
tribunal
de
civil
registre fou rectificat
el
sacerdot
ordenat
ser
cognoms
de
Ceret
i
inscrit
10
juny del
de
1911.
Adscrit
del Mercadal.
del
va
de Sobresalien­
nota
con
Normal
la
Filosofia
en
de Barcelona
(26
i
Filosofía,
todas
con
En
juny del
a
l'Escola
mateix
Professor
1916)
Girona. Posteriorment
de
a
Supe­
estudis
els
acabar
(secció Filosofia)
Lletres
es
lli­
la Universitat
Fou Premi Extraordinari de Llicenciatura.
(any 1919).
"Tiene aprobadas
de
Mestres
de
estudiar
va
1913-1916.
anys
nomenat
ser
de
Efectivament,
els
Magisterio
Madrid
cencià
Promoción".
su
Numerari
de
els
Revalida. Maestro de la Enseñanza Normal (sección de Letras)
en
rior
a
(Valles­
Jordà Caballé.
parròquia
2
amb
registrat
ser
acte
per
1910,
Cervera de la Marenda
a
"Maestro de la Enseñanza Superior
te,
castellanes.
i Literatura catalanes.
nasqué
Tanmateix,
desembre
Va
la
del
maig
Jourda
a
Llengua
Enric Jordà
Ignasi
el
de Gramàtica i Literatura
asignaturas de Doctorado de la Sección
las
Sobresaliente
de
nota
las
en
de
Metafísica
y
Filosofía del Derecho".
Fou
de
Llengua
Secretari
també,
de
del
a
l'Insitut
Instituto
Lengua
la
la
va
Normal
ser
ocupar.
de
gironí: "Ayudante
Gerona
càtedra
Va
ser,
encara,
Mestres.
Va
interino
de
la Secció
Profesor
encargado
(1919-1924).
Españolas
la
creada
Instituto
del
prestar,
de Enseñan­
Media desde 1938".
d'Acció
Catòlica.
l'Associació
Catequística
Religiosa".
na
de
y Literatura
Era Consiliari
de
de
En
professor.
catalanes
Bibliotecari
serveis
de Curso de
za
Literatura
i
i
Letras
excel.lent
un
y
en
Va
de
Dirigí
de Mestres
el
ser,
Redacción de
la
la
Secció
Catòlics.
en
l
fou
(1920-1925),
"profesor
de
la
numerario
Escuela
ción Profesional y Bellas ARtes de Gerona".
de
Lengua
Municipal
de
òrgan
Pedagogía
institución de Enseñanza
"Profesor
Documentos
Gerunda
revista
'Paedogogium',
encara,
especialitzada del Magisteri
Superior
Castella­
Prepara­
38.
Ignasi Enric Jordà sobresortí
català.
del
Meresqué
Vocal
de
l'any
1931.
la
del
Junta
Consistori
Ideològicament
era
dels
de
Jocs
als
proper
difusió
de
tasca
seva
cordial
recolzament
un
la
en
Pompeu Fabra.
de
Florals
Fou
Girona,
la
de
plantejaments
Lliga.
L'any
los
marxistas
(Gaceta
por
21)".
del
de
adscrito
novimenbre
sèrie
d'activitats
"El
Maestro",
de
ñanza
liberada
en
el
la
de
de
y
1936
Pedagogía
a
més
imbricades
dado
al
a
ciudad.
los
de
de
F.E.T.
Lengua
y
Jefatura
de
de
Guipúzcoa
la
maestros
Profesor
de
Junta
de
la
y
de
leccio­
1
Provincia,
Heridos
la
con
y
unas
Provincial
Mutilados
del
Cursi Ilo
el
Valladolid
misma
una
política
Haber dado
Burgos.
Guipúzcoa
de
de
il
Ense­
al
ser
Guerra
(Organización Juvenil)
Literatura
Españolas
de
Provincial
la
•••
Haber
dado
las maestras,
a
Sección
Femenina
un
cur­
organizado
de
F .E-. T.
y
J.O.N.S.".
El
-per
tant-
gener
a
la
del
1946
diòcesi
es
traslladà
barcelonina.
Sanatori "Bon Pastor" de Sant Feliu de
Mn.
"en
situació
de
"profesor
desenvolupà
l
la
Rectorado
de
propuesta
a
en
l'afectà
ser
va
Normal
1939".
Magisterio
del
la
en
del
marzo
on
por
1936
septiembre
lògicament,
guerra,
l'Espanya franquista,
a
de
19
desti tuido
y
Hospital Militar "José Antonio", de Sant Sebastian. Consejero
la
por
la
la Junta Técnica
Gerona,
Provincial
sillo
de
trauma
propuesta
Pedagogía,
de
El
del
a
de
conformidad
nes
Régimen,
"Haber
franquisme:
"perseguido
al
Paidología
des de
fou
desafecto
Passà
profundament.
Jordà
Mn.
1936,
tres
Jordà fou
grados,
Morí
a
para
autor
uso
de
a
Barcelona,
Els
darrers
i
fou adscrit
anys
residí
al
Llobregat.
d'un Gramatica de la
las escuelas
Lengua
primarias".
Barcelona, el desembre del 1977.
Castellana
39.
JOSE MARIN BALDO Y BURGUERO
Profesor
especial
de
Dibuix
les
a
Masculina
Normas
i
Femenina.
Nat
a
L'any
Roma.
y
Residí
obras
de
molts
y
fou
anys
pensionat
París.
a
literarias
París.
artístico
bisemanal
Redactor
y
Fou
Diputació
la
de
"dibujante
Le
Bon
y
literario
Journal
de
Múrcia
de
a
Ilustraciones
especialmente attaché
artístico
literario
y
per
de
del
la
casa
periódico
Paris
durante
años".
L'any
Tr.í.buna L,
juliol
1885
texto
Flammarión de
veinte
Almeria, el 14 de juliol del 1865.
la
del
de docència
1917
plaça
guanyà
de
1917). Morí
a
per
professor
el
les Normals
oposició,
de
dibuix
15 de juny del
gironines.
i
per
del
unanimitat
(nomenament
del
1925, després de 8
5
de
cursos
40.
CALIXTE NOGUER l TABERNER
Nat
la
a
el
Se11era
80
aconsegueix
el
grau
de
81
aconsegueix
el
grau
de
de
mestre
de
BArcelona,
El
Normal.
la
llicenciatura
Medicina
qualificació d' Exce1.1ent,
la
amb
i
1879-
curs
1880-
1882-83
títol
El
Universitat
qualificació
la
la U.
a
Cirugia,
i
curs
la
a
amb
també
i
encara,
en
El
curs
i
1883,
Farmàcia,
en
d'Exce1.1ent. El juny de 1889,
aonseguia
del
juny
1864.
El
superior.
mestre
mateix
del
grau elemental.
de
mestre
llicenciava
es
d'agost
14
de Barcelona
igualment
Premis
di versos
amb
diverses
en
assignatures.
Fou
Girona,
de
1'11
Durant
on
exercí
també
de
febrer
del
1905
a
més,
tres
cursos,
la infància
per
El
13
gratuit
de
maig
tard,
el
de
25
febrer
de
ma teix
de
de
la
de
donà
al
classes
esdevinguí
del
maig
1920
Normal
la
any
1921
Auxiliaria
seva
(nomenament)
l'Institut
a
Treballs
de
professor
del
tot, ellS de desembre del
mont
Pedagogia
de
20
des
manuals,
juny del
d'
nocturnes
de
1909.
Higiene
de
la classe obrera.
a
Pedagogia
del
de
provisional
professor
es
fou
de
nomenat
-per
interí.
Auxiliar
1923 permuta amb
i
tant-
fins
Mestres,
Auxiliar
a
el
que
lr
,
any
més
propietari.
Amb
Un
Josep Barce1ó
passa
interí
Auxiliar
nomenat
i
Auxiliar
ser
Casade­
de
la
secció de Lletres.
Com
tant
en
Concurs
1907,
en
los
por
les,
de
Medecina
herbario
gua".
y
de
en
tres
de
la
la
de
Provincial
las
ejemp1ares
minera1es;
tic os
de
ultra
Farmàcia,
de Mérito
diploma
una
a1.1ega,
en
com
Farmacèutic
"con
cada
mèrits
a
y
la
seva
l' haver
Girona,
delIS
del
de
único
mismo,
de
2a por los
especia1izados
y
en
la
La
Se11era
y
en
desembre
del
siéndo10
especies farmaco1ógicas, minera1es
comarca
brillant
premiat
estat
Laboriosidad,
secciones
carrera
numerosa
el
del
concurso,
en
la
la
y vegeta­
co1ección
productos farmaco1ógicos, farmaceu­
3a
por aparatos
y
bi1bioteca anti­
41.
més
A
"Nombrada Socio correspondiente de la Academia
fou
Médico-Farmaceutica
de
Ciencias
del
activo
de
la
Real
de
la
Sociedad
del
Farmacia
y
corresponsal
Barcelona.
de
de
Academia
Centro
de
Española
Escolar
de
Cataluña.
Higiene
elegido
Socio
de
la
País
del
cios
Vice-Presidente.
Càmar a
de Gerona.
especiales
1885, tifoideas,
etc.
de Autoridades
vecinos".
En
y
con
l'apartat
de
científicas
de haber
gación,
suministrando
los
tiempos
Cos,
lona,
fué
en
de
fa
investigació
y
leidos
prehistóricos"
la
en
referentes
la
y Puericul­
Dr.
consta
publicada
a
trabajos públicos
veces
en
de
dic ha
Real
expensas
en
el
repetidas
la
con
desde
Cataluña,
D.
Juan Teixidor
y Artes
de
la
Corporación.
José Comas y
por D.
prensa,
texto
investi­
e
memoriaque
en
la Real Academia de Ciencias Naturales
segun
la Acade­
en
prensa,
en
el
por
constar:
corporacio­
vo lcàrrí.cos
leida
fue
de
varias
otras
en
datos,
"Noticias de fenómenos
Título de
el
multitud
servi­
vida, mereciendo gracias
colaborado, realizando trabajos de exploración
Ha
Amigos
epidemias colérica
publicados
publicados
Directiva,
prestado
Ciencias, Medicina, Farmacia, Agricultura, Industrias
tura.
y
también
y
Colegio
Económica de
la
la
i
publicacions
Médico-Farmaceutica de Barcelona y
nes
a
de
,
de Médicos de Gerona.
las
en
exposición
"Ha escrito trabajos científicos,
mia
de
y
Ld
idem.
de cuya
sena
Posee certificaciones
y
de
Iden. correspondiente
Colegio
Agrícola
Oficial
Beneficiencia
de
del
Id.
el
en
Socio
Barcelona.
Madrid. Miembro del
de
Ofici�l de Farmaceuticos de Gerona,
fue
de
Farmaceuticos
de
Colegio
Higiene
de las Secciones
Vice-presidente
de Barce­
misma,
Id.
Solé,
id.
que
en
Director
del Observatori o Fabra de Barcelona.
Ha
escrito
minero-medicinales,
o
en
Pyrenaica,
el
para
que
una
histórico-científica,
correspondientes
emergen
término municipal
la
memoria
a
de
orillas
La
a
del
pública
da".
febrer del 1928.
la
rio
Sell�ra, la
declaración de utilidad
Moria el 12 de
la
de
de
las aguas
región Hidrológica
Ter
y
cual ha
Riera
de
servido de
las mismas,
Osor,
base
ya concedi­
42.
MIQUEL SANTALO l PARVORELL
Nasqué
al
d'una família de
si
Estudià
i
Barcelona
a
assistí
on
Vilaür (ALt Empordà),
a
públic
i
a
(Mestre
Guadalajara
a
(Santander). Retornà
L'any
Estudios
de
1915
del
a
1918
de
com
el nQ
amb
és
destinat
d' Història,
l'Escola
de
permuta, amb Gabino Fernandez Quintano,
fia
de
Restarà
Seran
tretze
com
anys
de
docència
historia
Girona
a
el
(1918),
(Girona, 1923),
els
iniciación
e
fia
de
de
y
la
tenir
de
esdevé
setembre
curs
durant
assaig
de
fins al
concepto
de
1918.
1931/1932.
Durant
seva
aquests
materialista
de
comarcal
de
monografia
Catalunya. Assaig
nova
Geogra­
del mateix any
professor.
a
la càtedra
quals consolidrà la
els
El
publicà
professor
del
estiu
d'una
virtut
1918/1919
com
a
Mestres
monogràfic:
El Gironès
guia geogràfica El Gironès i Banyoles (Barcelona
renovadors,
certament
Geografia
Geografia desc'ripti va (Girona,
universal
sus
y
del
primer
manuals,
a
general
España
hem
i
i
la
de
25
-sobretot-
i
Catalunya "Per l'estudi
1931),
des
intensos,
cursos
geògraf
a
el
gironina,
Girona, doncs,
a
fama
la
Normal
la
de
mateix
En
Segòvia.
de
Normal
el
cursos
secció Lletres
trasllada
es
tres
Normal
però
permuta amb David Alonso y Castro i
Geografia
dels
promoció,
l'Escola
a
Pedrosa
de
l'Escola Superior
a
Després
seva
magisteri
d'Arbúcies.
mestre
Madrid.
Paris,
a
al
ingressa
Sanatori Marítim
al
de la
2
Elemental)
s'establí
1908
1910
Mestre
plaça d'ingrés
de
professor
a
L'any
fou
i
de
(títol
L'any
i
una
Magisterio,
Inicialment
Zamora,
Girona,
obtingué
reglamentaris sortí
de
Superior).
de la Sorbona.
cursos
exerceix
Girona
a
1887,
prestigiosos.
mestres
magisteri
2 de desembre del
el
descriptiva (Girona,
colonias
present
els
(Girona,
opuscles
i
1929).
un
1923),
1926),
Ultra
i
Geogra­
Geografia
aquests
piló d'articles
general
llibres
revistes
a
periòdics.
No
ca.
Hem
de
president
Girona,
menys
i
intensa
recordar,
del
de
GEIEC,
va
per
ser
seva
activitat
exemple,
que
Miquel
de
les
Escoles
promotor
l' Academia
la
Gerundense
civil
Santaló
i
políti­
fou
vice­
professionals
de
(centre privat d'ensenyament,
43.
on
també
professava Mn.
fou
Republicana
1919
i
1920,
candidat
Durant
Rivera,
de
Estudios"
El
1927
en
el
guanyà
amb
les
A
més alt nombre de
proclamà
els
en
fou
en
mal
de
Geografia
la
Espa­
Geografía
l'any 1931,
d'Esquerra Republicana
d'abril
municipals
El
República.
mateix
cessa
"por
la Normal de
aconsegueix
1931
any
de
el
elegit
era
professional.
formar
haber
de Barcelona,
1933
és
renuncia
part
de
la Generalitat.
caiguda
de
en
El
del
a
de
Clautre
Ponència
la
va
sobre
nomenat
ser
substitució del dimitit
en
seves
múltiples
la
terme
segon
20
de la Unviersitat
1932/33
curs
les
Barcelona,
del
gener
seva
1933
l'Escola
de
definitivamente
activi­
•.•
tasca
Miquel
Normal
en
de
la Nor­
Generalidad de Cataluña".
prosseguia
la
seva
carrera
política.
Ministre de Comunicacions del govern Lerroux
al' alcaldia
la
que
adscrito
quedado
nomenat
de
dir
bastant
relegaren
de
El
a
Geografia. Participà,
Pedagogia
Generalitat,
cal
de
encara,
Catalunya.
la
la Generalitat
professor
Treballà,
Contemporàniament
(i
Bèlgica.
esdevé alcalde de la ciutat. Miquel Santa­
Tanmateix,
estrictament
L'any
i
política catalan�
del Seminari de
la Normal de
polítiques
••
Normal.
Ampliación
Suissa
la �nseñanza de
Primo
de
l'Escola
de
França,
a
delDirectori
nomenat
Barcelona.
Cassià Costal.
Girona,
la
treballs
de
Director de
Santaló
i
cots
la Divisió Territorial
més
la vida
eleccions
instaurada
ser
Miquel Santaló
tats
del
les Corts de Madrid.
a
Autònoma
Secretari
ser
d'estudi
membre
Girona
a
En
també,
Dictadura
la
per
Premi de la "Real Sociedad de
reorganitzar-se
Catalunya.
Diputat
va
estada
Miquel Santaló esdevé
Ió
imposat
1925 fou pensionat per la "Junta de
una
un
eleccions
y convenientes reformas.
España
En
de
les
en
d'Unió
militant
a
aconsegueix l'acta de diputat
memòria Estado actual de
la
Corts
a
1923
Com
Catalunya.
Santaló
l'any
per
L'any
parèntesi
Miquel
D'altra banda,
ña",
de
Cullell).
diputat
a
èxit.
sense
de la Mancomunitat
de
Antoni
de
l'esmentat
Girona).
govern,
fou
El
ma
teix
any,
i
després
designat Conseller Primer
44.
Santaló,
Miquel
eleccions
bre del
a
un
del
1934
novembre del
a
Girona.
tornà
a
Front
d'Esquerres.
elegit
Va
participar
va
absolt.
formant
1937
fou
Franco, l'any 1939, Miquel Santaló
A
-provisionalmentla
ciutat
a
mexicana
França.
de
A
les
part
en
els
de
de
travessa
eleccions
la
Més
tard
Guadalajara
hi
les
la
es
fets
a
d'octu­
del
1936
candidatura
de
tropes
les
i sotmés
Urugua
vice-president
espanyoles. Davant l'avanç irresistible
la
reelegit Diputat
estat
empresonat al vaixell
fou
Diputat,
L'any
havia
1933,
ser
però
judici militar,
ser
que
les
del
del
Corts
general
frontera i s'instal­
traslladà
residí,
i
a
Mèxic.
moria
l'any
política,
frus­
hi
1962.
A
tada
pel desastre
talment
a
pesar
un
d'aquesta
la
de
mestre.
Com
Miquel Santaló "era
una
brillantíssima
guerra
ha
carrera
civil, Miquel San taló fou fonamen­
escrit
ampliació
Josep
de la
Clara,
la
política
funció educativa".
per
45.
TOMAS
SOBREQUES
l MASBERNAT
Professor especial de Música.
Nat
El
nal
Girona, el 24 de desembre del 1878.
a
d'abril del 1914
29
Música
de
la mateixa
de
de
oposiciones
de
la
E.
Director
de
de
de
2 de
Liceo
Música
cargo
de
siana
de
dos
niños
de
Revista
fa
Sn.
años
de
Gerona,
la
plaza
de
la
"Formó
de
Tribunal
del
parte
de Profesor
Palma
Especial
de Música
Mallorca, celebradas
Es
socio
Provincia
Musical
Fue
honorario
Gerona.
de
"Scherzando"
"Por
de
Fundador
publicada
creada
espacio
cargo
de
la
de
el
en
de
de Música instrumental
Isidro Puento
el
Director
entidad
constar:
maestro
en
la
y
Gerona
en
y
Academia
año
dos
1913".
de
vocal de la
Música del
En
altres
desempeñó
años,
Granja
Mayor (Gerona). Desempeñó
Profesor
Municipal
por
Grupo
el
Sale­
espacio
Escolar
de
Gerona".
"La Veu de
afegeix:
"Corresponsal
literario
y
musical
del
d í.ar í'o
Catalunya".
Políticament
se
constar:
de
Barcelona.
de
l
les
oposició aconseguí
aproximadamente.
Orquestas
la
Per
Mestres.
fa
Maestros
1924
Professor Provisio­
desembre del 1915.
mèrits
de
de
nomenat
espacio de 25 años. Fue profesor de la Orquesta del Gran Teatro
expedients
de
Normal
para cubrir
año
en
Asociación
del
els
Normal
Barcelona
por
el
plaça
Entre
la
ser
va
eleccions
Tomàs
municipals
Sobrequés
del
12
s'incribia
d'abril
del
1931
a
la
va
formant part de la candidatura "Centre Catalanista".
Lliga.
A
presentar­
46.
ANTONI
SOLER l TATXER
Professor especial de Francès.
Nasqu�
d'agost
del
Lletres
d'el
els
cursar
de
la
Normal
14
de
a
títol
Tou1ouse,
amb
títol
Mestre
Facultat
la
de
de
9
març
de
en
la Escue1a
1911
15
de
el
de
1914
Co1egio
Fr ancés
de
Linares,
de
de
del
año,...
junio
las
de
Superiores
aprobado
el
1915,
Escue1as
Verificó
Estudios
El
Q
de
delIS
1912,
en
los
del
•••
Ejerció
de
especial
Industria1es
de setembre del
1909
de
el
de
exàmenes
Magisterio
de
en
cargo
de
desde IQ
Sevilla,
setiembre
del
Francès
1915
de
y
es
les
1916 permuta per Girona.
el
1913
a
Profesor
de octubre
a
c'tedras
Cadiz,
a
Jaen
febrero
Escue1a
en
la
de
1915, habiendo
segundo
nomenat,
Normals
31
noviembre
del
marzo
oposiciones
Ingreso
a
Lengua españo1a
Madrid desde Diciembre de 1913
novembre
de
las
Aprobó
primer ejercicio de Franc�s
22
de
octubre
Escue1a
la
en
de Tou1ouse desde 3 de
Diciembre
mismo
1
el cargo de Lector de
de Comercio
verificadas
1914,...
Professor
Ejerció
desde
de la Sociedad Francesa de Madrid
30 de
a
(11
Superior
Profesor-Repetidor
Tou Louse
de
•••
de
Diciembre
de
cargo
Superior
15
a
de 1914
el
Maestros
juliol
de
de
1913).
de
de
el
Oriental)
Superiors Francesos
igualment el
"Ejerció
y
(Vallès
1911.
febrer del
de
Vallès,
Estudis
Universitat
Aconseguí
en
del
1887.
Va
de
Llinars
a
de
de
per
de
Pedagogía".
oposició,
Múrcia.
El
16
470
MANUEL XI BERTA l
Professor numerari de
Superior
guo
Nasqué
el
"Cursó
los
al' escola
8
"en
fet,
plaza
de
alumno
Sec.ción
El
25
en
la
Dirección
de
noviembre
de
haberse
de
de
la
fecha
Normal
de
en
el
cuyo
a
1912
por
oposición,
una
Estudios
Superiores
del
tres
fue
le
el
correspondientes
cursos
virtud
expedido
Mestres
profesional,
carrera
Autoridades
de
en
27
Cesó
la
en
en
Enseñanza
dicho
quedó
y
tiene
Superior
,
con
la
el
IQ
cargo
càt ed ra
hasta
cargo...
la
suprimida
del
desempeñó
de
Claustro,
hasta
de
Por
tomar
10
de
a
y
junio
.••
de
de
Per o
destituido del mismo por el Gobierno
de
de
Agosto
rojou.
2.000
1928
por
entonces,
cargo la retri­
en
su
la
virtud,
de
1930,
subvención
1935 fué nombrado por la
Secretari o
20
su
octubre
y
de
de
Concurso, Profesor
de
matrícula...
primeros
nota
Orden
gratificación
Al.emàn ;
el
ninguna
Secundaria
y
virtud de
en
mèrits
a
sí comunicaciones lauda­
consignación correspondiente
expresada
el
"No
Numerari
Com
Girona.
de
Corporaciones.
y
•.•
Professor
nomenat
era
1926 fue nombrado,
propuesta
cargo
trasllada
es
del
obtuvo,
de
Malavella
juliol
expedient;
seu
Ayuntamiento. En 7 de octubre
ridad,
fins
Ayuntamiento de Gerona acordó
reintegrado
cuya
la
Aleman del Instituto
agotado
Excmo.
bución
de
su
1915
General
anuales.
ptas.
1908
oficialment,
su
del
juny
diversas
de
interino
del
de
el número IQ de la Promoción".
con
addueix,
desfavorable
el
de
Matemàtiques
torias,
En
Caldes
a
L'abril
los
aprobó
Ciencias...
Secció de Ciencias,
acadèmics
de
anti­
al
equivalente
de Maestros de Barcelona"
mestre
la Escuela
en
y
de 1901,
los de Maestro
y
1915 el título de Maestro de Primera Enseñanza Normal,
de agosto de
de
de
resta,
septiembre
cursó
de
Santa Coloma de Farners.
a
Superior
1906).
del
on
becari o
donde
Magisterio
1882
de agosto
exercí
i
d' Hostalric
De
la
17
febrer
de
1915.
a
de
oposicions
(nomenament,
gener del
la Escuela Normal
en
les
Guanyà
de
Matemàtiques.
estudios de maestro Elemental
el Plan
por
Normal,
31
ROQUETA
la Escuela
de
1936
en
fué
en
del
Superio­
Normal;
que
fué
48.
En
ment
De
en
efecte, Manuel Xiberta,
fet,
fou
Dictadura.
El
Gobierno
als
això,
al
21).
Cuya destitución
Régimen,
(q.D.G.)
Nacional
Dios
que
sería
y
expedients
seus
als
con
al
de
por
fecha
liberada
febrero
del
Gerona
Año
de
ademàs
Patria,
nula
de
al'
època
de
la
llegim: "Incidencia.­
hi
su
por
por desafec­
cargo
de
1936
(Gaceta
Decreto
el
por
la
dretans.
corrents
Girona
setiembre
fué declarada
ser
la
de
19
explícita­
Victoria
•••
Genera­
del
Glorioso
persecuciones
Ejército
ha
;
y
del
ve
sufrido
jàmenes
largo relatar".
A
de
4
en
por
de
militar
no
rojo-separatista le destituyó de
ción
lísimo
l'Ajuntament
de
regidor
Per
s' adscribia
polí tic,
partit
cap
malgrat
Girona
l'època franquista
(1945-1952).
fou Director de la Normal de Mestres
jubilà l'any
Es
1952.
Morí
Girona
a
l'any
1967.
Com
Publicà
es
per
moltes
convocà
als
a
un
professor,
obres
Concurs
Instituts,
de
Manuel Xi berta fou
la
Manuel
els llibres Elementos de
especialitat.
seva
Lliure
per
exigent
a
Xiberta
Aritmética,
i
Quan
perstigiós.
l'any
1928
seleccionar Obres de Text Onic
fou
un
dels
i Elementos de
guanyadors,
Geometría.
amb
APEND.I XIV
CÀRRECS
DIRECTIUS
DEL
MAGISTERI
I
DE
LES
ESCOLES
NORMALS
GIRONINES
50.
AmIDIX IV
PRESIDENTS DE L'ASSOCIACIO PROVINCIAL DE MESTRES
1.
1903-1905:
Joan DELCLOS
1905-1907:
Joan 8ATLLE
1907-1910:
Joan 8ATLLE
1911-1913:
Josep
1913-1915:
Lluís DOLS
1915-1917:
Silvestre SANTALO
1917-1919:
Pere 80NAVtA
1919-1921
Lluís MORENO T.
:
DALMAU
1921-1922:
Josep
1922-1925:
Llorens FA8RELLAS.
1925-1929:
Lluís MORENO TORRES.
1929-1930:
Silvestre SANTALO.
1930-1933:
Pere 8LASI.
(1933) :
DALMAU.
Silvestre SALTALO
19�3-1934:
Lluís MORENO T.
1934
Vicenç
1934
Sixte VILA.
2.
( i nt=r ínament )
PUIG
DELEGATS PROVINCIALS DE LA CONFEDERACIO NACIONAL DE MESTRES
1922-1926:
Antoni GELA8ERT.
1926-1929:
Joan RODA CA8ANECH.
1929
Joan GOMIS
1930-1933:
Joan RODA CA8ANECH.
1933
Joaquim SAURINA.
3.
(interinament. Sots-Delegat)
INSPECTORS DE PRIMER ENSENYAMENT
1849-1850:
Zenon MARTI.
1850
Agustí
CALZADA.
Ricardo TENA.
Antoni SUROS.
l
1899-1920:
Manuel I8ARZ
(1920)
(1920)
(1920)
Pere RIERA VIDAL
1920
Josep JUNQUERA
1913
Josep M. XANORI PI.
1914-1915:
Joaquim
1915-1936:
Josep MONTSERRAT TORRENT (en
José RAMON MUNoz.
(en
cap,
1913-1920)
(expedientat)
Joan CDMAS
Pere ROSSELLO
(amb excedència)
l MUN� (en cap, 1924-1936).
II
1936
FONT l FARQUES
(interí)
cap,
1920-1924)
Sl.
III
1923-1932
:
Francisca LOPEZ GUTIERREZ
IV
1926?:
Josep
1928-1932:
Victoria SANTAMARIA SANTOS
1933-1934:
Pilar MUNARRIZ
1934
Cayetano
M.
VILLERGAS
V
GOMEZ ESPANA
4. ELS CARRECS DIRECTIUS DE LES NORMALS GIRONINES
4.1.
Escola Normal de Mestres. Director,
i Secretari:
DIRECTORS
SECRETARIS
Cassià Costal
18, maig, 1914:
18 ,
maig,
1914:
9, setem.,
12,
març,
1924:
Antoni Roca
27, desem.,
Joan Gamis L.
1924:
:
31, maig, 1931:.
4.2.
Cassià Costal
Escola Normal de Mestresses.
Directora
José Feito
1, desem. 1916:
10, maig, 1 919:
Manuel Xiberta
ces
sament
Joaquim Font
F.
I.Enric Jordà
3, oct., 1921:
21, feb., 1924:
Miquel Santaló
31, maig, 1931
Joan Gamis L.
:
i Secretària:
SECRETARIES
Dolors Pastor
28, gener, 1920:
cessament per defunció
21, maig, 1930:
18, maig, 1914:
Dolors Vidal
cessament
Emília El.Las
Lucia Vallet de Montana
Dir.
abril, 1920:
4.3.
1, abril, 1916:
25, setem., 1916:
dimissió
18, maig, 1914:
31, agost, 1915:
14, setem., 1 91 5:
23, feb., 1917:
,
(accd.)
Francisco Ramera
dimissió
DIRECTORES
1
Josep Barceló
cessament
13, març, 1924:
23, desem. , 1924:
abril, 1931
1 91 4 :
acc.
Josefa Uriz
Adelina Cortina
Mercè Clutaró
Escola Normal del
Magisteri
Primari
Mercè Clutaró
novem.,
1932:
11, juliol, 1935:
Teresa Recas
Joan Gamis L.
Joan Gamis Ll.
23, octub., 1935:
Manuel
Xiberta
52.
5. PERSONAL NO DOCENT
5.1. Escola Normal de Mestres
Administratiu:
18, maig, 1 91 4:
11. gener, 1915:
(int.)
nomenat
Manuel
Barceló Casademont
propietat, tot
en
el
període
Conserge-Ordenança:
16, juliol,1914:
11, gener, 1915:
30, abril, 1929:
(int) Josep
en
Rutllant i Molinet
propietat.
jubilació
19, juliol, 1929: Josep Badia Quera
Porter:
27, juny, 1914:
(int.) Miquel
11
,
gener, 1 91 5:
en
31
,
gener, 1 917:
cessament
1, feb., 1917:
30, abril,
1917:
1, maig, 1917:
31, agost, 1917:
Franch i Vilà
propietat
Enric Pallarés Romón
cessament
Francisco de Haro y
Guijarro
cessament
21, juliol, 1917: Jesús Roldan Batanero
cessament
31, maig, 1918:
Pedro Santiago Suarez
1, maig, 1920:
30, novemb.,1922: cessament
Teodoro García Güernes
1,desemb, 1922:
31, maig, 1925:
cessament
1, novemb., 1925:
Joaquim
26, gener, 1934:
16, maig, 1935:
25, maig, 1935:
reingressa
Mauri i Quintana
jubilació
jubilació
5.2. Escola Normal de Mestresses
Administrativa:
1914:
Remei Gomis Llambias
Conserge-Ordenança:
1914:
Narcis a
Portera:
1914:
Concepció
Aldr ich
Soler
APENDIX
UNES
NOTES
SOBRE LA NORMAL DE
V
GIRONA,
ANYS
1936-39
54.
APENDIX V
UNES NOTES SOBRE LA NORMAL DE GIRONA,
Curs
gener/juliol.
és
de
la
a
minuta
Va
any-.
los
de
la
la
sessió
no
que
del
12
el
usen
Claustre
de
la esposa del compañero Sr.
un
el
efecte,
trasbalsament
pregon
Dissortadament,
també
el
entre
professorat
apareixen ja
en
"Ce san
la
Profesores
numerarios
i
31
Gomis
es
reflectia
Font
causando
pertenecen
que
y
"
Xiberta,
fusellats
cementeri
al
d'octubre
Roses",
el
31 de desembre del
com
cargos,
L1ambías,
i
En
País
de
J.
Fargas,
1.
Enrique
(13
de
Fargas
van
..•
los
baja
Sres.
Barce1ó
Jordà,
setembre,
d'octubre, 1936).
de
classes,
J.
Josep Barceló
30
a
cuerpo
M.
Días-Faes,
Claustre
del
del Claustre.
en
J.
l'Escola Normal
a
composició
del
perquè
trist
moriria fuse11at.
Fargas
respectivos
el
fallecimiento
l és
Fargas".
tragèdia
definitiva
J.
i
la
el
l'Escola. Una colla de professors
de
sus
Casademont,
sonats,
la
composició
en
"por
sentiment
Font y
en
la cele­
aquesta darrera sessió
en
primer que observem
professors.
no
seu
mateix
"advertir
Cortina,
la Escuela para
més tard el mateix J. Font i
mesos
En
és
el
constar
del
debida autorización".
la
sin
d'agost
Sra.
la
nombre de
el
pocs
4
el
Es més trist comprovar que
feia
d'esclatar la guerra
ans
maig del 1936 -transcrita
de
de
proposta
a
públicos,
actos
Claustre
.
acordar-se,
bración de
del
acta
Comissari-Director
pel
alumnos
1936-39
1937
L'última
civil
ANYS
canvi,
Adelina
Joaquim Font
del
1936.
1936, de
mort
altres
Cortina,
de
i
Girona,
Joan
Gomis
la
ser
empre­
tràgica "nit
Llambias
moriria
continuaren
donant
Dolors
Vidal,
natural.
professors
Carme
Sagarra,
55.
Tomàs
a
Sobrequés,
més
Conz
à
J.
professors
Pastor,
Antoni
Soler, Teresa Recas. Trobem,
Visitació
nous:
Ví ñe s
M.
,
Luisa
G.
Medina,
Lez Ponce.
La
Concretament,
representació
aquest
curs
dels
eren
alumnes
F.
representants
Claustre.
al
retorna
Pou i R.
Palli-
sera.
innovació
Una
càrrec
dem
de
que
Comissari-Director,
Josep Mascort
de
Republicana
4
dia
ben
d'agost
circumstàncies
Va
Catalunya.
del
i
diputat
docent, sinó administratiu
estrictament
País.
el
del
Recor­
Esquerra
càrrec
del
òbviament,
responia,
vivia
excepcionals que
Corts per
a
,
creaClO
Mascort.
possessió
prendre
càrrec
El
1936.
la
exercí Josep
que
mestre
era
.
és
remarcable
No
era
a
el
les
càrrec
un
polític:
i
"A continuación el Sr. Mascort dice que para cumplir
órdenes
las
y
procurara
en
cada
una
el
y
Foren
de
cessats
els
porters
las
modo de
à
clases
algunas
a
sentidas
necesidades
satisfacción" (ses­
dar l.e s
1937).
canvis
i
s t í.r
el
entre
personal
conserges-ordenances,
docent.
no
excepció
a
Josep Badia Quera.
Respecte
en
circumstàncies
(era
el
"En
la
locals
ció.
época
de
no
obrers,
professores
i
del
mestre
Dídac
la
mort,
Tarradell
1936).
va
que
amb normalitat ni molt menys.
començar
las
algunes
complementàries:
d'esmentar
hem
Annexa
confuses,
l'Escola serviren
Entretant
a
del
curs
en
l'Escola
a
molt
d'agost
24
El
ses
hagué
hi
as
descubrir
sió del 24 de març,
També
í
superiores
clases
permanecieron
acollir
per
professores
Adelina Cortina
i
Carme
Sagarra,
amb
tingué
cura
auxiliars,
uns
de
tallers
desenrotllar
van
Antoni
la
cerradas"
Soler
van
confec­
tasques
donar clas­
col.laboració
de
els
d'algunes
l'organització
de
la
biblioteca.
El
1937.
Sainz.
El
Va
curs
Centre
va
determinar
sembla
que
ser
visitat
que
la
nova
començà
per
març
del
l'Inspector General,
Sr.
a
primers
professora
M.
de
Luisa
G.· Medina
56.
càrrec de la Secretaria de l'Escola.
fes
es
Però
l'Escola.
l
el
així,
clima
la
a
de
gravità
guerra
sessió
primera
permanentment
claustral
l'aixecament militar, que tingué lloc el 24 de
de
després
del
març
a
1937:
"El Sr. Mascort dice,
en
presencia de
tan
ha
dado toda suerte de facili­
excepcional es
dades
se
los
a
se
,
alumnos
las clases;
a
sobre
matricularse
para
conviene
pero
alumnos que
aquellos
circunstancias
incorporar­
e
fijarse
todavía
no
havia
de
criterio
un
han presen­
se
tado".
la
Per
a
març
del
classes
1937,
Les
assignatures
gué
alumnes de 2n i 3r.
dufssín
i
la
els
do
a
tener
Els
en
Escuelas
las
i
a
un
distribuiran
únic
altre
en
condiciones
de
les
horari
un
fomentado
problema,
vida
als
de
tanto
lecciones
reduien
es
un
a
las
disposiciones
de
los
niños
a
per
També
tan
20n,
"debien­
Normal
refugiados".
hi
haurà
i
un
interesante
de
Cal,
"un
noies
rurals),
oficiales,
desenvolupar
es re­
donaran
les
a
per
"al
dedicat
ha­
desarrollen".
(indústries
nois
por
possibilitats
de
la
en
se
suplementari.
3r),
els
Sr. Vidal,
i
escolar,
esas
per
(alumnes
seminari
preveure
donde
d'especialització
cursos
(pàrvuls)
realidad
la
cuenta
en
pràctiques
de maig
mes
13
intensius.
cursos
lliçons-model les
Les
3r.
per
el
Ordre,
una
Va decidir-se que les
de
també
A Girona nómés hi
quatrimestrals.
quinzena del
titulats
nous
potser
les Normals els
a
curs.
els
quinzena
i
publicà
es
professors Mascort, Sagarra,Sra.Medina
como
es
esdevenien
15 dies;la primera
segona
públiques,
perdudes,
establint
hi
que
escoles
noves
les
compensar
de
les
regissin
que
necessitat
las
encara,
plan
eficaz
de Educación física".
L'alumne
la
representava
i
Socials.
tòria
seus
la
y
i
El
serveis
professor
en
Superioridad
espera las
de
vacant
Geografia
de
aquest
ya
P OU
Sr.
la
feu
Càtedra
Soler
sentit.
las
satisfaran pronto
de
assenyala
l'Institut
conoce
ressaltar
el
"el
que
Qüestions econòmiques
el
que
s'ofereix
Però
per judici
per
Sr.
necesidades
de
yeficazmente".
professor d'Hi�
a
prestar
Mascort
nuestra
dice
els
que
Escuela
57.
conjunt dóna la sensació
En
ha
repercutit
nització.
i
la
en
Les
Normal
solucions
peremptòries
no
que
gironina
a
pas
creant
més
responen
el
que
a
clima
de
guerra
certa
desorga­
necessitats
urgents
una
preocupació
una
serena
mes
d'abril s'acorden els Tribu­
una
per
sòlida formació professional.
En
na l s
El
,
Claustre del
el
d'ingrés-oposició
el
formaven
els
professors Ponce,
Cortina i Viñes.
Encetat
citen
y
una
estar
modificació
horario
a
A.
una
com
,
Cortina
petición
de
professors
les
-"ya
"a
causa
trabajo, especialmente
tanmateix,
amb
tot
esta
por las
"no
Física
de
clase
es
clases
modificar
s'alleugereixen algunes
pràctiques
que
decideix
acti vi­
Química donades
i
voluntaria
s'acabaven
A.
Soler,
els
Ponce
cursos
i
per
Cortina.
juny).
El
del excesivo calor
y
responde
los alumnos"-.
També
pels
de
clases";
juny els alumnes de 2Q sol.li­
horaris,
Claustre,
de
docerit s
tats
per
El
de
mes
dels
recargados
muy
practicas".
el
ja el
curs
acabà
a
primers
de
juliol.
a
obrers
(Sessió
de
donats
2
de
58.
Curs
Aquest
de
1r.
Els
i
curs
només
semestral
comptà
amb
força inestable
i
alumnes
irregular.
repreèentats dels alumnes al Claustre foren Rafael Pallisera
Josep Pañuelas.
classes.
les
I
tot,
les
nois,
que
les
setembre.
Claustre
es
els
que
les
l'horari
aprovà
alumnes
d'especialitat
de
el
que
3r.
farien
passat,
curs
Pàrvuls.
noies,
de
decidí,
Es
d'aquestes assignatures d'especialitat
començarien fins que "las escuelas primarias
régimen corriente".
en
no
també
Agricultura;
classes
no
el
juliol
assignatures
pràctiques
curs
de
determinar
els
funcionen
de
22
va
mateixes
sigui,
amb
i
nou
Es presenta, també,
de 3r.
i
El
o
1937
juliol/desembre,
posà
en
Així,
fins
funcionament
D'altra banda,
doncs,
ben
tot
aquest
el
entrat
bloc
de
mes
el tema del Seminari fou la continuació
de "el estudio de los niños
ciudad y alrededo­
refugiados
en
esta
legislació
es
concedí matrícula gra­
res".
Conforme
tuita
de
a
200
pessetes
als germans
C.
amb
Sagarra,
L.
l' enspector
de
a
beques d'estudi ("subsidios")
Pañuelas,
a
de
100
Lluís Piferrer,
a
de 75 pesse­
i
28
de
havien
novembre
Per
formarien
això,
part
el
del
dia
de
23
començar
es
Tribunal.
Leal, i L. García Medina. El Tribunal
José
pessetes
i Francesca Albertí.
d'ingrés.
que
i
Josep
90 pessetes
dia
exàmens-oposició
professors
mensuals
Josep
El
els
la
l'alumne Lluís Piferrer;
Joaquima Maymir,
tes
a
Ramon,
i
amb
el
mestre
pel Consell Provincial de Primera Ensenyança.
Sr.
nomenaren
Eren
es
els
triats
completà
Rius,
triat
59.
Curs
gener/juliol,
En
present
alguns
calgué
les
sigui,
com
curs
s'havien
assignatures
Teresa Ricas
Visitació Viñes
••••
delIS de gener,
Hem
nomenada
de
dent
la
apareix
la
professora
.Josep
Leal.
formaren
del 9
La
de
15
sobre
en
de
aquest
gener
orden
honor
deixa
es
del
nues tro
clima,
que comportava:
en
la
sentir
1938,
Ministerio
de
i Lite­
Llengua
de
primers
Carmen García
professora
Arroyo,
fins
Govern
fou
fou
que
elegida
i
de
proce­
constatem
que
la
Direcció
nomenat
Director
assumí
Provisionalment
ser
va
març
per
votació,
i
la
F.G.
Ponce
(Sessió
que
vi via
el
1938).
de març,
cop
a
Cortina, Concepció Viñes,
Tanmateix,
cada
Química
Matemàtiques
de les
d'Ensenyament,
la Sra.
Cortina,
de
Junta
Adelina
de la Física i
Castellanes.
que
General
mascort.
Adelina
Sigui
de la Història
Guadalajara. D'altra banda,
de
curs
Claustre.
Treballs manuals
Metodologia de la
encara,
Geografia
Normal
no
Lluís
la
de
dir,
Direcicó
la
per
Metodologia
de
2n.
i
Psicologia
Metodologia de les C. Naturals
i Fisiologia.
Metodologia de la Geografia.
1938).
Dolors Vidal
(Sessió
tenir
Filosofia i
Gómez
Angeles
al
integrat
ratura
Luisa García Medina
1r.
de
professorat. D'altra banda,
Metodologia
Pedagogia
Metodologia
Metodologia
Segarra
de
hem
quedar distribuides així:
van
Adelina Cortina
Francisco Gonzales Ponce
M.
semestral
alumnes
del
acomplament
un
Lluís Leal
Carme
nou
estudis
cursaven
professors
nous
el
iniciar-se
només
que
això
Per
1938
la
situació
més.
"Se
Així,
da
respecto al
ejérci to
de
guerra
lectura
al
homenaje
glorioso".
mobilització
exemple,
per
dels
telegrama
que ha
Es
a
la
i
sessió
recibido
de celebrar se
reflecteix
alumnes,
País
els
també,
problemes
60.
"El Sr.
Leal
da
a
conocer
pección
Central
alumnos
movilizados
gestiones
sus
la
en
Ins­
calificación de los
ateniéndose al criterio de
de
acerca
y
la
la
Superioridad procede calificar a esos alumnos
que estan cumpliendo con sus deberes para con la
Patria. El Sr. Leal pide a los profesores interesa­
dos
la
su
representara
y
del apoyo
expresión
presta
en
para
esos
muchachos
en
una
la Escuela Normal
en
motivos
por
definitiva
que
momentos
esos
alumnos
esos
es
no
espiritual
ella
de
ausentes
con
para
calificación
la
que
carrera
les
benevolencia
mayor
puesto
encuentran
se
que
justificados.
tan
por unanimidad la propuesta del Sr. Leal
Director da la lista de los alumnos a quienes
son:
1er.
curso:
Martin
procede calificar
y
Raurich Dalmau,
José Peñuelas Pagés, Ramón Bisbe
Acceptada
••
El Sr.
•••
Colomer, y Luis Piferrer Viñas. 3er. curso: José
Sala Vilella, Rafael Mallol y Pedro Reixach Masó.
Respecto a los alumnos de 1er. curso Esteban Ferrer
Reig y José Noguera Pujol y de los de 3er. curso
José Parals Elias y Andrés Guerra Sabater procede
hacer nuevas gestiones pues... no se tiene ningún
documento
als
per
ció
de
alumnos"
El
2
de
es
la
càrrec
Sr.
de
poració
dia
del Sr.
del
per
ordre
les
vacances.
personal
Recas
al
i
estaran
banda,
1938).
març,
dades
de
25)
de
i
pràctiques
20n.
(del
professor d'Organitza­
la
sota
el
militar
responsabilitat
amb la col.labora­
Sr.
Soler
renuncia
per aquest càrrec el Sr.
anomenat
es
al
Ramió,
Ponce.
de
1r.
hi
la
juliol
es
reuneix
ha dues novetats.
interina
finalitat
Ministeri
Són
docent
dos
per
novament
D'una
Claustre
el
banda,
el
Angeles Gómez; d'altra,
la
de
la
reunió
d'Instrucció Pública,
cursets.
a
d'aquest
Garcia Arroyo;
Consejo
al
maig
de
cessa­
incor­
Eugenio Ortega.
encarregats
ser
les
haver-hi
no
D'altra
professora
Bé,
de
i
professorat
la
En
de
9
del
Pedagogia, Srta. Segarra,
de
el Sr.
suplent
determinen
pràctiques
d'habilitat;
Entre el
juny).
incorporació
la
(Sessió
(del 9
•
Director.
El
ment
1r
les
professora
del
com
de
maig
1'11 de
a
Escolar,
ció
i
dichos
alumnes
26 de maig
acredite
que
de
el
Nacional de la
Un
Colònies
curset
de
i
els
és
la
uns
d'organitzar
cursets
durant
perfeccionament pedagògic
guarderies infantils;
professors
pla serà tramès, "para
Infancia evacuada".
Leal,
su
van
Ortega,
aprobación,
61.
L'al tre
cipio
de
las
aceptan
se
afectava
que
to
de
se
les ha
los
als
ser
dado
Enseñanza
con
protestar
lo
banda
de
que
ha
una
comunicación
Direcció
la
ante
sancionada
el
por
los maestros-alumnos".
Respec te
En
esclatar
destituido
el
resa
Estem
així,
de
ca
la
exposava
El
no
necessitat
de Primera
estimarse
los
talà
contrario
intereses
Jordà
1937
urgent
sa
de
bem
massa
"perseguido
fou
Régimen",
segons
inevitable.
era
càtedra
la
Un
en
no
desagavell
l'ocupés.
que
mayoría
su
juliol).
Mn.
l'any
que
espinosa
Claustro acuerda
lesionar
y
vil,
Personal.
professor
sense
Clautre
en
El
por
del 22 de
ci
guerra
Expedient
assabentats,
continuava
al
la
telegrafica.
classes
les
plan
"el nombramien­
curs:
que
ben
Dirección General
la
Ministerio
a
un
las Escuelas maestros interi­
General,
(Sessió
qüestió
una
los marxistas por desafecto al
por
seu
por ocupar
de
francés".
y
los
a
base
como
de 4t.
Normal,
esta
posesión
dispuesto
res.
planteja
es
"En prin­
adults.
a
per
siguientes materias,
alumnes-professors
alumnos
anomalía
nos,
y
de
trabajo, matematicas, ciencias, dibujo
D'altra
a
havia
curset
de
català
delegat dels
alumnes
de
aquesta
resoldre
anomalia:
"El
Sr.
Pallisera da a conocer el deseo de todo
alumnado que, necesitando cultivar en la Escuela
primari la lengua catalana como ha sucedido en
el
el
período
no
se
practicas
de
considera
recientemente
suficientemente
realizado,
preparado por no
profesor especial de lengua catalana y solici­
designe. El Sr. Mascort y todo el claustro
estima justa la petición formulada por el Sr. Pelli­
sera
y procurara satisfacerla en el próximo curso"
(Sessió del 2 de juny, 1937).
tener
ta
se
Efectivament,
tre
es
"al
dirigí
solicitando
el
a
finals
Departamento
nombramiento
de
de
un
de
juliol
Cultura
profesor
del
de
1937 el Claus­
la
para
Generalitat
la
enseñanza
de catalan".
Amb
de Cultura
de
tot,
fins
la Gener'alitat
el
no
16
de
feu el
novembre
el
Departament
nomenament, que
va
recau-
62.
re
del
de
fou
en
Perfecte
1938
març
no
Arnella i Perolet.
prengué possessió,
cessava.
nomenat
Havia
Francesc
el 28 de març del
estat
Duran
1938.
i
Tanmateix, fins
i
per
pocs
mobilitzat.
Ruiz.
Prenia
el
dies,
Per
a
22 de
perquè
febrer
el
14
substituir-lo
possessió
del
càrrec
63.
Els darrers
cursos
L'ú de setembre
els
professors
men
d'ingrés-oposició.
16.
Són
havien
que
de
formar
Aquest
Teresa
nomenats
Recas
Sagarra Tarascó. També
nal
Música
El
Mora.
"con
3
hi
de
setembre
de Lleida
26 de
professors
do
al
la
torna
canvis
Garcia
del Escalofón".
ordinaris:
nomenament
per
dues
voluntaria"
la
canvis
de
las
la
en
els
Srta.
de
petició
de
estimar
trabajo
y
només
els
alumnes,
sinó
la
greus
Direcció
professors
dels
alumnes
que
una
era
Junta
de
de
S'aproven,
com
a
9
Govern
també,
per
d'especial.
vivien
es
que
les
General
Res
moments
establiments
els
la
d'alumnes.
classe. El
"Una desmoralización": aquest
no
de
residència
als
de
8
nomenament
l'ajuda
amb
dia
acadèmics
temes
seminari,
Sagarra,...
crèdit
als
por
de
vacant
per
Angeles
el
lloc
sèrie de
la
sol. lici tud
la
una
cobreix
un
N'eren absents
professora
tingué
Medina,
la
alarmants.
setembre).
treballs
els
horaris
capacidad
Normal
Profesora mas antigua
la
claustral
delatan
a
demandas
la
haberse incorpora­
la
G.
de
d'ajuda
"por
Luisa
d'una
notes
resposta
de
són
el Claustre.
ser
acordar-se
aconseguir
la
Catalunya:
a
es
l'establiment
Només
i
3r.-,
"por
pràctiques,
-Ma
amb
a
Van
classes
de
gestions
Rodriguez
fa càrrec de la Direcció de l'Esco­
es
sessió
1938.
alumnes
el
dia
professor agregat
a
Numerari
canvi,
en
del 26 de
(Sessió
bli bliotecària
de
Matilde
immediatament
reunir-se
Arroyo,
L'última
d'octubre del
a
Reapareix,
aquests
Carmen
Da
com
Leal i Gonzalez Ponce,
L.
Ejército".
Gómez. Amb
d'agost,
Professor
noticies
les
setembre
els
el
començar
professor provisio­
com
que
13
de
Eugenio Ortega Garcia,
possessió
el
nomenar
Geli Font.
Josep
Però
El
del
pren
provisional"
caracter
havia
marcos,
sabem
des
havia,
a
per
part del tribunal de l'exa­
examen
i Carme
de
el Claustre
reuneix
es
a
"contribución
d'Assistència Social;
de
1r.
i
3r.
claustre acorda
redundaria
en
una
no
curs
de
"acceder
disminución
desmoralización de los alumnos"
òbviam�nt,
ma
teixos
el
clima que
professors,
i
vivien
el
Pa Ls
64.
No
general.
en
deixa
de
d'aquest període sigui
del
de
1939,
Grancisco
gil
de Guàrdia dels
tota
una
significatiu
de
presa
provisional,
Martinez,
"Mestre
que
possessió,
com
en
a
l' ú1 tim
el
Mestre
propietat
18
de
escrit
gener
al' Annexa
de
la
Es.N.
Prats, Montb1anch (Tarragona).
Gairebé
1939), Girona
la
caràcter
amb
ser
era
quinze
ocupada
altra història.
dies
per
més
tard
les tropes
També per
a
(el
4
de
febrer
del
franquistes. Començava
la Normal
de Girona.
65.
NOTES SOBRE ELS PROFESSORS DE L'ETAPA DE LA GUERRA CIVIL
Es
Sobretot
rat.
professors
s'integren
ment
és, doncs,
de
causa
a
molts
desplaça
etapa amb molta mobilitat
una
les
de
l'Escola
a
circumstàncies
les
Girona.
de
El
professo­
bèl.liques
Escoles,
seves
el
entre
i
seu
que
provisional­
pas
Girona
per
fugaç.
Visitación Viñés Ibarrola.
Estudià
l'Escola
a
S.
del
Magisteri,
anys
1917-
1920, secció Lletres.
El
Girona,
com
1
de
Professora
a
Ma
1922-26;
procedint
logia
de
el
i
a
doctorat
en
Normal
de
La
a
la
Normal
de
Laguna (Canarias),
l'Escola S. del Magisteri, secció Lletres,
aconseguí
el
1
de
març
de
la
Normal
nQ
del
la
a
Normal
1
de
1937
de
Organització Escola�
Segons S.Ferrer,
Filosofia
s'integra
Luisa García Medina.
El
na,
1937
Numerària de Metodologia de la Historia.
Estudià
anys
l'Escola
de
procedint
del
març
de
promoció
seva
s'integra
Cadiz,
fou
la
com
a
Inspectora
Pontevedra
i
i
secció.
l'Escola de Giro­
a
Professora de Paido­
a
Cadiz. Professora
la
Cor uña
,
Posseix
Filosofia.
Francisco Gonzalez Ponce.
Estudià
al' Escola
S.
del
Magisteri,
secció
Cièn­
cies, anys 1921-25.
El
Huelva,
1
s'integra
Pedagogia
i
març
a
del
l'Escola
1937,
de
provenint
Girona,
com
l'Escola
de
a
professor
de
de
Ciències
de
de
Història.
la
seva
El
setembre del
Segons
la Normal
de
S.
de Barcelona.
1938 fou mobilitzat.
Ferrer,
fou
professor
66.
Josep Mascort
Mestre
Del
públic
i
Diputat
Corts
a
de
la
República.
partit Esquerra Republicana de Catalunya.
El
la
para
al
4
Director
El
2
de
rio-Delegado
en
•••
del
Exmo.
el
de agosto
setembre
de
cargo
de
participa
Llambías
cuales
los
"posesión
Director
Gerona,
Director
•••
el
para
General
1 fi
de
Delegado
su
cometido
D.
y
cesan
del
Manuel
sus
en
car­
Comisa­
de
cargo
la
de
de
Escuela
Normal
ha sido nombrado
que
Enseñanza
fecha
de
"
•••
de
febrer
del
Comisario-Director
•••
1938
haberle
por
,
"en el
cesa
desempeño
sido
admi tida
del
la
"
dimisión
els
4
de
funciones
Gomis
Juan
prenia
funciones
último,
El
D.
respectivamente,
Sr.
"en
1936,
administración
y
Magisterio Primario
por
del
Secretario
y
Roqueta,
"
gos
d'agost
Dirección
Xiberta
28
Ribot.
i
••.
Luís Leal
Crespo.
Estudià
l'Escola S. del Magisteri,
a
secció Lletres,
anys 1921-25.
Era
del
març
1937
professor
al
21
d'octubre
fou
(FranciaY�
El
de
Español
la
plaça de professor de
Beziers
en
Més tard
gia
de
de
la
Història.
l'Escola,
d'Oviedo.
"Profesor
passarà
El
5
tard, el 26 de setembre,
a
de
ocupar
febrer
aJ.
delIr
las
para
i
de
clases
a
Girona
Socials".
la càtedra sobre Metodolo­
del
1938
Mascort.
ocupà
Però,
Direcció
la
mesos
pocs
mes
mobilitzat.
es
Angeles Gómez
Des
d'octubre ocupa
22
"Qüestions Econòmiques
substituint
Havia
l'Escola
a
Blasco.
estudiat
l'Escola
a
S.
del
els
Magisteri,
anys 1928-193l.
Per
va
ser
Pr of easo ra
Normal
de
1r
juliol
mes
gia;
de
era
en
del
nomenament
Girona
interina
(possessió
cessava
nomenada
en
Auxiliar
prengué possessió
d 'Història
ellS
aquest
de
el
les
13
d'Instrucció
Ministeri
de
de
la
setembre
Pública,
a
la
1937).
El
Pedagogia
del
Però
el
mateix
Seccions de Ciències i
Pedago­
interinatge.
d'agost
del
1938.
67.
Carmen García
Estudià
els
anys
de
l'Escola S. del Magisteri, secció
Lletres,
1912-15.
Era
14
a
Arroyo.
del
març
professora
de
professora
1938
de
la
s'integra
Normal
la
a
de
Normal
Guadalajara.
de
Girona,
El
com
a
Geografia.
Eugenio Ortega
Garcia.
Escola
del
Magisteri,
"Profesor
Numerario
S.
secció
Ciències,
de
anys
1918-1921.
Era
venía
de
desempeñando
Primera
el
Escuela
cargo
de
possessió
pren
Ciències
Naturals
i
de
la
Fisiologia
càtedra
i
Normal,
que
Inspector General
enseñanza". El 1r de juliol del 1938,
accidental,
les
interinament e
de
de
Higiene
i amb
caràcter
Metodologia
de
la
Normal
de
de
Girona.
Josep Geli
i Forest.
Ja hem dit
que
l
a
l'Escola
havia estudiat
S.
del
a
Girona.
Magisteri,
secció
Ciències,
1913-16.
Professor de Física i
El
nalment
a
3 de
la Normal
setembre
de Girona.
del
Química
1938
va
a
la Normal de Lleida.
ser
agregat provisio­
Fly UP