...

Del colegio de boticarios de Barcelona al Real

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Del colegio de boticarios de Barcelona al Real
Del colegio de boticarios de Barcelona al Real
Colegio de Farmacia de San Victoriano: José
Antonio Savall y Valldejuli (1752-1831)
Anna M. Carmona i Cornet
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
roo�.
t Nota
"'"
,
"
",-"
�.
,
,_.
.
-'---_
..
-
---
-------,--'-
__
�---------�'
..
-�_
.
-
,;.
.
'_-:-'
:..
_.�
-
.--
•
__
.:
"""_:
';'-_
::::;,�l �.
',t
_'.;"'�'
""_�.,;-�. :::.��'.�
r-:�
-..
'.�
"':
�_?L}'!.,:i/!n� ¡'��7/:�� i?Jqt:�
.
¡'
r :
C�'\!}LI"6D�' '��7�;'
A:L
,
13d�J(jl{
e,n
fl(.l.,u�
"i4.
�/�r�!
7'
J?Y�es�/�� ?l.'�',��.�,
. . . i�� 1;;;�/.H�kn-I¡,j!-!"f=;'4��-/ ·¿7fc--f59 :-,�y� �ftJ,./¿jft?r>>- p�c�<J�ks/¡j,�;,._
.
..
,
,
-
AJ-�'�" t:/3e..;u-"_
J:";;_;"'''u",�¡..n,;v.
A!¿'�[�
:
-
"
-�;
_
_
9,
.:
7léf391
.
'.-.:'
__
'
..
...
;_
'�.
"
.
JL>l"<¿lhuJ�n-�� u?e�:-
-
-��_!��"
:
t
,
,
1,'90'"
!
¿4k
-
,,'
'Ak:-/�
,/',
).t� "...,.���
�;..z,-
r
:
_
� Á
,
9�
'
�¡fo J����1�J1.� -',
.'
-. ;:;/?}-#� r";'"
."
,/-;_,_,
-'
-',
(:tll_�._
't./
-,'
.;,,'
.Ó«,
.
�.,..'"
.
�-{
..
.�'.
'._.
--,'"
.
_,1"
,-'
-,--
.
"
"
_
,
"'"
t,o
.•
"
,
",'
1,-.:-:,';- 1-.,"
.-.
. ;��
,
••
..... -:::,
;•.
•
,------
_.-
----.-
...::--
--
_.
__
-."
,'"
�"._
':""
;f'-:';:
v,
_._
-:o
-
••
:-',:�_:
-,
_
_
'(:""�
-1-
¡..i;'
••
':;;.;;"
!.,
�
,
t,
.-
.'
;,
�.'
L
....
._-­
---_
--_.----
-
-
•
..
.
.0:--
•
"�'" ': ;.,
'''''_.,_
"
•
..
--:j¡
,.�
.'
��:�,.
r
'':'.
...
__
o,
.;
'-�-
�
__
�-_._.�.
•
.____,.--_._
..
•
•
__
•
••
_
•••
•
..
.
,;'�:
.'.�
'_
J/ld� f
_
f� �¡.q�·Jl.c..�:;4J�?�
�k
1,
;:A!ld/f,p¡;it
"
.
.:
_
;'
;
.
\
-
.� 1 ¿,
A. vll-",.). � nu;.,
f.""'�o e» ¡z},/t..e,.../�
qp��)�hI- /�¿�.;t.
f" t-j.,��z!.'J�:,y? j�ú:rn"
J3�j�11 �,���c�I//�,_�¡,¡ltpe-fo�· '.
...
.
•
,
�
-
:
��(J 1o��;l?r��J1;n! e4Uf..·6�/e7tU�;;'_ .:_., tj]trJ;J.
...
�
'.
-
.
:;3.1-
-
.
.
t .;":!�'.,�.Ic/,;;:;;nr I'�¿J ,,�"'¡.., r�tWi"';',/3a#,,-.
U�I-/)�
(J17lJ/'z!'o
_,�
¡,
�a"v,,»f'f.
(.7
'".
__
.•
_
'
"
,4'
tr..-I
_
<F/uí�
I
t1'l"n/;,,7:i-C'�Zr;.,�&,�
J f
,,"1
;f:;'� 7f,A.�""'P¡1 T'lc.¿t...¡_�!J�
..
-:
,--24teJC'J
.:
a
"-AA
.
.
'.
.
_.�.
__
4� "tí� ti. 3rlV�
[email protected]�6�
.
,·L v
"J"',L9t-<i1..
-
-
,
-
-
-
-
-
�-
C']LJ��
/A71�
J
J�tc Jo
�.b.á -J
.:'� ir 79b
...
�
)?_¡,�re..{
�- JS,
.
,"';�ru>� /.n. //��,� 711*!�'�
v:.��
fS�
-2� GJ:
J� oe
X�
.
""-<--"/
�
-:J4:
-
.
.,
'
_-.1á:·"
_
-
J!�t1� ¿;'a�� '��Ifr4C.
/".
/1.1--'
z;2j
.
J'3tr t�o
,
-:
..
,'.' .....
...
.
-
/
}I:t:J3i1
_
:
'fIfU�.�{�J.�
2tz y�.s
2,D9
-/á;..
--
7"
.2l�.J.
_
,
_
.
"
,,'.
ti o:
�
-
/.J;t4_1j,�l C��S¡Jt¿-r�.c. r=: ),"�7','--,
��.h.IH?"� 11!2._
.
.'.
'
j1j¿ u»
-
__
-
ja.l�2�
'2k#c.�:J" :.-,J:ÍXL�
I f¿ e/.7t';c_�
�
jtzJ59
_: �,�f,L15j
7/,e't?.$
"
-
-
-
/�� �
�" f.U.b,+
-
',"'.
-
-':-
_
--J(r; 5 j
� -�4k: "'3
-
/"
-
_
.lT15J
-
g'A,"" le
,- .7
.
_
J/¡i:>A 7¿íJ]e--� J '(11. '1'.í¿J. c!yrro ,,:-:i" --:�",Jt"_
",
J5'
A ,g
l'
,
/
'J
�
.�.
_�.
;: ::":: ¡M: "7'":-:-;'0'"
'.
-------
--
!!me¡-
..
>c.'
-,�
'"
�: ';;:--:" .' :- :-::-_..
�;:�7
���;y,.;¡¡¡ªm��Jiflifa,m�
..
_------;-------_.
._-----
.
---"-�----------,.__._-----�-------
_"__
c__�_=-�_
f--�"----�-""
.�l:l
...
__
........; _.,.,.,�
.,.,:..
_.
"
.
'l..':;.:
�_"
'
-;
..
_:<;,,'"
.
�,
_"-
._-
.,_-
."
'
'
..
'!,
_!�
'.'
..
--'-
",
.•
".».
.
......
/t"ÍW�
.
-y� t
-:Ó»
Í'
,�
./-rv. -? .í."_h-� ,.,;
I
L/
,.,
"
....
-
/:J-�
,,,..
.
_/';_ !,...__,_
,....
;�
.
-r
/" r y-" r /-
"--v
\./
:,..:,
,
,
I
--
---
t J. f:... 4 �
-
,::'
� "/-f/-/ »
1
1,"
,7. y� �-ye-t/f ¿�
,,\
,_.
o
o
__
"¡��---
J
.!,..
.....
:
T-:�
L.
�:
0,'
•
;
,',
�""
..'
.
.
�,.':.!..,.
,,',
�'.
'"
¡.
""
"
�
-
-t
..
í
-
,
f
.
·L
.
�
�.
"j
e
"
'"
.
r
.
'L
,
"
__
�
"
t':
.i..;:�_'_
r-
__
.,_
\
.
----------
:1
¡.,
�.
�(fcfi?:
;
_.!.
.
.......:_-
..
1
")'
'"
f
.
·_,.t:
""
!
-
,_
,
¡
.:�
.
f'
t
l'
,
nI �
f :r".1:- q-� "F�
¿'/
/"Y',/'Z
[
Doc.
263
Nota
418
��.
.
.',
.·t;�fi
,1!e'?ni-h
..
���I
¡?1cLJ�
1-0 J�v�Jo rJlk.¿,...' .�
o�
lll! �.� h1� �
em��o� t01')",�f) :P.:::
�/i.;
.
;
,..'
.
•
'.
"
x
.
•
�,,:J
'.�
¿):"r(,!�
�,
'.
'
�S
nw.
1/
e
J
/
'2 �. y.", 1';
/(.
-
�¡'UJ r;t:
eJ).L)"7z
,
r-
�.
'.
I�' e��: \}
�'�¿hl� Ilo,�J&��
.-
;'
�d'J;_' ¿,._ ú�:rt��·.¿;��'
��
4:�"
�
.
.::::..:_
:;<
! i?-n
(!,� ? �
'-�'.
:.
__
..�
� �"lit
.
J
e.5�
'1
(
l
�'''3
r
'
1
r
ÚB�
cuo
ar»
&:[
�/ 1">1-<'
I¡e;.
1)
.
f/
f) tt.
V;O.
() �
e
?� _¡
�.)��/'_
'/c.� ./4�'�, /'�.
VY1:
.
wn
r>t'
¿!c.u',,- 4 s J.: � j &?V� S
.
'¿)¡,tJ.J ()
'v¡;
�t>/�r'w� 7'
-�-----
--.
---------�-----
-
�
4J�
� 1/,.
!1'_�
�. ?-n
J
.
�K J 2 vI!/h-ZP f '{J 2.'
�mp/�
.
/��/apUJ�.
..'
��
�
S
.
..
,
.�.
.'
'''.,
�}PJeI-�� ?�:;(!J
,.".'
:::.,�-r,_'·-".
�,'"'
I
ú-j�
.'
...'
!Z...
/.
¡_'- � JA.._
'»1L
e
!I_ t"'-;.c
�/"_;U, c? t � o-n+�
/)-
/�
r.�
cI�1'::uJ
v'e ;;_C�
<-;""-'
¡ji
�"r-�,_
�
...
?I.))......!./yn:z.!J�.::
.
...
-
_
( ié J 7:fo S"
Ztc f 5 J
-
¡"
';
3tz'7J
.
,'"
'_.
-
6tc
.,
'J/c
/:
.
<
.5tr-J á;'
....
C);¿_ Jd f
·7 tc-J7 �6
4tcJ" j
{
.,
·�6tc
-1 tc- [o
.: �¿j�Jcs
ft,
...
,
;
,
..
¡,:
,
�'�
.
�l
"'¡
t1Jh
j
� ..;ot'..{
(�J O
Ji (/'¡'�;z.o J sn
.
':..'.::.1
�
,._
-
,.,,_
�.J4.C
-
�Y'vI.."c,.)
-
-
g it1.2 Á.1· 5.óe-
-
.ff'f�'�P�hr!0-v.�
(
��-
\_,��
.
J
�.
'}
..1
�
I f'�·
3� r 5 �
3[& 16.�
'9")zlc;
-
-
-�
�
/
..
;.
�¡/�,,���,
.7'
t:.
v=>:
r:"
_
-_._._-._-----
---_._----,-----
.....
---
/v�¡L..
-
-
-----
-
--
_.
-_
----_._---�------
/.U
...
--:"_:_L,
J
//..c.�
I'�'
�
,�l/�"�2J ;l!
.
_<:
---_._�---_._--
-
----
_
#-¡
.,
;
�1:/�u.e.f/7J
m?
,.
,
7cl"'éf�)fE
fihV�,"-:';L
l;
:
_
'�.
"
'..
....
/
a.L
,
.......
.!'e
�
",
,,;
¿
,r¿' )JfL?-¡'I,a
_
!��:.:_t>tL..A ,J./
.....
¡.:¿;i,�
".
,
.;.:-n¿j'l p[.f�·ULc.m
..
.
-�)
L� he ,1 � C(..-¿(¿/l.
-;J
�
!:f;z.7�/;>¿ ':.:::\
,
�,
••
�
,
..
.; r:
:::
,-,
,-,.­
.i�
e'k
¿,_'-J"
Jj/���;¿';�¿
77ld';It-'7'
(7'-
c'
t'
[,n4,,_tfiul,rd-V j]
.
,_
1-
J!' é5J/'.:�/�C¿/
-',;/
....
.
/'
.
':_-'',,'9.)
Ú�
....
.
c././
,'/-
....
a_
;J¿¿ie
vz.
ú?;.r-&{I7�¿�2�
)
�
'f..�a/./¿¿.7Zd/Jy
�
�
.
�.'-
j¿7.!d/
,
Jo
i'/Lt!
v
/r:
¡; //pj////
_,#tt¿.,....
/./
;17.·L�Ji·�/
.cLLJ
,"
Pt7),í�'L
v
,-.r. /¿
{' n¿?;!7¿,thrt;¿ ��U;L
....
.
,.-;;. J
¡.
/Y/{':
¡L/LreJ
,
i.: �:,¿:¿}."
��/.:Z I¿
.
q
'
¿,
...
./JífY;;;N:{�·:'__,'
'l :1/(
/.
'
(:',
.�� ft:.'_
_�.lí:',_",;,
.
.
).
.-,
",
,-)
.
�'-¿,' ¡_', t-'!'
·':lJr7¿/h
7'
.e» -y'[
i
1,/¿'7
.
.t
)./,',
/c,« ¿.J'
y
e
.: 1:
U
'?/L..l. ,¿t
o
'\
1.
'i?
-�'
(_
/
,/
, '-'�
'
..
._,L��¡
--.
,
,"o.
'1
'-':l'(1�, "J"t
L,"".1':Jaj
-.....
,/
te
')
/
/!p,Y7"'. ,�' C'//c'
"
"'1
�l
u.
t:
�¿,_!C'
oJ-!.hL/J..: ,J.
c!.Jal
1;
,
_!;-k-:
./.;'
ft
.'
.
LL..·
.rc
.', r'''_�;_
",
/
o »:
I
'·(L.,7
·;.. �.'�"�_.
...
L
.rr:«>:
.1/{4....
...
{_
·1
.�
.•
'
i.--¡-/.'".,
..
's:» c.;
�
1,';1
.
..
JL.,··-".'.l.�(·�·,/.·¡;¿· I
..
J;'�'� "'f';'�
,
la
-,
,',1, '(11 t. .1 L"
)
,/
t.
I
i/ -:
I,!
"'1/.-1
..
,
i
"\
l,
L.�,�
¡Ni:)e /11;),
,7
,.'f�;Ic.'?'.;,�_,,-'<:'...c rr' //-I.L /.}/:i',·r¡'l:�"
c.
c'N
.:¡),�
.1 ,1,:
"
¡:"c.-
,��
0/'7/t",
-v
/d
') <'./
,,',)
/er�:
'ú �l. /�.I ,/ /íC!
.
�
'"/./¡1
.'
7
.
,l,tfl/ f? (
/
f'
L
;-
,:
f�>/;O;'/._' ¿ ,·(·",</:,;,·":7
..
..
?//'.Ie'
<p/;JtT,z'/r¿l.7¿ d''5Yfnl.........
r
e
L
Lt/
.:
J¿c'7
,!¿¿¿
1,'
r,
!'
f.trt:? 7'7L-;;
-
c/,j?'··71ILLJ
J;
'-7'-:r
LtJ
'"""lj?tV/'}::-;->..,
cI::/�
IZ
f?77?:N7¡}.
t.
¡'/
r::
'"
in""
1?,,?�r)r/.7;U{
c.
c'
'-_;
e
.
t; /
'".,_,,"
,
,J
,
�l rírr/ ¡J1Z;C''; u,t;J /, ':),
tl/¡'
""
'7
".
��
/
!
r
I,í'")
,
1'-'
iJllt'
'C'
-"-
"1
/----
\
1/7?í:
ír ¡:?�;-'? r..)?:_' l/J7¡f
r
/:
..
/
Clt'/.
(/
/j
I,J ti
'[:,'
IJ
',
�I
-{,_J
'1"
,�
r
.
;-)
�
,(
�
_,
C.
,
,-,?'
\_
l
,
(�
1,
-
_,e,
¡" ¡_;
;
"j'",_
;,
.
.
•
:7/,,)7:;/' 777/
,:J.",:.7U'
rJ7 r-?,;�J.7,J)�:o?7/
/-
[,
,:_{t..
1"
J�1. �4.""
�
...
�
,.
/','/".
,
.
/'.17
.1
,,'_:.'
;'7
I
1.'>.;/7'//
/f,?/'.7//','J
'"
..
;77/,';'
:j'
\,;:''1,J
/
G
é?,)!6 -:rLf0//;J/,/
17Jn·v(:-f"f."_�NJ
"/-"
h
"..
'1
,"'l-"::�J
/�l7Y;:�7��11'-'/'¡7
l.,
__.L?7r:.J/
-Yl{�'; ,>,:>1»- J:-;J
"',,/ 4:'�
-,
'1
17;' P/,/
"\.
"
,:)7
t,J},h'?í
')
,:�47 //-
1
/1
':;:tóUl-.",(',_,',('t!'l)'?
-'
?":'é7�t1I/:u?L�íV/_?.f:),2]7
'
,-
rr
•
/'
/
N r 7(',:7
,,",;77/??,ZP7L,J7/á'yI',::;J(.'/· ,77/hqzT!
,Y?
"
//
¿JuL,,�,
7,'P
�,/.TJ
c7 ./.:/�
;;1.//..J
.:",_,::,/.�/?¡;rJ
1-
,,",
,-¡ ')
�'/
1
}
::'7",7
f'
/,
i._,
¡JI
�
l
'
"""_'7¿'7;?
r
.//I'.'(')'j,''o,.I//{,>.)
vn,'-�
,
J."'//4,?;¿C/
,,'
..-
i1
..
�
/1
¡"?'///
I
'-.
�'
'7
tZ,/.?;?/R'I"/,'
'1
J�J
(/,
A7J--7.'I,�t!.7�7í?.'(
,
=--/L/7,
"1.:.. 7,�.
,
,n/f�
7¡d'7"'¿/,,:3
').;1,
vj.vl'
¿'
"!'
:�)
/;',
.?_}.v/71t'7?7'--__Z/í;:7,."1
Ú
/
r:
7lJ,.:>b· 7,,<'¿?��.JJ.7/,�-
r??,l¡'
"}-
;;/7/-'
?
..
7¡? .,,�f
?'"".?
ONú'
V7.f"
•
;�!
"
'
'7.:>7¡-7¿Cl'?t'-�
�r9
/--
,,-
/.?'
"
.'"
l�
»rr/
7'"
./
.
/:";74 "'}.""7/
.
,"
-V('?f--'
.:,�/-..,
,..t.",�¡.1�_'
"/
(_l
,
z1..í
"7'.':"'"
,:;).,Il� ir
7'1.7
I
..
<,
-'0'
...__
"
)f-z::�'¿a'l
'"
'NI /2
'
N _',71.:
Cí!
..
7_...:r:
?f,J_'jf-;-:/{'/F
L
'�'ll'¿Z,�
'. /1
r
l
?../ r»
'��
t;
(.1;/1-
�
rr
-Í)
J
'
/
'r¡,jp,..O/
"
.:;);,¡i/
/'
./
.<"'/� ;{ );'_,4/
r»,
,_,
(
"_'
7tj'HJ
.
,
�'f::J
/'7
L-
'
'7�,,�
#
t?
y
..
7P
/
j'
/�.
,k"h07/¿p7
../-t
,
/?7}'.-:z-7'?c.�,:�'
_".
,
-.
�J--?'?
,4.
"./),.
....
... /i'"
-1"
I
,,"
'1yr","1
(
.'
�"J:7<J.,,-rcl;�4T.' 'l'
-1'/-,4,,'¡.b.:n
/
.
·.!7.V7.:.:., 7;f'P'�
'
(
�l,
;
�.
\._
11
¿OlJ':"
II'7é.l..
CJ"I
777, "7" í
.
..
,
'
'el.
'[.7,i
7/.Á.=f'
�ti;4'
/ ,',4
s
-r"',
I
,
-¡
J
-------..
-�---------
---
--------�----------
-_._--
.,...-
-------------:---
------,-----,--
Do
c.
Nota
27 O
425
·"-f-=
�--
-
r
.>"
.r
\
..
�
'1
.
."
,
·1"
'.�
.
;
J!-.'
j
.,
'1'"
,
..
\,
'i�:,
·'1:'
_",-.;:o:
I
f
.
."
--------------
._-
-------_. __
..
._-,----_..:.-------_
_----_-_.
--_".----------------
-
._---�.--.-,.�-�.,_------_.
..
.�,-----�_
-__
----�--,,___.-
-_-----
------_.
-
�-.-.-�--
...!:
:" .....
-
."
_,
-�,
Í':'./ .:
,
;>
J
.,_
./
,./
.7,_.1',
./
i
:
t
....
.
''7
_'[;-#nA?)
;.-'1,:7
{:::";>'_7dfr:n�.
'.
¡;"
',.?
I
,
;-
/'1'/
.,.¡.� ...,
/:�;,·.-i7'h�
'
,
/�-
",?�e-<71.t""�
/·
�/
\....L
...
.'/
.
'�/l;.
/
,.I.'''''''7,·.·.V
..
'-
/.'
..
t";r7/.'?_,7C,P'/':'·.'ít'¿�;
r
.
..._.
...,
)i;'t'"-,;r
•
/';t"
",:_.J.--¡_¿
f
,-
o'
�'
i
J
_¡�"-"
a
>-
_
":/
I
;,> �""I;'"
..
,
,
9,,"�':'�
.'
/",//,."//,J/,1T,,,..
'\
t'
I
/.
��
"1
í�r/�
....
.-!.%�?,,<,
<
•
·
1
_.
t
-
.,
,
••
�1
.'
-;!
_.
··i
......
-.;...
I
�-�-]l'.
(�_".��
Doc.
272
�f
-,'
1 .. .'�
.
r.,
:
,
/.'� .!._r... �.¡],
•.
.
?/"�'"
).'
,�! :�/;;
l'
"
'
,1.
.
t'f!'7
...
..
'-
.,:��'
�
..
..
',/f
•.
.<L',t', \.
·�''''',.,C·
;;r.:/."·
..
¡
·�i�·:.,· .�. ,.�
/'�
't.¡"
.
/ ....
..
¡
..
//I-N,r:.�
l'/
"T'.
;.;
� ¡;p.o,
/o,;'''.'7,,··f
rl;.I/.'
h_;":·J·,i:
/
:."
'
"I"r("<,
;""".
v:'. �;1'.,< ;
..
.'
A',
/�'�' (,.rrl'1;,
,',',�
.{{'�"f/,';"'/""';I1' ;/:,",. :-;I"�:�'
I
,
'
'}
.
"
4� "';'
,
..
/.:"/'�."T.(/I"'''''
_'
...
.r
,...'/.-1:/7
.Jn •• '1i �,.'l /.�/
L-
'
".
�/.!t"¡,!"r.:7l'l ht EN
I
.'¡;'Ih7 ·l/1"E
///,¡..""n /;:7#:
..
'-O
:,;".; //'/;/:/
/�:'·��)
..
,
átr f'/�"i;(';i;,·,o:"·
(1:.tt"":';"'.c,
.
::.:.�.-::
...
11'
",/
> .•
.r
:-;·�·¿�t.(..�
..,.,..",
rr«: h
r.�".:.
q.'
u
¿J;
'(
I,.f'.
f·'
/�".'¡;)L,ei},./O·J'A.; J?",-",'
,7/'"
,,-
._.
/,(".'N.1'.'..--.,
jft"r;"Ú7.:.".
;..;:: "'�
.
,,,,.
¿:;?!':'J;/";J�/;t"r:�..,.
:;',��::,:��(;jjntj/.p�n/I ,��� ( �.,;.-' �r:¿.� .�¿�
,.-
..
..
'·�/.t/(.4y
y
,}
/:
: ?"'a;;;h.
./
_--r
..
..
..
-e,
:)-r/..""':""
,..,..
•
.,;_�.:��_···u:�f
..' 1/'"'
�'�
Ó.
•
.. � ',-;-'
.-�.
..
'.�
�
o..
"'I'�"
),f �1"-:,,:.�.,�,
/�: / .y''JI'" 4:, /. ;�,m'_
...--4'
..
...".��.e,
;,., �¿�
.¡F.(
.
,.,
I
. /' '. /.'.4
'._.fZ)J' f?t;/df-¡k':��/�:4t,-",,,�r:.*_''''<-;''r?''>': ;?' �",:h"'_,e:'�"r. �':r.4;"'¿
'
"
.
.
...
r:
"'.
v.Ó,
.
;1;6;' ;¡'1>�:;"'¡'e'/#'"
�
�"
.
"....;#..
::_.
'
c�
c-:
.
.�
c.�a·7.'/p ......-.�...y�c./,,��
;,rF¿V'/�
.
¿?t"1� //�;·r ·p��,,··.'-.:t
..
�
,.��.
.
.. :
"J"�
..:
"<,
'.�
}
..
e
,......,
;.Ub'
�;;'.
:�,:."
..
:.:' ,'"
·>-h��,!�ri...::.
,:/o/!>';;�:{.."'/..i,.7T.:t;, _//,·W···,."::t·:'Tr�<¡�.dN_"'�"',)/,�'·
-:' 4'. �::=4 :{Y';,¡"�" ?�;;.t:ó í'(�
p
,ff::-f:#I,":':7 (.-;-:./J:j,�ik.})
,,_.,
'�:'r�n-'
�'I'
,.;-
' ':�:;:1l�:, y)!
).l
":
..
��, --:.;..
....
:-/t.
..
�4r';�( ;..:,.
; é/
,..-.r:
.�.!"l'-l,
',"t'<
J�
�'...
...
0.1.·1
...
/.'
...
�
;:; ,;&,�-;..,
..
..
.• : c-.";.¡
, ..
i:
�,.'
��/,.;
.
•.
./
�
r
•
\.
1/
/
:;; �
..,.
.t.:-.·.':.)."í"·,�
.
):1'.;:.. »r:
/".1'-'.7.:'"
J"7'" �:�
.
.'
.
t�_.,·7
.
;;"(
{��?: :A>/. '��
..•
.h.
( .'-.
-.
'),"".
•
�.' ."'iJl r �.¡..".''''''''
.-:.'
/'1.
,
,:
"
--
---�-
._----------------'-
._-_._--
----�---_.
__
-�-------------
,
�
.
;1�",;"7"
t-
r:
,
I�
/
-
-
�,
.
,�,<
.'
("
,.�.';.t
.
,
�
e·
/
,Í".' ,;l'
.
�7'
.¡/:"��
t!'>',:'" "'_'
I.p
.".,
,
--�
¡."�_'
\
.
_'¿'�2,
;'
;:7 �/¿y
/."'/P/// �.
(/
-
¡ ....
-
o
�.�
� .s. .f ¿� ,4;.., ,'4;._; ,j,.
1/:
<,7
�¿/:/
i 1';
<T
O/; 1\>
f¡)lIo:l>C-' ¿�_. �_'o'
..
(
":',�'
/�',
iN6a
.,
,--""o¡
¿�CCO
.
/
_
..0-,:.,'
•
I'4;�. ;>WM,'
o:"�
�z,.'b7r�
: e/ --i� o;;
���:"¿_'o'
�
N
.
A </P0.,;;,,,Y;l J::'""L.'#;:;'
k
.
f<
:.�.:,.:,f: �Í���J.: C:�f·'��:�, /;;�;.:��if
.Ó»
.
o
'·>Jo·',
.�
o'
"-
�'-.
"..
.-y.�::;
.���
-_,_
-�;-
1
_
o',
t:
.-""
/7
.....
_,
»:
,,·A.'!?-,/k·/' r>>
.
-..
/��;¡�
/�;t#?¡...�;._.04!-"_
1"'»'�;7;'/"",>-¿';�
;;.
(/,.;'
-
.
\
-
..
------.----.-----:'�
--._-
�._-
�----:
_-.-'----_.--:------------.--
-
------.�._-�-------
'_.
'-;..:',
".,'
",j"
¡
J.
.
«
'
.
".
:o"
/�
e
C_,.
¡v/,'"n
-.
:."
":'-';
'.
",'''"Y:�
':-""
�
.
.
?.¡.'.-_
'
7
,¡
�
','
..
....
\-
':
.�
��
"1\....
...
<t
•
�
·f ,."J(�
;'
1'-
;'.'
,,",
.�,
c.
(
••••
",-
"",
"�,O
,
'_
..
"
l
.....
:
,,r
,;
.>:
..
,
�
�'
1",
.'
..
'
...
.:�
.....
",S"'"
','
...
-
4;..'
-,.;
.
,
.0;
_
..
,
_
�,� =;
.
..
.
t
r Oo��Nota
l
277
432
'-.'
.'
.
.�
i_,
.
....
,.'
•
\>
.-'
..t,--"�"
..
....
-
,-
-
•
_,
-'
�¡ .•
-
,'1-.'-.....
-
-
'e.....
.
"�
...
..
).?
.,,'
.
.t�
...
�
;;
.
.f
.,'
j
',,'
-O.,
: �.
'-
.v:
<
-t,
',"
-�
.,.
..
�.
J
•
",
'r
.J.
'-;"',,',;_
�
"./
',��'
,,�""
z.
�.'�;,
,';',_�
".
v
,
.
,
:�
.'":
'\
"
,
.
�
,
..
..
......
e-.
ta
-
278��.
433
--
•
-
..
'
;,,-:.
,
.,._
"1'"".'
•
,
1,,,
,
".,�
'�
G�
(.�,77W
)J
�_.
."
.r-
...__
Jj
i
•
.
.
._
'__.¿
_).;¡y
)
.
'_
e
;"v.l"�
•
...
'l.,
.
o-e,
....
u!/
/'_
/,_-,c:.�,:�
./{_.<e_.
,.r/
.
.
i
..,...;;.�-t:,-é�
.u�
�;t_.,
<
:�.
�. t
_
;40
.¡¿�
l/-
�;�
,
/�d.'
�
«'�
d�!-'V,-.NJ�"JL
'-�
-Y<
c_
.:
/'
-/
/: f:r ')O
c\_é
-!j;i
�
,t;[('::
.
L(.
/.
.
:"<' /'<;.,_< <..�/L..
"
',.
l�'
.¡
"
'�c4
.
.
,70...
"t
:-..¡
�
'/C'.··�J.'
.
<.'
'
/¿-c:.-'/�/
"
...
,uc...·
.
.
�/L
_!"'ü-�';-:;
P''''i
':
.
.:»
�
If:.fo¡·'-�{l ":'P:t,��
,."
,
.
_.
;�:
•
�
"{_��;�:�::"
•
.
....
..tao
:.';��
"::'
.,:,
_,
.
r_;,
'-
.c·����
_'
.
,
t'
.�
_'
Z·· :;..7';-
:���"._.
...�
.-
_
;; '"'�
-4
-
.......
/
�
H' ....
..
',;
'.
�.
,
'
,
�.
yo'
;' �
"
.,¡.,..;...,
&'
••
,
.'
�'
_:..
��.:.
:
��,':'"
"
/,"
..¡, ...
..
,
,
...
"
.
t...
'?
•
:"0
'.';"
.;.
-,
-
"
'.
t.U.(.,
tI
!/
1/
..
"'�
c-
.'
-;1 f(::�'�,. �.f-;
m;',
_,
'o
a-'
...
1
.•.
.
.
�
;";
<..
�
·_.-��7t:� � �
'
.
....
�
,..
'J
,
•.
.
-.-;
��ii.' ��
._
.....
�
1�1>-.f-;'��.
ot·
��
�"'.":'I'"
�
r:
.....
�
�.;:
�
.,
•
1,
_
-.
.I,t;. �-.¡,
...
...
-
_,..� *-,
.).
.
'
�......,
••
......
"
�
l
.
f._.
ii
"':::_:.
��.� .�.w � :��i.: _o::�_�!�·:.l,.
�
.�
,�(,,:-
��.t ���
1',
.;.
.1-,.
-'
-.
"'---!t.
'"
.
�;�.�
t--
_'.t._'.;�
'_
.
t
,
.._�
,j.>
.;.,
.101
r-
',.
--
......
-.
'
.
'"
."..�
.�
f_'_;<k
..
-
z..
.."
•
,-lo,
..
_
1:,' �··lt::r
.;;
-
-"';;'-
.
.•
J'
•
e
1.
J
,
L
,
f
.1
�'
'-
,.'
P'
.
"
..
..;J.
;{
,
..
Doc.
[--
Nota
--
-----
lb 9·
'b� ¡t-
h: I� 9:
-,4
-:
_
��' tI;- j 3:
__
..
.
:J
� .s«
.--'
..::;..
-:
-
� tif 5. 9:
9."
-.4 k'l o '}
�.{t( 1 'á
J kf5 '}:
it Id
-'.-
-
.t
Ir:¡
_;¿
te
,Al' (l
"
_'_
,.b'
"
;}t
.
,7.-j'
.
f}-
·I/l.�.,:,
ti:
..
:
-;<'''
�
.¡.'
f{.
1_S'&q
'.1. ''k
O
<-'-:.
(k
9?
-------_._-
-v
]
�;l·�.!
.
!::_��
'·_·.I.�
-
,.
>,'
-:_�
.:
��;,�....'
-:f;!,.... �r:, {�¡;
,
._�����<4
-------.------��'-----.::.---..,------:.-
I
�¿�
��).·:'·i
..
;
�---:;._----_._-----�----:--�-�-----_._-----�
..
_-_. __
._._---..
--.-----------------':------;-
·-�
;.�l.if.
...
�{ ...
'i
..•
_:"
l'"'
'l4"-'.
"
'�
7". '":
';.
(
,
��,,?,'¡'
:'�.':;
�.
j.:���
.
__
..
.,---'--------_
__
---------------_._-.,.--------------_--_---
----------�.
-__
.-
_",._-
-
�
_
...
�_� ¡�
.{'
._--_
.
",
-ac�-281
ata
-
436
---�
.
'."
.
l.
_'.;
/
.,?;;> ¿ L ,.,:
/{
/7�;t.,.,L'�
r:
'-
_
/,
�'.'.'
.:�,
!.
"
>"!I:�/�.'i
».
•
i
�
....
:�¿'ét:L.
.......
.)_, J.-!/ft_-�
'-.J
¡
��/";'.j!, �.:. r:
./
•
.
..
/'
,
�A"
/'"
�_¿;¿¡�_�..I/.e:¿�
.�
..
./'"
'.J'
.'
-s- ......
"f.;,
;"
�
::1.;.
....
;�¡.
-
.-.,.
"
�
,�"',
'�'/.'
J
r
.""
.
(:
/,
i
¿-'x'
l"
r.
....,.
"l.1.-,(' C
e- �./t{.- ¡./I;-nt 9¡'
/
I
.
.
/
�.
,"
-Ór,
'�l.V:z·,/�'
��
-�
,
,
.«
"
....
t·'
...
,
p.
.
-1; /{/
-
..
!,d¡f,.1O:;�
�-;.:_
_:-
....
.
".-;
-./
.
,F;r�����;�q�:�>::=�=��:J�\/--¡:��
'.� f
.
�
,·�V
.
�1J4,t:_����rt' ,,¡�.;?'�C'
�
V�,;C�t-hc..87
'4
·
'
-u:>Sh.
':'
'��''/!J/'"
.-
�
"H�/�'..;' í él."c!� l'¿"':7.f.,'r -e>
),4 _..,M/n>.
117/.
P&
.ftr4H""
'm" e-".h7;:!D
rl/�
�n
l·
)
�-J-¿:1C.-"
\. '.
.,./9J1-_
Con
nr--¿.--(J th+,'ce:-=
e
.,
9)"�,,�
V
,z
./:Z Ú':-:�;}CjíhA-'1� ��,1r;:� �� tl!'O��
� /nfhi-� t!'/ ,J=>apt:/ ¿:T}�. )J-;::.�1:
(",.
f'
....
k
,
r+;:
•
Co);
.
....
?¡o¡'�
r;:
� �or_'�<Z4 :d, .:.(7nvt:;nr1th-�� L!!rt1/lt"
''',��
¡;, T,ff7Avt�,�'n-1�1# },rl-� 't/f:l-éVY -e� .�.
.
_.
� ..
...
.
��
,
-'¡:"""IIII(;,
,"
,9c_,
� ��,-
-
a�//fa5)�
.
¿4/- �(7hrctAn-V
:?Ich�
?-n
;!U?7r-4..7¡ hÁ ¿:r�¿::c.})L'"
'.
.
�
.
�
-
••
.•
�.
!
'
..
..
/.U<��1-n/ft_��'e� ¡'ít"��_:?;��Ú�C_�
a
2::7
��1
�/�-')
�,.J..tkv �?:P� J-�t.vo/n/1J.vu.4�,�I/Pk?,Á;7,./��A7�6
'NJ!.f,(r':" .> /J,?:�¿r!:--:¡���¿,: h/MH1'--/<'��"""-,.,
� -;�
.
�-
J'
.
,
/l.
.
.
....
�9".9U
//ft;;_z.�cJ
_.,
'
-.....
-'.
".
',0
,�'.
"i
'.
•
.
5(
::¿_'k
yh¿)tJU� !t���.-:z__.., Pzb�/e'Jc:-/.
tB�ra/�H�
Gh�./r� �;7;�A-'
¿;1J��g-h
�l-{-1HoP.
·
Y>J.�d;fjje ;;/¡¿;7 .l�-1��
.
";J�VO'
.....
/
�,
..
9(/
cd-ph��;hj'I�!�jrJ/pro�/ú ffoY" /f
%?ffcV
·
�j�ft,,���¿�� c7�>"..�..o,
'7j?í�t'�
�N'lIfl-2�1¿!f" r(€u/Jr.a-J
0.90
_
.
"
...
,�
,,'
1� Á... d :"" u,.,
T.
",
\
__
y�A'
"
..
....
..
"
.
.
'-
�
'.
�.
"J'le:::>: 1;,"� <77"';;;' �//trdú"
;/
JN; �u-rjra¡-:;Y
��H\��¡J.,v, /(jYh7
JI � //�
JtP Ú�fc.l
I
r··t
..drhN#.." � / \ '¿:7__'
!d
-..
"'.
&'1.._)
yt¡;;
..
'.'
?p'u ¿:t7.h--t7V7J7'""&//0.rÑ:J
·
,
ü.�- ,",C:<-?�cv/�x-no � (�a//r-a:.-O
-.�� Al. f;-1-r1¡-e'C �.
� )""-v�o.h,a./�" c�n+7i-;;;O/.'c,;'� aku_
U
;i'e'�� �� 'ibara)J.
¡
'l1li
.
.
•
'.
'
.•.
:.
'v.
'..
'
.
.
;
.'
k &/�
"
..
.
�
vi
'''�
/,�!!:f¡'rn
e-.:12.f;/���d4-/V&e4
/
'L\,/�-, 1,/4
y.
....
e-
•
h¡:(/llY/lff-
efJ";'
/é
�c-9¡'�
ft
/,a
�
::zaC-fth-�
e?h:V_
..Po
¿,��VO"
.
.1?-f�C-.fdéJ
f
Jv
�rU:J¡'� 1I'7
� �¿p,�
A'!_7
C-n
r,u;-rl'c;.�-:::> ..?� �
7u�n...;_j�,
T0r>'v"f}o
/'�,�_
.
.
-
�
."
.....
'._
�,
\.
....
"
..
·'·!"'¿�;..lljÍli¡fjf"lli
.•. ,.,
�.e�
é';�
L/'
"_�p'?r*"::;'" �.5Tr';¡;.b,���
,
.-:..
.
,r'
-
.
-� .... '"
",-?�,¡,/ 4.;::;;),'�:d3A'..,_,t,0�
�.
'
)
__
l.
(/
'
a,��;¿¡
�
--
�¡;¡�hr'iI��:C-/-+:
'l/AJe;Z;/'(7.:.l_;k_';�,'J.-,.� (7�Jr
r=>:
�
JI;
,..
_
é,,-h�� r+:
/r"id/¿...:7,
tO�h�� �Ji¿"-r�'\
.
�
,
.
.
�
.
"
,
A�
';
.
,
.
.
V
--�ó)v
!/'''_c.
��t7
1";�"��t? 7/'.M7!i ¿;-n;;;>,:.=::: /!7
h'J',
..
.-
',.
.
..
.
') "',._..,
17'
......
6;o�
¿� -- 1 �i }:;¡_y"'_'
,_,_ »<:»
dM�� ce·_:t71"
"47J"'�1;7 �fj)Kf)pyJ,?J/�
t/I�p.�/<>. ..�.
,
",
r-
...
?rfi-h�1 ���.
c,�rJrlac-i�:� l'
:PcYfJpt-�¿'�'/J���
tlf#''c¿z?t:j' i'�t�f7J 7/�f-��
\.
.
.
(ll+-,.?"r �
A/ c%,.__
-t:'/!7r' t'/�¿ 1-�' � h-�¿:t-�/� �7r�
����;�, ¿J¡jl'irn/� ",h.'Wo'f.ot-� /� �hr7�
�
'.
'.
/,',...,. -1,;
:-
'.
�
..
f
-
......
f
. .-v-
'//a-.-
--;¡,:--fj I�;;>-"'-:Ül(7'11= �
�!'l-eA->-7<7
"hA .. 'i?'/':r"';",
(�r¿1P_
��;�.�.�l4 �� .d}���;It'Yt!/ /!1
C�k_
JI?
j'fbfty�
& � -I? �J»:7�A?;�?
?"" ?z>.>v.
./1'�' dJ�;;¡:�·f�j,,:it?� f '�
J?r
...•.
r:
,
,}-
,
•
-
,_
,
'r�P#" #�}??AC-��t7f�¿
(/,s
"
,
"',.
.
�
....
'� .:>
.'
,
"
.,
\'.',
\'.
�r>--
'ó/ffl-,# .A::::>' rY�h-.'" .';4, ¿."
.lr��
/...... / � ....
.Ji
;'�l·V//�i�'.e_.J,� �/,,/�
�
6'
..
��
•
C�,���;p �h7ez·
;/�,�uI1'�fH�
»-:�. cP""",� FU??-�, ¡:/;'¿�ohc'" jI
f}i� ¡
5f�
'"
»» �" :e.:o� <.l-O;.;U)
.<"
·#�{)/·�,u�
�
�___,
.'
.� �b
�
�_:-
.......
"".......,__,
�t/��aC;�7, ft��
?t?�'��;-- h4--7-r--
/,#-<-
��;-;
¿'7"7
/�
t�
..
�
.
_.-_.�
-'-"
-
..
-._
-;
-"�-.-._
...
_.-
-.----:..----
-_.....
------
---
_.'--
..:.....�
.
-
...
.-
_
-
--
14
,--�···�·}tf�é'�J·;�·A./��7é�'vo,/'CY'/��h
...
.
.....
.,
':- �..,,���
..
..
1;jy��.¿$�'c� .4-t�/pyA/Ay)
h�h-v
J'l-//�i�'1:����/,.-�#J
-
':)
(
A�
/.:1 P'l
J/erJ h
).<�
p�y-'¿,,¿rp¡a-
vn.
-
..
/
/Í
í,__.'
./f!""/e,
�"ff�
e-���
'
.
�/f�;:···k.);�!!7·� �:-P��rt-; f ��V1�/�
"'���''!7 'r7W)J!r¿c-'/�"�77_'_� (7�h?a?/�.
j/� j:Jw,"';'�k:l"k¿¿'e�-;'� r_)r_.;; &, �c
'.�\��)"khi-i. (7 &'�(+','(!��f'- ��R�hif 1'h7�!:-¿u:
.
-
�/-e-?
..
¿/¿PYP
�
Ú7�
�� ;�.}f»i-;, l�75f>J;¡ItJ�7�:.,..T ���;...,p��__,
�
_
..
A�
\�)
�;.��. <.
M?
/":
.»:
'M p;t/!}71
�'.
,\,"
..
..
'.
'-.
�
"
.
.
.
ff',
��
/'
,
...
�
�
..
".
\
..
.
.
"�t:"�-nrlvu"'7 k?_ �t:-'J/�.�?,��tY �.�.A..? ��_,.,
:
�.,
i
b� e.t//¿:TJn¿::-n-l'"-ú )7�PHI'o/
� k,� .i¿�I¡�·
-l,
.;.
J.
.
v
,'"
',.
�
.....
"',
\
':...
,
'::-:-'¿.
o'¡'d?h'c-iL?
/;l...¡
"
..
.
.
.'
;;�., k
h,bcz�¿r.-:JJ\fp '?Y'/�� ;....
lY\
.1'
t1l¿f/1n '11é/Y"é!?4-a_
_"
'
:"
,
\
"
,
\.
�,,",
V.
.
.
<
..
_
'
���:.
4I�'iJlu'h�¿�?"r.\� �!�;��",�/..;,.,/,;Jr�/;,¿7-�
,
\
.
�.
""'.
,
�h/Ó" J",�. ,'YKAI:c?�¡¡t(/J.�tP��fÁI777vr, /..4-hTA.t'/�A::,
"r;¡ t.i;¡".,.!/;"",� J1�<�.g.,�nr�d t:�/A_-::7.'
zW
'.
�
�
4-n
"
.
�
..,�
.?'íWC
h1
.
,
�'
J�/-,14:r� ·A.?�·.$A/h.r/J�\.��".,
J,
".
\
.,�
....-.
�',
.
a
.
V7:
e-.
;,
f/;H
-r.
"
__
,
"/,lr1--7 �?, �
"
.
�A�/!f.(#n-x.�K!:!lO ��e.,A?z:7 4-fy/� �pJi5lJ'y/
"��JA, �, 2.!J: ,4,'Jq,� �'f ��� 'z:_7?� .& dJ J17
d�!_t-� ,:fd7//�) � ;M1�\�f,ujrR7 �h�fh,o.
..
-,
:
..
,:
y,.
,
,/
-
..
!
"J'
':.
�
•
...
�7:
I1
,
,',�.
'.-"
....
I
J� .,/¿<¿ 'j/, �r't-;w <"':,JJ#>
',,-
.•
'.\�P
l_"
�
i:.
'",,�
;
t.
.
'<",: �>H";:' I
pr- �
:z; 'd"
,í1�WeHh'l:c"-':h;.7M�.v,/,hzP..xy
�}i(_�
.'
..
....
'�"'-r"H�""
,n,tf'..rrih<-
.
"
r;v.A j/� /.h7 � �� §fo�, �
�1
,.
-.
.1.
;,':
h7"""
-h1
",
'
'/
",,,;9,�
-"'i.:7''''.5b,
#17 k tJJ.r C'.t/� ¿(?¿;/
C/
t?�r-�vf"h'"�� �� /.��/tt�.<-/ �\,'�¿r�./¿ hay� v�>"i.
5-P77/h:& �¿:ú�
;¡'/1'J'1
$,X.é'�,1Ff
"�nnt..
U
./�
"',
.
...
�-t?7
.
�
..
\'
.�
f.;¡
,
.'\
r:"
m-,r
,\
,"
,
,
"p,d"¡P"�:/-"-D''h� � 4'-h<77t:7¿
.,
;t�a?¿"Y2h'¿;O r�if.�Jr-��
/a.
�
cra�d.?f2z.
�¿o 401(�
,
�
hrr,h-/f'·��,'M�fl��.���
\ )
.'
.
�'
�
�
;;J��-�
k¡,l,��·-;,.9z�'.P'Á/J.�.;Hi:.�
c.
.
I
.
o.J
-)IA.�M/l�,.��'�.k-:�7/77���
..
a��",,' 1..- ;t//�ti#�r"'"
::f'Hjhz-�.��. .�,.
C/'
(_�/
,
.
.
'\'
�
�
�
�
/""
,
"',
�
'
.....
.
.
1
ft-vT/,n-7A.¿,�/�.
''''',
..:
:
e,'
..
Ct· k ?��J�
'.
,
)t,
".
•••_.
J
•
'liP
_
,
/r�H�
...
,
.
cq_�p!�
'..
/
.
..
¡",1M
."
_:
..
.,.Úd
",
.
.,
JrJpfú� d.J:,f}-..J,
v�;4�, 144
.
:
,#77 ¡/�
;
...
..
.,/¿o"-", ,
L/
I
Lh'C;'_
A
..,
-"''''1
.M n
A
jt
,'"
y"""..
e
h¿f·�rh1tM,.�4¡�"n·/��t:/nh:4,
/- t?h>/�,
¡<h''''''-'''(;k-('er
f.r¿ i�/N
(.,
'
..
/J,� Ij /,J)I'�
"
.'
.
/
.
.<...
..
!lh-$--/!/,'f'¡'ll
./Hr(!'I'r: �:1�';; c�"¿;.n��
;J¡f!
A! ���
C8�-�'co.
.�.¿:�L A-n�
?�;P'?-7
)
0�,·
"'�.;".,
,,/.
( {l
;
._.,¿_
T'-
_
'hM4e->
J
?�.,.., t
,
h¡.
..
.
.�
e..¡ot?t't1.
1!.k/l ��..- /�-é,:�/�{,
}¡;;?¿
.'�
�1_,.-¡:1
--�
Vi
�vr
�
�
,"'.
/cf �.;_-¿;¡ 'e,;
,(.....
r/J P/t-t!-.u_H'� 4.,.;:0
«,
.,'
�
=»,
�M'il¡;;)���"?;tV.' #?'fo-n� A: j;v/¿��
Ah ¿J-o .t
¡, '},. 7", ,�n. 4�
".ft( (?,;;
-"
......
;
i�U7"""
/"'-�:
,'!Jd;;
,.
\.',
hL._
/¿-h:?'l, �/
f#·{fr,,?c
-'J'ff�hh�;;"-'It}�?'"
�,�,-.,
.
-VJ-,,-­
v:Ir-¿,�'.'p/,/¿L c&r-�vi�.
h�'_ /¡;>r/-
(_.,
....
t'r�
¿'#
,�h�W
�'.
¡fI¡- /�,
�
-?/&"'_''fU<'
.,
;
.9l7¿;�
'o/P�'7T'�
�/ tP��--Utr
�.
,-:.,,� ;i�,J{.,-?;;"/':¡C7 .;J�(J:rh7dU�'
,_.
.,
..
r"
/ru'/Y'Y/;!.,&¡í,¡-Y:4';"/,,e!'I
mYH,:-/;n
"
""
... ""':",
p///�.;J/ $�a}¿u
J�7r�rl��en
r
.�
,
..
p;;JHh )J"/n:.r¡�,?/
'
�,
•
h71'�",;lp
')�¡kj;-;'·(¡5¡?r�'¿".A
':'
-
r
•
',tr;;'/;'''' �/Id� A-;&�
'
,
,",
.
'-"".
;�átl ;U:H-M9..o;¡e:v...���¿5,�C47X/
�
p'
":
,t$d/h-,.'I/��
;:"i-'<..1 P7ff" __�
-
..'
"
',
.
'
,
,
-
..
,--=---,
'�'
,
,
-',[email protected]!iIPW"""--
_�,,-
f�
.
.
,
,-�
);,,/�¿;I'
"
'
\
wI'(��- ,,�I � t1''.�,1If-n .Pr ��/� p¿:e-r�
/:'¿U'/�
'
1,
�
,,:
,"
',
\_/
,
U7'?'Ph'-'
v
i
,
"',
"
",
r
,�,
',\
1.
__
..
(( $17'h/¿Z7'�';
1J"ür/#>h�?-7�-(J'��/_�?-Cr_
1,
.
rs-c»
u
/t'<0�/;_'�;,-,
�-;4<cf;'_�h;'
j
h//eH::::,
?�h:T
,/n1.�'
/���e�r��n:¡_''''''U)Ü�h!'r
�
"
,
'\"
,-
Ü4�r¿#_l, I
?- rZ."
".��
v
l'
,
,
�/A'�
�
JI, A(P9-f1�:h"HQj� -'0':;,.fl"'?��":' .fh.�--", 61-/�
,..4-t)'����.f�a:!t'¿y� ��'v���Y"�'�¡j?t'c_;
�
�'v�����e: ��v: :��r;t/,����/H-?h_¿'�.
� ��P�77'�1/���'V�I��/� ;J��_
,{'''''' I h �
.'/=
',,��:., ;/;¿, �ú4 /-r,e'J ;.; thv>.7
'
�/-
,
"
'\
u<-<
Vr
'>(_/
./"
�" 'x::;/ r.¡k.z-Pi& r
-,"
�,
'.
7��:;)��v'k7' ��/�b tÁ?�?>'r��'
/-ú
.:..
/(';_
�...
cJ{....�
� "...; :;;
J6.
....
�;�":."I
�. p�,f/,' '.hF:>-&I-a�/:.,'5'�;"'�f>/éh r-r:: rN�'
v.,
j/��e1h'ca:-ri?,
/¡ �
,
?
�;;./..
,
"��
C/� �
.; -e
�',
�'.
'
'.
t'
.;#¿r »«
..
"',
'
,
�ph'77
....
',
.
'
()'1 �
J-U.f),.,
,.i,,/�!7 /w5J��';,-�Me
C?w-"r /(e;';.,L!�_;;"_'��
�
eGhV_'
+:
I
;1.-1,;)..; y"_"�A_
'�v�ra ,/thh¿/�'!f� �,�!/ c&�./t9�
;, v:,_/M-; U'�J b Pp��c<;";' 1f)c���
l
"
¡
a-�d
t1j-n
t'
/!fl:
J
IJ 'Ct!'?rl-7�
Po
/ Á? �#d
�
'/1' /&e-7
'
,
'
..
'"
¿,-1� ��rd:::A
ti
�:n
� ¿z;.77'7e:-�t<:..
�a---�J--r
9t>c��',yJ? A?�(�
.
{7 cP��V;-ry
,'... �
'?_
.
,..:
/��?
��
�H!r-+h�
J:7�'?';' ?r'k/"'¿;�HJ¡:c".
�HhU
n-
.......
.
./�
,lcL-pCL'_
,�f�¡ f-r"�I''' ,,��hr::'��7/�
fh·{
{y
(/'
"'"?'
,(
:��
r:
//r-fr�,
-fl�
#?�� e,'t;PeC'!��A_Ú--:� J!v::r�r¿1J� ��,'
d
p
.... J
;I-��??'en-
,
p�
,
\'
,-
,.
é';h
cA_,
·
...
,
..
�
/�
�����
.;
,',-
"
7]7'
'l'.
'l
t�?7¿C
/b
�_,__/
,
!7 r'" f7
...
ñ >t.-....
m��r:
bfo'n,.�.�.�/hnhe
;_¿�
.
'.
'.
'.
�"¡'�,,.-p
".
..
.
-,
"
'
.
.
A'�'/./�_
..........
�c.
.
-
_
._.�:/¡HC
_
���d�--'
�
J)
�
�·�r;i,i;;�·�
ft
�f'/�tf',t;.'ft/# �+i�;'I?Y.�¿-?�
""
';;rJ t;,�·¡YtJ:Y
".
��­
·
,
-;
dh �""¡_
,�.��/·¡,;a�� ���errre�
-.
��.
�
¿l1� �� ,"��f�''t!�
.
p�r�'
b./r_
,���,�-�,����.-�';;h&�,�/���
'\""-'�"'.) ��
'.';
,
-
�.._,��
,""f'<-
.:
-,
,
l.'I.'-"..
•••
-<'
-".,'
":
_.'
-,
.
-_
,
�/�
.
.
"'!"_
.�
'\
.
..'
..i
\
!!v�'bJ'-r6
..
\4.
.·�.··1'�
'...l':'
.
"
..
....
-
,
�
.
:
.,.
.
4-
�
", )
,
..
h-?�_'C�
"'/ 5��
4/�
,._�'�U:�I-��F{��:� ��f"��tr�c�/-'
��
/J.(:�n__�' ff:Py::� frt?P./¿.��
� ��_�
�h.I:�A.-�
r�?��7..'�.
/� �¿n�_'
!��� ���</�, �(':.U·1�t---e_
....
_
C.¿o/e/
-:t¡;z AY
.
t.-4f¡;;) /vt'n ¿%
1-/
¿; '��-t?,�
e/
I
¿..¡"
�
rp?¿;1# ;/."cd
-,
/7ZA-���
_frJ;;:v�;;J�Pff,fb/��
./;;
,__-u�/�:�t e,7/�1/
/
/��M
�-�
��
ft_?
�;,�?U'éf/¡A4/ �;:;� -� c�
..
_
-
-_.�._,,��.�C:Z;&H/� /H.l7,�
W<'�' hA
.,
........
¿:z-.n--e-��
��-fJO
c/c.
1�élMr�
_I?�J�� ��,¿1;;'� �1�;;;:;J��
/.,..��?�.". JV -: =ir: �'-h7&
.: ,,'
"" ...
jh
.¡;��, ?:.?k"d//7ac�had� �
?�,t-;7��4'-�
�
¿j·fi���-r7�.aY /}..&-!
..Iv
�/.97lah.
#;¿<I�/;"�-�).h r-: :�,¿:J;)I'� h�e-cJ��::
�
/�
���"Vh-1·v-(/:X_;:;J�{)�
-:::-
�,..,
-...
...........
A;:�'
� f.,. u..c
r
..
9-v
--'" /. ¿:
!.oti""" _ó
•
��M��ct)¿;�.
dJ::¿ �fa 5:;� .��. t7dd«/,--J
API'
h�:,?��.�/¡;t:�r�/U��e�h#f_
5;''p..6er,.-r;
/!.
��U791:"��
;�.fU-,:, <
6t:t�/é'--;//�'¡� k O���1�{ �¿'J¿;?��/':_
,/J�i) :��/t<'cA/Y b' C�? ��
'->
."
�¿t
..
r
Pl-dI7�
...
� �/¿'
.
'
0-,
/fl
,
i��
"":
..
""-'
.j
"
/
.
...
'(J'
'"
-
.�� c::"-:� �"h(�?�cr�
c...::;_, (?�
¿t�:
,
J/
-
"
!,'
.
I
�
J:f�h4���"�4,'
,¡t��� cc¿P;� k.�-4¿;t_, �/�.��,�'.
Jn
I�-;t /� =:>: � r&/�
/A�./7nA'-
.
v�
,
.�
'-
",
e-p��
�.¡p: nJ�-
�Cl�
¡;/k�4J:J.fJ-
?é!-
-
.
��'1�;.JN
k
A /¿;;
V-
ft ¿�re�. :::!4--1"
»'�"
-
;:¿_,-tt/�I �u-n��
crr"
.
(.
_
/J'
�éf �
<s:'_r"
C/L.«��
48h��.
eD/>',-711 jj(¡:ún-v c9v eléWv./=: A4?
éb.
,U
&Jc?�c�
"y
upl,t'¡;fr
�C7j
'
Pe
.
l
.
.r
.
\
j-t?1fW
�� e/
(..th
L-PC,>�'¿7i1'rce' t-zrr> (�._/7�
.
?
f-fhp-17J)7Y1 �
",--�/I;'¡#t�Jhj/ ./,
¡,ftt'J1'�(/ J?Y.�
c/bitJJ'!t�/���
,/
.
)h.U<1
/
/
'/-e-?'PfU'�
,
,
eÓeÓsÓ»
,
,i9, n¿)Kt/t(
r»
•
oi» J,
L7, 1//t:h'J_trr::/
,
.
,
/
,
"
,
v/"-1A r-m;q�
I
�
.
,/"/77.-0.
':'
I
'lk���
'
,
/
,
,
"
•
I
fi)!'
�/
[Jr�.0 {l3/)rY�
�!';4m-_{l�_5"eY�d;
.
t7¡e_"a�� /J,;."tr
(}}¡¿-¡-(&f.'l('¡�� ( ¿¡
/
/
/.
/
'.
...
.
.Yí'iíf]
..
�
C¡,._�"'-' �,
...
� 11 if ¡!
-j)- {/�_!'f /a...eT
�
.
,
.
-
.
-
.
,
..
'."
Ir
.....
.Ó»
l'
--�
:e.,
......
�\
.
.�--:
�
_.......
.
"
�·I
� ...-'.'
...
,.
•
....
'�' C�.'
.
'//
.
....
.
",
I
"" ..
"
••
.
.
.
.
.
.
.".
,
,
�
.
.�
�
�
:
...
l.
�
-:»
íD�c.­
�ta
286
447
o
'
__
'"
"�
"
"
__
"
'��_=
_'��d'�O����
'-'�'��_��,� ,�",-;�"'
o��
Pt��
o
iY1-c�;:O�
»=
,-
,
�/.4-
�
"o
h-tf;f1t/�,�� �o�o�k�:h�/�_,
-O
00
o,
�
-i,·�
i'
"'�'I�"tJ�r:ftr�'';fiY<�<-4pU7'-<
h�r5_"
�7J� /'l�0?n_:v/�,f?�-:-'fo
��.�U_� "'::,0ce ¿;�t1JC,
V�¿?c
a�afJo/.<-4;"n-vr
f./. /('
""
.tCfa--,;n
/'C�
<"'a..-.
t:e�,O?t �fH�ff� �ú(/�j->, �-rJ�/�-er
c-.
�_h��"1.?<'� /fir"rÁ?<rC-!�(J<?cJ7�'Y":
hh/n�dn= nUVJ�t7
J-0,./� ..3;h'c�
/'VI
..
.
.
":.
.
Y'1"ffP t!'C-í�ú
:k--é''Z/I/f-o
,ú
J,..,./Ji--"í_
1";'1/. "«.
=,
.
tlh:L---I��í)?nVf�
00
d�.' ¡;�q,"',.,Pn<0
,Ji
�n
!trrd'Á-or..,/
Jwh�''':
1¿ <r=«: �'!-j��/N
=r:': )L7dt�;:
H7vC.
k,
.
fo
1/1' /4-h7aO
7/.;"A/t�,
/t
+=:" ¡-ü'i'�f
-
-
�MÚ;¿¡,¡é! �
-
v�
�¿I
�"''¿�>d'7V cJ'u
%,
vií MúJyt4
.
,
h el e"'v,
tJ
..2 ,5" A.7
""tn-< �
j0
-
.ú-/..
'�1� ;toO��;�r;g��kh�.o
o
?
.
_/J/P
..
"
P
.,
t[J"uh,'Jf¿y t/h
�
.
,
,
vf_"I/a-",-h
":";v/-;dJ�
,
//�
'-
Na,
r=
¡lJr�H-,'
'7;.-d h7
�P
fo �
vi �/n�
'f'��'
� ¿/I;ft' dtv�ÚJI
�o(l��/l'
ce-
:h
-o
Y4cn',
�
Cú-Y-/v
A:-�/¿"hO.
M � F�
��1t:?r?
�¡!U /¡;J /, 'W�
I
C,k
J-cc,,t,).
r: A�'tJv
..
�'t/N;'
?tZn,1.
re:
A/�
A¿,/Pf.r�",-
't
t�t;1 t:fy:�;;f;;?=����
!o·'
�� .-288
ata
--
452
..'
,
J(.
',)
100�.
L�ota
290
454
�
295
459
----�>
.
�..
"
-.
'
.
""
,
,"
.
,
'.-'
,
�
.
"
.
...
-,
-:
.'
,
'.,
.',-
l.
•
.
-
..
.:'
.
•
'.
.
"
.
.
�
r
!
.
•
.�
•
-r
:'.
-.
'-;'.'
¡'"
.' .:' -.
,.'
•••••
"
;.¡,
".'
'
l'
_
.
."_
f'
.'
-
\
,
_.
/
.-',
.
"'1
"
.
.
',"
;
,':
,
,
,
�
,
;
."
.
:
''-''
.""\....
�
'.
¡-'';
.
�
".
,/"1
-,
';
:
I
297
Doc.
.
¡'----4,61
Nota
.._.--."..-
_
.
'"
_,_� ..... �'t?-'
'
....
,
.
-:;;
.
:.;'
'1.,--
¡/
;.Z
O_::-
00:
,O¡¡
.·t
.
O',e"
.-
i.
..,
•••
"';'0'
,�
:
O
.�.
�.
.�..;._-
,
.• ,'
.�
",
_1.:
.
_
'
....
,'
�.
'_
....
.,>_
.»'.
,
•
r.,'':;p
".
"'t:
'.0:
"
.
:.: �:."
".
'.
_
¡
'.
-
.\
...,'
J.' '.
,"-,,, 4J.'
�.;Jr:-U!.�t'
..
')"
,'_'
l7i
,
,,,/
_j
g
.n
/-
/,�/v;l1'J;;¿JmJ
/
.!?
L/1'
.
.:
;,
,'.
�
¿t��ft"_///?!
"'7..J,':./::1
II':t.
¡'!J1:1;'1�
,1
¡/
1;,
¡t-'}'
/l.1tij7J'/df¡¿
•.__
15I¿Ó,'."':'P:":;
rntf.//i)/tJAI&: ¿!Jl'.l( 71�íY m�'' � t"
_',
/�'" t. //,1"'.��¿./¡
¿�t� .� () l' ._,VJ·
_'
",,-�
'
t1r./
'
-":,-
.
---"
.,'.
�l�41�
,
_
,
,
.
,
,�
,t/.,.v�
,.
,M1P.
,;¡!!.t!1v'¿;_
.
1
f
'
;,/1',
·2
-�-I
Z1�.;0? .IJjt!:IJr�
.
"
,-,
_j/J¡}j_
,-
,,-
Juú
'1
�
-
...
..
,
....
�;'ftW. J;r;;;.
�__
/J�r�lú �v�/l,
-
-
e/
,
.:'."
i
: �'.'
.
:1
.:
:¡'.
�.
:
h
1:
/.,.,
.
!
r
\.
,
.;�,
w4¿¿ a--
l"haf:?1�
cJ:
.....
...
/A
�
'
(
'.
�;; � L./�
'
..
"
/:-.
'1'"."
i"
l'
J' .r
"
;'�
"
"'.,"
....
.
,,'
\.
'
,
..
,'!
,,�/:;.� jzá�;_:�/)1�. ;"-5j;;;'�� ,1:
r.:.4 �
.'
;Cf�"J¡;/C;;;_��=�):ti
hkJMt'l:;� �M
�nI', .ra
"
,;c,i;J,;;¿
�id.��/d.:)/
-,c::;i::" (v�' 1;'�j;lJf�'�/�
�:.'
.�.,
JO' .::
: .:
"
L� ¡�
,"�.� ...... �':i
u.»: )��
'"..:�.
.
"
.•
� ... ,.-
,',�.:,
.
:-':�·C
'.
':.
j
L14J��/e; C;j¡)¿filI7/!�Jr�JA-
;;_¿'s �J"._
t..--¡;we�c:;,cl/3��
�L�/)uJ ;)¡�
}I- �
-�"o_o,-o"-rA�----
c--,.¡;:;u.s
,'
.�
�
-
..
;-
O.
.
�.
.
.
.....
--.!'
::..,
� o,:
__
..
"l'
.
�
.
'
....
;_",,'
_'
-e-,
-;
"
" ......
\.lo.
..
_
.......
,
�,�.,
..,
....
�_.
-.'0-'
"­
-;": lo'
;I�
••••.:
_�,."
..:.:�'\"_.��-::_-'
_
_:',.
_
._�:�._�:_ .•
_
¡¡
,�
\.,.
.
�
.
.1'.';...
::
_
..
'_
I
.
..
.',
'!'I..',
'.
'-: �� .....
.;
\
�
.'
,..
...
.""
',
•.
�
#
•
....
""",
',
;¡¡.
-
..
•••
�:"''''.
�
,.
.
,
.'>.'\0'
(
o',
{:.,. :-,; ,'�'.:�
-
'
.
.
•
"
.
.... � ... ,."A ••
,-
.1
\
..
•
'
�
,.'.
_
\
'\
..
\_. '.�',.�
...
"
�
·
.
.
,
.'
.A
.... ..,,1··"
...
�\
.)
s»
...
,.,
,.,,\.,
..
1
,"
.
.;.
�
'
.".� .� ...
:
,
i�....
,
.
...
·
.
\
...
-,.
·
."
�
..
·
��
Ja.'.\., �.\.'
"
...
,.,
\
""""- '..,
-.
.,. ,-
,.
.
.
.
....
.
.
",.
..
�'.
', ...._
'"\
_00
·
1
í lWoll':�� 303
lNota487
'"
r-
<,
.­
��
,
,
,
\
t-�
..J
,,-"
�'-­
�J
>
...
�
",
"
�
'"
'.
" ..
':
>.
¡.'.
...
�
,�
v."-...
,"
<,
'
..........
...... \.
r-:r-'
'"
..
.
.,'
.
.....
'w
-,
....
"
�'''''
,
"-
.
,
......
-',
r�,
K
......
�
'����
'",
'.:..
,.
\
..
"
�,
,'"
..... �
���
..:.�
-,
"
��.�
"
I
'"
,
,
-
._.�
"
J
�
---_-----------
�-
-_----
---
------------
.
�
-
.
-
.
_'
---_ .....
-_."
-.,-_._-.
.
.----_.
'.
,'.
:
....... :�:
r
1
I
t
;/
..
Fly UP